Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu (YÖEK)

Yönetmelik

Madde 6-

 1. TPD’nin uzmanlık eğitimini destekleyecek ya da uzmanlık sonrası sürekli eğitim ve sürekli mesleki gelişimi hedefleyecek nitelikteki yaygın ve örgün eğitim etkinliklerini düzenlemekle görevli ve yetkili kuruludur.
 2. MYK tarafından atanan bir başkan, biri aktif eğitici olmak üzere dört üye, YK-EPGAK’tan bir üye ve Asistan Çalışma Birimi’nce seçilmiş asistan temsilcisi olmak üzere yedi kişiden oluşur.
 3. YÖEK, MYK’ya karşı sorumludur, görev süresi iki yıldır ve atandığı dönemdeki MYK’nın görev süresiyle sınırlıdır.
 4. YÖEK üyeleri MYK tarafından atamayı yapan kurul ve birimin de katılımıyla görevin yürütülmesi ile ilgili gerekçeli bir kararla görevden alınabilir. Görevden alınan üye yerine, atama yapan kurul ya da birimce en çok bir ay içinde yeni bir üye atanır.
 5. Kurul yılda en az iki kez olmak üzere kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Bunun dışında toplantılar gerektiğinde sanal ortamda tele konferans yöntemiyle yapılabilir. Kararlar tutanak altına alınır ve MYK’ya sunulur.
 6. Kurulca alınan kararlar harcama gerektirdiğinde MYK onayının alınması zorunludur. Bunun dışında kurul etkinlik alanındaki kararlarında özerktir.
 7. YÖEK görevlerini yerine getirirken uzmanlık eğitimi müfredatı için YK-EPGAK ve derneğin eğitimle ilgili bütün birimleriyle işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışır.
 8. Gerekli olduğunda kurulun isteği ya da MYK’nın çağrısı ile çalışmaları hakkında MYK’yı bilgilendirir.

YÖEK GÖREVLERİ:

Madde 7- YÖEK’in görevleri şunlardır:

 1. Psikiyatri Yeterlik Kurulu ve PETEK’in belirlediği eğitim hedefleri ve politikası doğrultusunda eğitim programlarını işler hale getirmeyi (implementasyon) ve değerlendirmeyi destekleyecek çalışmalar yapmak.
 2. Yeni eğitim yöntemlerini ve eğitim teknolojisindeki gelişmeleri izlemek ve eğitim etkinliklerine uyarlamak,
 3. Bu hedefe yönelik olarak eğitim etkinliklerinin amaç ve öğrenim hedeflerini, eğitimlerin örgütlenme ve düzenlenmesini, eğitimleri yürütecek kuruluşları, eğiticileri, eğitim ortamını, uygulanacak eğitim programının içeriğini, kullanılacak eğitim ve ölçme-değerlendirme yöntemlerini belirlemek için çalışarak eğitim etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen dernek eğitim etkinliklerine bu açıdan katkıda bulunmak.
 4. Tıp fakültesi öğrencileri, psikiyatri uzmanlık öğrencileri, psikiyatri uzmanları, hastalar ve toplumun uzaktan psikiyatri eğitimi için yararlanabilecekleri sanal ortamda eğitim programları ve öğrenme modülleri, e-kılavuzlar, etkileşimli tartışma ortamları, güncel literatür tartışmaları ve yorumları vb. gibi bölümler içeren sanal ortamda öğrenme koşulları hazırlamak ve web tabanlı değerlendirme sistemleri oluşturmak.
 5. TPD tarafından düzenlenen kongre ve toplantılardaki etkinliklerin TPD uzmanlık eğitimi programına ve STE/SMG programlarına uygunluğunu sağlayıcı çalışmalar yapmak, UPK ve toplantılarda STE/SMG kursları ve izlenceleri oluşturmak ve bu yönde çalışmalar yapmak, PETEK toplantılarına katılmak ve genel eğitim politikasına kendi alanında katkıda bulunmak.
 6. Düzenlediği tüm eğitimler için etkili değerlendirme yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, TTB altkurullarınca kredilendirilmesini sağlamak.
 7. TPD’nin organlarınca (Şubeler, ÇB’ler vb) düzenlenen eğitim etkinliklerinde niteliği yükseltmek amacıyla danışmanlık yapmak.