Yönetmelik

Madde 8-

 1. TPD Yayınları’nın bütün aşamalarında karar vermeye ve yayın süreçlerini gerçekleştirmeye yetkili kuruludur.
 2. MYK tarafından atanan bir başkan ve üç üye ve Asistan Çalışma Birimi’nin seçilmiş temsilcisi olmak üzere beş kişiden oluşur. 
 3. MYK’ya karşı sorumludur, görev süresi iki yıldır ve atandığı dönemdeki MYK’nın görev süresiyle sınırlıdır. 
 4. YAYINCILIK KURULU üyeleri MYK tarafından atamayı yapan kurul ve birimin de katılımıyla görevin yürütülmesi ile ilgili gerekçeli bir kararla görevden alınabilir. Görevden alınan üye yerine, atama yapan kurul ya da birimce yeni bir üye atanır. Kurul yılda en az iki kez olmak üzere kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Bunun dışında toplantılar sanal ortamda tele-konferans yöntemiyle yapılabilir. Kararlar tutanak altına alınır ve MYK’ya sunulur. 
 5. Kurulca alınan kararlar harcama gerektirdiğinde MYK onayının alınması zorunludur. Bunun dışında kurul etkinlik alanındaki kararlarında özerktir. 
 6. Gerekli olduğunda kurulun isteği ya da MYK’nın çağrısı ile çalışmaları hakkında MYK’yı bilgilendirir. 


YAYINCILIK KURULU GÖREVLERİ

Madde 9-

 1. Psikiyatri Yeterlik Kurulu ve PETEK’in belirlediği eğitim hedefleri ve MYK politikası doğrultusunda yayın politikası belirlemek,
 2. Tıp lisans eğitimi, psikiyatri uzmanlık eğitimi, STE/SMG eğitimi, halkın psikiyatrik bilgilendirmesi etkinliklerinde kullanılabilecek basılı gereçlerin sürekli mesleki gelişim için en üst düzeyde yararlı olmasını sağlayacak öneri ve katkılarda bulunmak,
 3. Belirlenen eğitim ve yayın politikası doğrultusunda TPD yayınlarını yönetmek. Yayıncılık Kurulu bunun için
  1. Telif ya da çeviri olarak TPD organları (Merkez Onur Kurulu, çalışma birimleri, görev grupları vb) tarafından veya TPD üyesi kişi ya da gruplarca hazırlanan, eğitim etkinliklerinde kullanılabilecek her türden (ders kitabı, tedavi kılavuzu, bilgilendirme kitapçığı, broşür vb.) basılı gerecin taslağını değerlendirir, gerek gördüğünde bilirkişilere danışır, içerik, biçim ve maliyet değerlendirmesini yaparak yayımlanmasına, düzeltilmek üzere geri döndürülmesine ya da reddine karar verir.
  2. MYK ya da PETEK tarafından belirlenmiş dernek etkinlikleri ya da eğitim politikaları doğrultusunda telif eserler ısmarlar, çevrilmesi uygun görülen basılı gereçleri seçer, çevirmen ya da çeviri gruplarını belirler, yayın öncesi hazırlığını izler, oluşmuş eser taslağını değerlendirir. Gerek gördüğünde bilirkişilere danışır, içerik, biçim ve maliyet değerlendirmesini yaparak yayımlanmasına, düzeltilmek üzere geri gönderilmesine ya da reddine karar verir.
  3. Yayımlanmasına karar verilen eserlerin yayına hazırlanması, basılması ve dağıtılması sürecini düzenler ve gerçekleştirir.
  4. TPD’nin temel amaçlarına, PETEK’çe belirlenen eğitim politikalarına uygun olmak üzere, bülten, bilimsel araştırma, STE/SMG eğitimi, vb. içerikte süreli yayın yayımlama yönünde ön hazırlık yapar, içerik, biçim ve maliyet değerlendirmesini yaparak karar verir, yayın yönetmeni, yardımcılar ve yayın kurulu belirler, onay ve atamalar için MYK’ya rapor eder.
  5. Çıkarılmasına karar verilen süreli yayınları izler ve yılda bir kez bunlar hakkında MYK’ya rapor düzenler.
 4. Yayımlanan kitap, dergi ya da başka basılı eğitim gereçlerinin ücretli ya da ücretsiz olması kararı MYK’ya ait olmakla birlikte karar Yayıcılık Kurulu’nun görüşü alınarak verilir.TPD SÜRELİ YAYINLARI

Madde 10- Süreli yayınlar YAYINCILIK KURULU’ın önerisi ile MYK’nın atadığı bir Yayın Yönetmeni’nce yayımlanır.

 1. Yayın Yönetmeni, yardımcılık ve Yayın Kurulu üyeliği için TPD üyeleri arasından önerdiği kişileri YAYINCILIK KURULU’a sunar. Yayın Kurulu’na atanması önerilecek kişiler Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı değilse TPD üyesi olması koşulu aranmaz. YAYINCILIK KURULU, önerilen kişilerle ilgili değerlendirmesini bir rapor halinde MYK’ya iletir. MYK, YAYINCILIK KURULU ve Yayın Yönetmeni’nin görüşlerini alarak uygun gördüğü kişileri atar. Önerilenlerden uygun görülmeyen olursa bu değerlendirmenin gerekçelendirilmesi gerekir.
 2. Yayın Yönetmeni’nin görev süresi beş yıldır. Yayın Yönetmeni bu göreve en çok iki kez atanabilir. Yardımcıları ve Yayın Kurulu üyeleri için atanma sayı sınırı uygulanmaz. Yayın Yönetmeni’nin bu süre sonunda, ya da kendi isteği veya görevden alınma nedenleriyle görevden ayrılması durumunda yardımcılarının ve Yayın Kurulunun da görevi sona erer.
 3. Yayın yönetmeni, yardımcıları ve Yayın Kurulu atanmalarının ardından görev yapacakları süre için “beş yıllık eylem planı” hazırlar. YAYINCILIK KURULU’ın değerlendirmesi ardından MYK’nın gözden geçireceği rapor onaylanarak süreli yayında yayımlanır.
 4. Yayın Yönetmeni, yardımcıları ve Yayın Kurulu süreli yayının TPD amaçları, bu yönetmelik, beş yıllık hedefler raporu çerçevesinde bilimsel, eğitsel, etik ilkeler doğrultusunda hazırlanıp yayımlanmasını sağlar.
 5. Yayın Yönetmeni’nin bilimsel özerkliği ve bağımsızlığı temeldir. Dernek yönetimi ile süreli yayın Yayın Yönetmeni arasındaki ilişkiler uluslararası Yayın Yönetmenliği etik kuralları ve kılavuzlarında belirlenen kurallara uygun olarak yürütülür.
 6. Yayın Yönetmeni’nin Görevleri:
  1. Süreli yayınla ilgili işleri yardımcıları ve Yayın Kurulu ile birlikte işbirliği, işbölümü ve eşgüdüm içinde yürütmek.
  2. Yayın kurallarını hazırlamak ve süreli yayının bu kurallara uygun yayımlanmasını sağlamak.
  3. Yayımlanacak yazıların akran değerlendirmesi için danışmanlar atamak.
  4. Yayın kurallarına uygun olarak gerekli görülen durumlarda yazı ısmarlamak, yayımlanmak için gönderilen yazıların akran değerlendirmesini düzenlemek, bu değerlendirmeler sonucunda yazıyı yayına kabul veya red etmek,