Türkiye Psikiyatri Derneği Çalışma Birimleri Yönergesi

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Çalışma Birimleri Yönergesi

Amaç

Madde 1. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Çalışma Birimleri (ÇB); değişik kurum ve bölgelerden gelen psikiyatri uzmanlarının ve uzmanlık eğitimi görenlerin ortak mesleksel amaçlar doğrultusunda bir araya gelmelerinin sağlanması; çalışma birimi üyelerinin psikiyatriyi ilgilendiren çeşitli alanlarda mesleksel, toplumsal ve bilimsel çalışmalar düzenlenmesi ve bilimsel etkinliklerin arttırılması; yeni araştırmalar planlanması, yürütülmesi ve yeni mesleki yardımlaşma yolları yaratılması; her düzeyde eğitim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve her türden eğitim araçlarının üretilmesi amacıyla kurulmuştur.

Yapı ve İşleyiş

Madde 2. Üyelerin başvurusu ve Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla yeni çalışma birimleri oluşturulabilir. MYK da gerekli gördüğü alanlarda ÇB oluşturabilir ve kurucu koordinatör atar. Kurucu koordinatör TPD üyelerine davet çıkarır. Toplantı ve etkinliklerin sürdürülmediği, bu konularda rapor düzenlenmeyen, koordinatörlük için aday bulunmayan ya da koordinatör seçimine katılım sağlanmayan ÇB’ler MYK kararıyla pasif konuma getirilebilir. ÇB’nin yeniden aktif hale gelmesi yeni ÇB oluşmasına benzer koşul ve işleyişle mümkündür.

Madde 3. TPD ÇB, biri koordinatör olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

Madde 4. ÇB’ler her yıl Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumunda olmak üzere toplanır, bunun dışında yüz yüze toplantı gereksinimi olduğunda koordinatör aracılığıyla Ulusal Psikiyatri Kongresi kapsamında düzenlenecek toplantılar için KDK’ya, bunun dışında toplantı gerektiğinde MYK’ya başvurulması gerekir. ÇB’ler çeşitli nedenlerle yüz yüze toplantı yapamadıklarında ya da gereksinim duyduklarında, tüm üyelere toplantı çağrısı yapılmak kaydıyla çevrimiçi toplantı yapabilirler. ÇB’ler toplantı raporlarını TPD-ÇB web alanına yerleştirir. Toplantılar dışında birimler çalışmalarını temel olarak tüm üyelerinin kayıtlı olduğu çevrimiçi gruplar üzerinden sürdürürler. Yılda en az bir toplantı yapmayan veya toplantı raporlarını bildirmeyen ÇB’ye Merkez Yönetim Kurulu tarafından geçici koordinatör atanır.

Madde 5. TPD üyesi olan herkes ÇB’lerde görev alabilir. ÇB’ne üyelikler TPD internet sitesine üye adres ve şifresiyle girildikten sonra, üye profilinde çevrimiçi olarak yapılacak değişiklikle gerçekleştirilir. Koordinatör seçiminde oy kullanabilmek için ÇB’e en az 6 aydır üye olmak gereklidir. Her bir dernek üyesi, temel ilgi alanlarında yoğunlaşmanın sağlanması amacıyla, en çok beş birimde görev alabilir. Belirli çalışma birimlerine üyelik kendilerine özgü nitelikleri nedeniyle MYK kararıyla bu sınırlamadan muaf tutulabilir. Üyeler kendi istekleriyle ÇB’den ayrılabilirler. Her iki yılda bir üyeler ÇB üyeliklerini güncellemelidir.

Madde 6. Tıp Öğrencileri ÇB’ne tıp fakültesi öğrencileri gözlemci üye olarak katılırlar. MYK ÇB sekreteri ile işbirliği içinde çalışırlar.

Madde 7. Çalışma Birimleri Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumunda yaptığı toplantısında gelecek iki yıl için eşgüdümü sağlayacak koordinatörünü seçer ve koordinatör en fazla üst üste iki dönem göreve seçilebilir. ÇB iç işleyişi gerektirdiğinde bir veya daha fazla eş koordinatör seçilebilir. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumundaki toplantıda koordinatör seçimi yapılabilmesi için ÇB üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması gereklidir. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumundaki toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı durumda izleyen bir ay içinde, salgın hastalık ve benzeri biraraya gelmenin mümkün olmadığı ya da riskli olduğu olağanüstü koşullarda geniş katılımlı toplantılar düzenlenemez ise MYK tarafından belirlenecek bir tarihte, koordinatör seçimi sanal ortamda MYK tarafından belirlenecek usulle yapılır. Üyelerin yarısından bir fazlasının başvurusuyla veya koordinatörün istifası durumunda koordinatör seçimi yenilenir; seçimin yapılması geciktiğinde ya da mümkün olmadığında ÇB’ye Merkez Yönetim Kurulu tarafından geçici koordinatör atanır. MYK tarafından kurucu ve geçici koordinatör belirlenen ÇB’lerinde koordinatör seçiminin bu belirlenmeyi izleyen ilk Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu ya da Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde yeterli çoğunluk sağlanarak yüz yüze gerçekleştirilen toplantıda, bu mümkün olmadığında sanal ortamda yapılacak seçimle en hızlı şekilde yapılması gerekir.

Madde 8. Çalışma Birimi Koordinatörleri o birimin yapacağı etkinlikleri Merkez Yönetim Kurulu'nun onayı ve işbirliği içinde yürütür.

Madde 9. Çalışma Birimleri, bilimsel kongreler için panel ve sempozyum düzenlemek, önermek; değişik eğitim etkinlikleri düzenlemek; bilimsel araştırma planlamak, yürütmek ve sonuçlarını bildirmek; yayın hazırlamak gibi etkinlikler yürütebilir. Tüm bu etkinliklerin kararlaştırılması, düzenlenmesi ve yürütülmesinde tüm ÇB üyelerinin haberdar olması, katkı ve görüşlerini sunabilmeleri çalışma birimleri koordinatörlerinin sorumluluğudur. Katılım ve eşgüdüm sağlanması için çevrimiçi gruplar (sanal iletim ağları) oluşturulup kullanılabilir.

Madde 10. Çalışma Birimi Koordinatörü Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumunda yapılan toplantı sonunda, bir önceki yılın çalışmalarını ve gelecek yıl için planlanan etkinlikleri özetleyen Çalışma Birimi Yıllık Raporunu Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu'na bir ay içinde yazılı olarak sunar. Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu bu raporları ilk toplantısında görüşür; planlanan etkinlikler açısından gerekli gördüğü değişiklikleri yapar; Çalışma Birimi koordinatörüne ve gerekli gördüğünde Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni aracılığıyla tüm üyelere duyurur. Koordinatör zamanında rapor göndermediğinde MYK tarafından yazılı olarak rapor istenir.

Madde 11. ÇB koordinatörleri Türkiye Psikiyatri Derneği’nin web sitesinde kendine ayrılan sayfaya tüm üyelerini, gözlemci üyelerini, toplantı tutanaklarını ve sanal ortamda alınan kararları işler. Çalışma Birimleri yapacakları tüm etkinliklerden, koordinatörleri nezdinde, Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Yürürlük

Madde 12. Bu yönerge, 8.10.2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13. Bu yönergeyi TPD Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Geçici madde

Madde 14. 2011 yılında yeni web sitesinin kullanıma girmesi ve web üzerinden ilk defa seçim yapılacağı göz önünde tutularak 1.Eylül. 2011 tarihine kadar bilimsel çalışma birimine üyeliğini gerçekleştirmiş olanlar 6 aylık üyelik süresi şartı aranmaksızın seçimlerde oy kullanabilirler.