Psikiyatri Eğitimi Düzenleme ve Eşgüdüm Kurulu (PETEK)

Yönetmelik

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ EĞİTİM VE TOPLANTI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ
Madde 1- Bu yönetmelik, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen ya da Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından desteklenen bilimsel toplantılarda temsil kuralları, yetki tanımı ve düzenlenme ilkeleri ile psikiyatri eğitim etkinliklerinin düzenleme kurallarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM
Madde 2- Bu yönetmelik Türkiye Psikiyatri Derneği organlarınca düzenlenecek ya da desteklenecek olan ulusal ya da uluslararası nitelikte bilimsel toplantıları, eğitime yönelik bütün etkinlikleri kapsar.

TANIMLAR
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen bazı terimler ve kısaltmalar aşağıdaki anlamda kullanılmıştır:
TPD: Türkiye Psikiyatri Derneği.
MGK: Merkez Genel Kurulu
MYK: Merkez Yönetim Kurulu
ŞYK: Şube Yönetim Kurulu
MEK: Merkez Eşgüdüm Kurulu
ÇB: Çalışma Birimi
YYK: Yeterlik Yürütme Kurulu
YK-EPGAK: Yeterlik Kurulu- Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu
PETEK: Psikiyatri Eğitimi Düzenleme ve Eşgüdüm Kurulu
YÖEK: Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu
YAYINCILIK KURULU: Yayın Kurulu
STE/SMG: Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim
UPK: Ulusal Psikiyatri Kongresi
TPD-YT: Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı
BTDDK: Bilimsel Toplantı Düzenlemesi Danışma Kurulu
BTDK: Bilimsel Toplantı Düzenlenme Kurulu
ÖK: Ödül Kurulu
Destekleyici Ticari Kuruluş: Bilimsel toplantılara maddi katkıda bulunan kuruluşlar.
İSDS: İlaç Sanayi Destekli Sempozyum
KDK: Kongre Düzenleyici Kuruluş

PSİKİYATRİ EĞİTİM VE TOPLANTILAR EŞGÜDÜM KURULU (PETEK)
Madde 4-

 

 1. PETEK, TPD Genel Başkanı, TPD Eğitim Sekreteri, TPD saymanı, Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı, Bilimsel Toplantı Düzenlenme Kurulu Başkanı, Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu Başkanı ve Yayıncılık Kurulu Başkanı’ndan oluşur.
 2. PETEK, yılda iki kez yüz yüze ve her ay sanal ortamda toplanarak bu yönetmelikte tanımlanan görevlerini görüşüp karara bağlar.
 3. PETEK, MYK’ya karşı sorumludur. Kararlar tutanak altına alınır ve MYK’ya sunulur. 

PETEK’İN GÖREVLERİ
Madde 5-

 1. Psikiyatri lisans, uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitim süreçleri ile ilgili durum saptaması yapmak, asgari standartları belirlemek ve eğitim standartlarını yükseltmek için hedef ve politikalar belirlemek,
 2. Eğitim gereksinimleri, eğitim hedefleri, eğitim politikası belirleme konularında Psikiyatri Yeterlik Yürütme Kurulu, Türk Tabipleri Birliği Ulusal Yeterlik Kurulu ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (Union Européene des Médecins Spécialistes-UEMS), Avrupa Psikiyatristler Birliği (European Psychiatrists Association-EPA) ve Dünya Psikiyatri Birliği (World Psychiatric Association-WPA) gibi uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 3. PETEK’i oluşturan kurulların elde edilen bulgular ve belirlenen hedef ve politikalar doğrultusunda etkinlik düzenlemeleri için program oluşturmak.
 4. PETEK’i oluşturan kurulların etkinlikleri arasında uyum ve eşgüdümü sağlamak.
 5. PETEK’i oluşturan kurulların işleyiş ve düzenledikleri etkinliklerde “Ruh Hekimliği (Psikiyatri) Meslek Etiği Kuralları”nda, belirtilmiş etik ilkelere uygun çalışmalarını denetlemek.

YAYGIN VE ÖRGÜN EĞİTİM KURULU (YÖEK)
Madde 6-

 1. TPD’nin uzmanlık eğitimini destekleyecek ya da uzmanlık sonrası sürekli eğitim ve sürekli mesleki gelişimi hedefleyecek nitelikteki yaygın ve örgün eğitim etkinliklerini düzenlemekle görevli ve yetkili kuruludur.
 2. MYK tarafından atanan bir başkan, biri aktif eğitici olmak üzere dört üye, YK-EPGAK’tan bir üye ve Asistan Çalışma Birimi’nce seçilmiş asistan temsilcisi olmak üzere yedi kişiden oluşur.
 3. YÖEK, MYK’ya karşı sorumludur, görev süresi iki yıldır ve atandığı dönemdeki MYK’nın görev süresiyle sınırlıdır.
 4. YÖEK üyeleri MYK tarafından atamayı yapan kurul ve birimin de katılımıyla görevin yürütülmesi ile ilgili gerekçeli bir kararla görevden alınabilir. Görevden alınan üye yerine, atama yapan kurul ya da birimce en çok bir ay içinde yeni bir üye atanır.
 5. Kurul yılda en az iki kez olmak üzere kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Bunun dışında toplantılar gerektiğinde sanal ortamda tele konferans yöntemiyle yapılabilir. Kararlar tutanak altına alınır ve MYK’ya sunulur.
 6. Kurulca alınan kararlar harcama gerektirdiğinde MYK onayının alınması zorunludur. Bunun dışında kurul etkinlik alanındaki kararlarında özerktir.
 7. YÖEK görevlerini yerine getirirken uzmanlık eğitimi müfredatı için YK-EPGAK ve derneğin eğitimle ilgili bütün birimleriyle işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışır.
 8. Gerekli olduğunda kurulun isteği ya da MYK’nın çağrısı ile çalışmaları hakkında MYK’yı bilgilendirir.

YÖEK GÖREVLERİ:
Madde 7- YÖEK’in görevleri şunlardır:

 1. Psikiyatri Yeterlik Kurulu ve PETEK’in belirlediği eğitim hedefleri ve politikası doğrultusunda eğitim programlarını işler hale getirmeyi (implementasyon) ve değerlendirmeyi destekleyecek çalışmalar yapmak.
 2. Yeni eğitim yöntemlerini ve eğitim teknolojisindeki gelişmeleri izlemek ve eğitim etkinliklerine uyarlamak,
 3. Bu hedefe yönelik olarak eğitim etkinliklerinin amaç ve öğrenim hedeflerini, eğitimlerin örgütlenme ve düzenlenmesini, eğitimleri yürütecek kuruluşları, eğiticileri, eğitim ortamını, uygulanacak eğitim programının içeriğini, kullanılacak eğitim ve ölçme-değerlendirme yöntemlerini belirlemek için çalışarak eğitim etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen dernek eğitim etkinliklerine bu açıdan katkıda bulunmak.
 4. Tıp fakültesi öğrencileri, psikiyatri uzmanlık öğrencileri, psikiyatri uzmanları, hastalar ve toplumun uzaktan psikiyatri eğitimi için yararlanabilecekleri sanal ortamda eğitim programları ve öğrenme modülleri, e-kılavuzlar, etkileşimli tartışma ortamları, güncel literatür tartışmaları ve yorumları vb. gibi bölümler içeren sanal ortamda öğrenme koşulları hazırlamak ve web tabanlı değerlendirme sistemleri oluşturmak.
 5. TPD tarafından düzenlenen kongre ve toplantılardaki etkinliklerin TPD uzmanlık eğitimi programına ve STE/SMG programlarına uygunluğunu sağlayıcı çalışmalar yapmak, UPK ve toplantılarda STE/SMG kursları ve izlenceleri oluşturmak ve bu yönde çalışmalar yapmak, PETEK toplantılarına katılmak ve genel eğitim politikasına kendi alanında katkıda bulunmak.
 6. Düzenlediği tüm eğitimler için etkili değerlendirme yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, TTB altkurullarınca kredilendirilmesini sağlamak.
 7. TPD’nin organlarınca (Şubeler, ÇB’ler vb) düzenlenen eğitim etkinliklerinde niteliği yükseltmek amacıyla danışmanlık yapmak.

YAYINCILIK KURULU
Madde 8-

 1. TPD Yayınları’nın bütün aşamalarında karar vermeye ve yayın süreçlerini gerçekleştirmeye yetkili kuruludur.
 2. MYK tarafından atanan bir başkan ve üç üye ve Asistan Çalışma Birimi’nin seçilmiş temsilcisi olmak üzere beş kişiden oluşur.
 3. MYK’ya karşı sorumludur, görev süresi iki yıldır ve atandığı dönemdeki MYK’nın görev süresiyle sınırlıdır.
 4. YAYINCILIK KURULU üyeleri MYK tarafından atamayı yapan kurul ve birimin de katılımıyla görevin yürütülmesi ile ilgili gerekçeli bir kararla görevden alınabilir. Görevden alınan üye yerine, atama yapan kurul ya da birimce yeni bir üye atanır. Kurul yılda en az iki kez olmak üzere kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Bunun dışında toplantılar sanal ortamda tele-konferans yöntemiyle yapılabilir. Kararlar tutanak altına alınır ve MYK’ya sunulur.
 5. Kurulca alınan kararlar harcama gerektirdiğinde MYK onayının alınması zorunludur. Bunun dışında kurul etkinlik alanındaki kararlarında özerktir.
 6. Gerekli olduğunda kurulun isteği ya da MYK’nın çağrısı ile çalışmaları hakkında MYK’yı bilgilendirir.

YAYINCILIK KURULU GÖREVLERİ
Madde 9-

 1. Psikiyatri Yeterlik Kurulu ve PETEK’in belirlediği eğitim hedefleri ve MYK politikası doğrultusunda yayın politikası belirlemek,
 2. Tıp lisans eğitimi, psikiyatri uzmanlık eğitimi, STE/SMG eğitimi, halkın psikiyatrik bilgilendirmesi etkinliklerinde kullanılabilecek basılı gereçlerin sürekli mesleki gelişim için en üst düzeyde yararlı olmasını sağlayacak öneri ve katkılarda bulunmak,
 3. Belirlenen eğitim ve yayın politikası doğrultusunda TPD yayınlarını yönetmek. Yayıncılık Kurulu bunun için
  1. Telif ya da çeviri olarak TPD organları (Merkez Onur Kurulu, çalışma birimleri, görev grupları vb) tarafından veya TPD üyesi kişi ya da gruplarca hazırlanan, eğitim etkinliklerinde kullanılabilecek her türden (ders kitabı, tedavi kılavuzu, bilgilendirme kitapçığı, broşür vb.) basılı gerecin taslağını değerlendirir, gerek gördüğünde bilirkişilere danışır, içerik, biçim ve maliyet değerlendirmesini yaparak yayımlanmasına, düzeltilmek üzere geri döndürülmesine ya da reddine karar verir.
  2. MYK ya da PETEK tarafından belirlenmiş dernek etkinlikleri ya da eğitim politikaları doğrultusunda telif eserler ısmarlar, çevrilmesi uygun görülen basılı gereçleri seçer, çevirmen ya da çeviri gruplarını belirler, yayın öncesi hazırlığını izler, oluşmuş eser taslağını değerlendirir. Gerek gördüğünde bilirkişilere danışır, içerik, biçim ve maliyet değerlendirmesini yaparak yayımlanmasına, düzeltilmek üzere geri gönderilmesine ya da reddine karar verir.
  3. Yayımlanmasına karar verilen eserlerin yayına hazırlanması, basılması ve dağıtılması sürecini düzenler ve gerçekleştirir.
  4. TPD’nin temel amaçlarına, PETEK’çe belirlenen eğitim politikalarına uygun olmak üzere, bülten, bilimsel araştırma, STE/SMG eğitimi, vb. içerikte süreli yayın yayımlama yönünde ön hazırlık yapar, içerik, biçim ve maliyet değerlendirmesini yaparak karar verir, yayın yönetmeni, yardımcılar ve yayın kurulu belirler, onay ve atamalar için MYK’ya rapor eder.
  5. Çıkarılmasına karar verilen süreli yayınları izler ve yılda bir kez bunlar hakkında MYK’ya rapor düzenler.
 4. Yayımlanan kitap, dergi ya da başka basılı eğitim gereçlerinin ücretli ya da ücretsiz olması kararı MYK’ya ait olmakla birlikte karar Yayıcılık Kurulu’nun görüşü alınarak verilir.

TPD SÜRELİ YAYINLARI
Madde 10- Süreli yayınlar YAYINCILIK KURULU’ın önerisi ile MYK’nın atadığı bir Yayın Yönetmeni’nce yayımlanır.

 1. Yayın Yönetmeni, yardımcılık ve Yayın Kurulu üyeliği için TPD üyeleri arasından önerdiği kişileri YAYINCILIK KURULU’a sunar. Yayın Kurulu’na atanması önerilecek kişiler Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı değilse TPD üyesi olması koşulu aranmaz. YAYINCILIK KURULU, önerilen kişilerle ilgili değerlendirmesini bir rapor halinde MYK’ya iletir. MYK, YAYINCILIK KURULU ve Yayın Yönetmeni’nin görüşlerini alarak uygun gördüğü kişileri atar. Önerilenlerden uygun görülmeyen olursa bu değerlendirmenin gerekçelendirilmesi gerekir.
 2. Yayın Yönetmeni’nin görev süresi beş yıldır. Yayın Yönetmeni bu göreve en çok iki kez atanabilir. Yardımcıları ve Yayın Kurulu üyeleri için atanma sayı sınırı uygulanmaz. Yayın Yönetmeni’nin bu süre sonunda, ya da kendi isteği veya görevden alınma nedenleriyle görevden ayrılması durumunda yardımcılarının ve Yayın Kurulunun da görevi sona erer.
 3. Yayın yönetmeni, yardımcıları ve Yayın Kurulu atanmalarının ardından görev yapacakları süre için “beş yıllık eylem planı” hazırlar. YAYINCILIK KURULU’ın değerlendirmesi ardından MYK’nın gözden geçireceği rapor onaylanarak süreli yayında yayımlanır.
 4. Yayın Yönetmeni, yardımcıları ve Yayın Kurulu süreli yayının TPD amaçları, bu yönetmelik, beş yıllık hedefler raporu çerçevesinde bilimsel, eğitsel, etik ilkeler doğrultusunda hazırlanıp yayımlanmasını sağlar.
 5. Yayın Yönetmeni’nin bilimsel özerkliği ve bağımsızlığı temeldir. Dernek yönetimi ile süreli yayın Yayın Yönetmeni arasındaki ilişkiler uluslararası Yayın Yönetmenliği etik kuralları ve kılavuzlarında belirlenen kurallara uygun olarak yürütülür.
 6. Yayın Yönetmeni’nin Görevleri:
  1. Süreli yayınla ilgili işleri yardımcıları ve Yayın Kurulu ile birlikte işbirliği, işbölümü ve eşgüdüm içinde yürütmek. 
  2. Yayın kurallarını hazırlamak ve süreli yayının bu kurallara uygun yayımlanmasını sağlamak.
  3. Yayımlanacak yazıların akran değerlendirmesi için danışmanlar atamak.
  4. Yayın kurallarına uygun olarak gerekli görülen durumlarda yazı ısmarlamak, yayımlanmak için gönderilen yazıların akran değerlendirmesini düzenlemek, bu değerlendirmeler sonucunda yazıyı yayına kabul veya red etmek, 

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLENMESİ DANIŞMA KURULU
Madde 11- Türkiye Psikiyatri Derneği’nin bilimsel toplantılarının düzenlenmesine şubelerin ve çalışma birimlerinin katkısını sağlamak üzere Bilimsel Toplantı Düzenlenmesi Danışma Kurulu (BTDDK) oluşturulur.

 1. BTDDK, Şube Yönetim Kurulları’nca atanan birer üye, Çalışma Birimi koordinatörleri ve Bilimsel Toplantı Düzenlenme Kurulu üyelerinden oluşur.
 2. Şube temsilcilerinin ve BTDK üyelerinin atanması ve Çalışma Birimi koordinatörlerinin seçimi, Seçimli Merkez Genel Kurulu’nun yapıldığı yılda iki yıllığına yapılır. Atanma ve seçim sonuçları hemen MYK’ya bildirilir. BTDDK üyeleri iki yıl görev yapar. Bir kişi üst üste en çok iki kez görevlendirilebilir.   
 3. BTDDK yılda iki kez UPK ve YT’de katılan üyelerle toplanır. Bu iki toplantı dışında BTDDK çalışmalarını yazılı arşiv oluşturmak üzere elektronik ortamda oluşturulacak grup üzerinden sürdürür.
 4. Şube ve ÇB’lerin toplantılarda temsil edilmesi zorunludur. BTDDK üyesinin katılamadığı toplantılarda birim ya da şube onun yerine görevlendirilecek kişi tarafından temsil edilir. Görev süresi içinde toplantılarda bir kez temsil edilmeyen birim ya da şube uyarılır.
 5. Görevlendiren birim veya şube tarafından görevden alınan ya da kendi isteğiyle görevden ayrılan üyenin yerine atandığı veya seçildiği kurul ya da birimce yeni üye görevlendirilir.

BTDDK’NIN GÖREVLERİ
Madde 12- BTDDK MYK’ya karşı sorumludur. Ayrıca kişi olarak her üye kendini atayan veya seçen kurul ya da birimlere karşı sorumludur. BTDDK’nın görevleri şunlardır:

 1. BTDK’nın çalışma ilkelerini belirlemek, izlemek, toplantılarda sunulan çalışma raporlarını tartışmak ve değerlendirmek, genel olarak BTDK çalışmalarını denetlemek ve yön vermek. BTDK’nın çalışmalarını geliştirme amacıyla önerilerde bulunmak, saptanan aksamaları BTDK ve MYK’ya bildirmek.
 2. Bilimsel gelişmelere ve mesleki gereksinimlere göre kongre içeriğini ve kongre temasını, düzenlemek ve geliştirmek. Bu amaçla anketlerle meslek topluluğundan geri bildirim almak.
 3. UPK ve Yıllık Toplantı’nın tarihini ve düzenleneceği yeri en az iki yıl önceden kararlaştırmak. Onay ve ilan için MYK’ya bildirmek.
 4. BTDK’nın belirleyeceği BTDDK üyelerinden bilimsel toplantılar için Bilimsel Kurul oluşturmak.
 5. Kararları tutanak altına almak ve MYK’ya sunmak.
 6. Ödül Kurulu tarafından hazırlanan Ödül Yönergesini tartışarak önerilerde bulunmak.

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME KURULU
Madde 13- BTDK başkanı ve dört üyeden oluşur.

 1. MYK tarafından atanan bir başkan ve dört üyeden oluşur. BTDK üyelerinin belirlenmesinde BTDK başkanının görüşü alınır.
 2. BTDK, Başkan tarafından temsil edilir. BTDK başkanı kongre düzenlemesinin tümünün eşgüdümünden sorumludur.MYK toplantılarına katılarak bilgi verir. İşlemleri için onay alır. 
 3. BTDK üyeleri, UPK ve YT düzenlemesindeki (bilimsel program, düzenleme, sosyal program, ödüller, sözel ve poster bildiriler, burs, kalfalık programı, etik konular, endüstri ile ilişkiler vb) görevleri ve ülke geneli ya da bölgeden katılım çağrısıyla yapılan toplantılar için iş bölümü ile sorumluluk üstlenir.
 4. BTDK yılda en az dört kez yüz yüze ve ayrıca telekonferans ile sanal ortamda olmak üzere her ay toplanır.
 5. BTDK çalışma şekli bir yönerge ile düzenlenir.

BTDK GÖREVLERİ
Madde 14-

 1. UPK ve TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu'nun düzenlenmesinden doğrudan sorumludur. Bunun dışında şube, çalışma birimi ya da görev gruplarının ülke genelinden ya da bölgeden katılım çağrısıyla tek başlarına ya da ortaklaşa yapacakları eğitim toplantılarının düzenlenmesinden dolaylı olarak sorumludur.
 2. UPK ve YT/KES'i Kongre Düzenleyici Kuruluş ile birlikte yapmaya karar vermek, bu kuruluşlar arasında ihale açmak, birlikte çalışılacak kuruluşu seçmek için MYK ile işbirliği yapmak.
 3. Şube, çalışma birimi ya da görev gruplarının ülke genelinden ya da bölgeden katılım çağrısıyla tek başlarına ya da ortaklaşa yapacakları eğitim toplantıları ya da sempozyumların düzenlenmesi ile ilgili olarak ilgili dernek organı ile işbirliği yapmak. Bu doğrultuda
  1. Toplantı yapacak dernek organının başvurularını değerlendirir, uygunluk yönünde MYK’ya rapor verir.
  2. Uygunluk verilen toplantının düzenleme kuruluna bir üye vererek danışmanlık ve kolaylaştırıcılık yapar.
 4. Basın, internet yoluyla ya da basılı gereçlerle bilimsel toplantının en geniş duyurusunu yapmak.
 5. Konferans, panel, kurs, çalışma grubu, uzmanla buluşma vb. bilimsel oturumlar programlamak, poster ya da sözel bildirilerle ilgili düzenlemeler yapmak.
 6. Bilimsel toplantı programıyla çakışmayacak şekilde İlaç Sanayi Destekli Sempozyum yapmaya karar vermek, bu tür toplantıların içeriği ve sunumunu bilimsel, etik yönden değerlendirmek.
 7. Bilimsel toplantı süresi içinde sosyal, kültürel programlar düzenlemek, bu tür programların meslek ve TPD etik kurallarıyla çelişmeyecek şekilde düzenlenmesini sağlamak.
 8. UPK Bildiri Ödülü düzenlemek, bu ödülle ilgili olarak Ödül Kurulu ile işbirliği yapmak. TPD ödüllerinin ve başka dernek ya da kuruluşlarca düzenlenmiş ödüllerin UPK ve YT/KES'te kazananlara verilmesiyle ilgili düzenlemeler yapmak.
 9. Bilimsel toplantılarda yer alacak etkinliklerin tanımlandığı, çerçevelerinin çizildiği ve TPD kurumsal kimliğiyle uyuşmasını sağlayacak ilkeleri ve standartları belirten kılavuzlar geliştirmek ve güncellemek.
 10. BTDK ve alt kurullarının kuruluş ve çalışma yönergesini hazırlamak ve MYK onayından sonra yürütmek.
 11. Bilimsel toplantıların düzenlenmesinde TPD meslek etik ilkeleri ve TTB-STE/SMG etkinlikleri düzenleme ilke ve etik kurallarına uymak, TPD organlarının düzenlediği yerel etkinlikleri bu ilke ve kurallar açısından denetlemek.

SÜREKLİ YILLIK BİLİMSEL TOPLANTILAR
Madde 15- TPD’nin doğrudan yönetim ve sorumluluğunda bulunan, TPD Genel Başkanı başkanlığında her yıl sürekli düzenlenen iki bilimsel toplantı vardır.

 1. Ulusal Psikiyatri Kongresi: Her yıl sonbahar aylarında ulusal kongre düzenleme asgari koşullarını karşılayan bir kentte düzenlenir. Toplantı süresi en çok 5 gündür.
 2. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu: Her yılın ilkbahar aylarında düzenlenen, TPD’nin bütün kurullarının toplandığı, Çalışma Birimleri’nin toplanıp etkinlik raporlarını sunduğu bir çalışma toplantısıdır. Dernek Genel Kurulları bir yıl seçimli, bir yıl seçimsiz olmak üzere TPD-YT/KES süresi içinde aynı yerde yapılır. TPD Yıllık Toplantısına ek olarak bilimsel ve eğitsel bir sempozyum (Klinik Eğitim Sempozyumu) düzenlenir. Toplantı süresi en çok 4 gündür.
 3. UPK ve YT gelirinin % 80'i MYK bütçesine ayrılır. Geri kalan % 20'si, bütün şubelere üye sayısına göre aktarılır.

UYDU SEMPOZYUMLAR VE BAŞKA BİLİMSEL TOPLANTILAR
Madde 16- Madde 15’de tanımlanan toplantıların öncesi ve/veya sonrasına eklenerek ya da koşut bir program düzenlenerek TPD merkezi, şubeleri, çalışma birimleri veya görev gruplarınca bir dernek organı veya ulusal ya da uluslararası başka kurum ve/veya derneklerle birlikte uydu sempozyum ya da başka adlarla bilimsel toplantılar düzenlenebilir.

 1. Düzenlenecek ek toplantının TPD adına yapılmasına veya bir kurum ya da bir başka dernek ile birlikte yapılmasına TPD-MYK karar verir.
 2. Yapılacak toplantının teknik ve mali yükümlülükleri TPD-MYK ile bu kurum ya da dernek arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir.
 3. Uydu sempozyumlar ya da TPD’nin tanımlanmış sürekli toplantılarının dışında yapılacak bilimsel ya da eğitim içerikli toplantılar aşağıdaki kurallara göre düzenlenir:
   1. Şubelerin kendi üyelerine yönelik düzenleyeceği bilimsel toplantılar Şube Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.
   2. Şubelerin, çalışma birimlerinin ya da görev gruplarının yerel ölçekli olmayan ve ülke genelinden katılımı hedefleyen bilimsel ya da eğitsel amaçlı toplantılar, ilgili dernek organının başvurusu üzerine, BTDK’nın değerlendirmesi ve MYK’nın kararıyla yapılır.
   3. Bu toplantıların düzenleme kurullarına BTDK üyelerinden en az biri katılır ve BTDK bu toplantıların düzenlenmesinde başta etik, genel TPD ilkeleri ve teknik yönlerden olmak üzere danışman ve yardımcı konum üstlenir.

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİNİN DESTEKLEDİĞİ BİLİMSEL TOPLANTILAR
Madde 17- TPD kendi düzenlediği bilimsel toplantılar dışında tüzüğünde tanımlanan amaç ve hedeflere uygun olması koşuluyla istekte bulunan bazı bilimsel toplantılara bilimsel, maddi ya da temsili destek verir. İstekte bulunan bilimsel toplantı düzenleme kurullarının TPD-MYK’ya yazılı başvuruda bulunması gerekir. Başvurulara ilişkin kararlar MYK tarafından alınır. TPD’nin bilimsel toplantılara destek vermesi için toplantının Düzenleme Kurulu’nda TPD-MYK’nın önerdiği en az bir TPD üyesinin yer alarak karar alma süreçlerine katılması ve TPD’nin bilimsel toplantıya ilişkin maddi konularda hiçbir sorumluluk almaması gerekir.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR
Madde 18- TPD, tek başına ya da başka kurum ya da kuruluşlar ile işbirliği yaparak uluslararası katılımlı kongre, sempozyum ya da benzeri bilimsel toplantılar düzenleyebilir.

 1. TPD’nin tek başına düzenlediği uluslararası katılımlı bilimsel toplantılar BTDK tarafından düzenlenir.
 2. TPD tarafından öneri götürülmesi ya da başvuru yapılmasına karar vermeye veya öneri başka ülke psikiyatri derneği ya da uluslararası psikiyatri birliğinden geliyorsa, öneriyi değerlendirmeye, kabul ya da reddetmeye TPD-MYK yetkilidir.
 3. Yapılacak uluslararası bilimsel toplantılarda uygulanacak kurallar ve toplantıdan doğacak gelirin ya da düzenlemenin herhangi bir nedenle zarar etmesi durumunda zararın paylaşımı, diplomatik eşitlik ilkeleri ve bu yönetmeliğin esasları göz önünde tutularak TPD ile işbirliği yapan meslek örgütünün yetkili kurulları arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir. İşbirliği protokolünü hazırlamak ve imzalamakla TPD adına MYK yetkilidir.
 4. Ortak düzenlenecek uluslar arası toplantının düzenleme kurulunda BTDK başkanının bulunması zorunludur. Bunun dışında kimlerin düzenleme kurulunda yer alacağını MYK belirler.
 5. Bir ÇB teklifi ve MYK onayıyla gerçekleşecek Uluslararası Toplantılar tercihen dernek ulusal kongre ve toplantıları ile birleşecek şekilde düzenlenir ve BTDK tarafından yürütülür. Bu toplantıların Bilimsel Kurulu, öneren ÇB tarafından atanır.

ÖDÜLLER
Madde 19- Ülkemizde psikiyatri alanındaki bilimsel araştırmaların gelişmesini sağlamak ve bilimsel araştırmayı özendirmek amacıyla TPD ödülleri düzenlenir.

 1. Ödüller UPK ve YT/KES’te kazananlara verilir.
 2. MEK uygun gördüğünde bu ödüllere meslekte saygın bir yer edinmiş meslektaşlardan birinin adını verebilir. Ad verilmesi MYK’nın ya da MEK üyelerinden birinin önerisiyle MEK tarafından kararlaştırılır.
 3. Ödüllere başvuru koşullarının standartizasyonu ve güncellenmesine yönelik çalışmalarla ve ödül jürilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaları TPD Ödül Kurulu yapar.
 4. Ödüllerin verilmesi ile ilgili kurallar ödül yönergesi ile düzenlenir.

ÖDÜL KURULU
Madde 20- Çeşit, ad ve maddi destek karşılığı MYK ve MEK tarafından belirlenecek TPD Ödüllerinin başvuru koşullarının tanımlanması, başvuruların alınması, seçici kurulların atanması, ödül adaylarının seçim ilkelerinin tanımı ve bütün bu düzenlemelerin kurala bağlanmasını sağlayacak bir ödül kurulu oluşturulur.

 1. Ödül Kurulu eğitici ve araştırmacı nitelikleri olan TPD üyeleri arasından MYK tarafından belirlenen biri başkan olmak üzere üç üyeden oluşur.
 2. MYK’ya karşı sorumludur, görev süresi iki yıldır ve atandığı dönemdeki MYK’nın görev süresiyle sınırlıdır.
 3. Ödül kurulu üyeleri üst üste iki kez atanabilir.
 4. Ödül Kurulu mali konularda MYK’nın onayını almak koşuluyla ve Ödül Yönergesi sınırları içinde ödül dağıtma konusunda özerktir.

ÖDÜL KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 21-

 1. Tanımlanmış ödüllerin başvuru koşullarını belirlemek, başvuruları almak, seçici kurulları atamak ya da görevden almak, ödül adaylarının seçim ilkelerinin tanımı başta olmak üzere ödül sürecini yürütmek.
 2. Görev alanıyla ilgili Ödül Yönergesi taslağını hazırlamak ve MYK onayına sunmak, gerektiğinde yönergede değişiklikler yapmak ve yönergeyi MYK ile birlikte yürütmek.
 3. Yeni ödül konulması, ödülün miktarı, ödülün kaldırılması, hangi çalışmalara ödül verileceği konularında çalışmak ve MYK kararına sunmak.
 4. Ödülün duyurulması, kazananlara verilmesiyle ilgili olarak BTDK ile işbirliği yapmak.

KAYIT - KONAKLAMA ve TOPLANTI YERİ İLE İLGİLİ GENEL İLKELER
Madde 22- TPD bilimsel toplantılarına en yüksek katılımı sağlamak ve TPD üyelerinin katılımını özendirmek esas alınmalıdır. Bunu sağlamak üzere;

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda kayıt ücretleri katılımcıların kendi olanaklarıyla katılımını sağlayabilecek boyutlarda olmalıdır (Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için gelirlerinin %10’u üst sınır olarak alınır).
 2. Tüm toplantılarda günlük kayıt yapılabilmelidir.
 3. Tüm bilimsel toplantıların kayıt ve konaklama ücretleri ayrı belirlenmelidir. Kendi olanakları ile katılanlar için birden fazla konaklama seçeneği sağlanmalıdır.
 4. Psikiyatri eğitimi gören TPD üyelerinin bilimsel toplantılara katılımını özendirme ve destekleme konusunda programlar hazırlamaya TPD-MYK yetkilidir.
 5. Tüm toplantılarda yalnızca BTDK tarafından konuşma yapmak üzere özel olarak davet edilen kişilerin ulaşım, kayıt ve konaklama ücretleri toplantı bütçesinden karşılanır.
 6. MYK, eski Genel Başkanları ve BTDK üyelerinin kongre boyunca kayıt, konaklama ve ulaşım giderleri toplantı bütçesinden karşılanır. Merkez Onur Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Psikiyatri Yeterlik Yürütme Kurulu ve alt kurulları, PETEK, Ödül Kurulu, TPD ödülleri jüri üyelerinin toplantı günündeki kayıt ve ulaşımı toplantı bütçesinden karşılanır.
 7. TPD üyelerine ve 65 yaş üzeri katılımcılara kongre kayıt ücretlerinde indirim uygulanır.

TOPLANTILARIN BASILI GEREÇLERİ İLE İLGİLİ GENEL İLKELER
Madde 23- Toplantıların basılı gereçlerinin nasıl hazırlanacağı ve bu gereçlerde TPD ya da başka kuruluşların ad ve simgelerinin nasıl yer alacağı ile ilgili ilkeler aşağıdaki gibidir:

 1. Her toplantı için en az iki duyuru yapılması zorunludur. İlk duyuru kongreden en az 1 yıl, son duyuru en az 1 ay önce yapılmış olmalıdır. Duyurular basılı ve/veya sanal ortamdan yapılabilir. Duyuruların aynı zamanda derneğin internet sitesinde de yapılabilmesi için site sorumlusu her türlü değişiklikten en kısa sürede haberdar edilmelidir.
 2. Destekleyici kuruluşların ilanları duyuru, toplantı özet ve bildiri kitapları ile program kitapçıklarında yer alamaz. Yalnızca arka sayfada ”...... şirketinin eğitim desteğiyle” ibaresi yer alabilir. Yayıncılık Kurulua kartları ve toplantı belgeleri üzerinde de yalnızca toplantının adı ve TPD simgesi yer alacak, destekleyici kuruluşların adı ve simgesi bulunmayacaktır. Toplantı çantası veriliyorsa, destekleyici kuruluşun adı ve simgesi çanta içine konulabilecek ancak çanta üzerinde TPD amblemi ve toplantının adı dışında yazı bulunmayacaktır.

SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GENEL İLKELER
Madde 24 - Bilimsel toplantıların sosyal ve kültürel etkinlikleri de içerecek şekilde düzenlenmesi BTDK sorumluluğundadır. Yemekli toplantılarda sosyal etkinlik ilke olarak bilimsel programın önüne geçemez.

DESTEKLEYİCİ KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER
Madde 25 –

 1. BTDK, toplantının düzenlenebilmesi için ilaç sanayi kuruluşları da dahil olmak üzere değişik ticari kuruluşlardan maddi destek sağlamak üzere anlaşma yapabilir.
 2. Anlaşma ile kararlaştırılan karşılıklı yüklenimlerin yerine getirilmesi ve denetlemeye olanak sağlaması için destekleyici kuruluş ile yapılan tüm anlaşmaların yazılı hale getirilmesi zorunludur.
 3. Kongre ve toplantılarda, İSDS düzenlenebilir;
  1. İSDS için bilimsel program ile çakışmayacak biçimde bir toplantı zamanı ayrılır ve bilimsel programda gösterilmez. 
  2. İSDS zamanı ve yapılacak salon BTDK tarafından belirlenir.
  3. Konu ve konuşmacılar destekleyici kuruluşun önerisi ve BTDK’nın oluru ile belirlenir.
  4. Destekleyici kuruluşun hazırlayacağı İSDS duyurularında "İlaç Sanayii Destekli Sempozyum” ibaresi yer almalıdır.
  5. İSDS ücreti her toplantı için BTDK’nın önerisiyle TPD-MYK tarafından belirlenir. İSDS ücretleri toplantı başlamadan en geç bir hafta önce TPD hesabına yatırılmalıdır.
 4. Düzenleme Kurulları bilimsel toplantılarda, toplantının niteliği ile ters düşmemek üzere bazı sivil toplum kuruluşlarına ya da ticari kuruluşlara tanıtım alanları ayırabilir.
  1. Ticari kuruluşlara tanıtım yapmaları için verilen alanlar ücretlidir. Bu alanların ücreti her toplantı için BTDK’nın önerisiyle TPD-MYK tarafından belirlenir. Tanıtım alanı ücretleri toplantı başlamadan en geç bir hafta önce TPD hesabına yatırılmalıdır.
  2. Sivil toplum kuruluşlarına verilecek alanın ücretine ya da ücretsiz olmasına BTDK karar verir.

BİLİMSEL TOPLANTININ BİR PROFESYONEL KONGRE DÜZENLEYİCİ KURULUŞ İLE BİRLİKTE DÜZENLENMESİ
Madde 26- Toplantı düzenleme kurulu, gerekli gördüğünde bilimsel program dışında, toplantının duyurulması, toplantı salonlarının düzenlenmesi, konaklama ve ulaşımın sağlanması, destekleyici kuruluşlarla ilişkiler vb. etkinliklerin tamamını ya da bir kısmını düzenleme işlerini bir KDK’ya verebilir. Bu konudaki düzenlemeler, MYK tarafından hazırlanan “TPD Bilimsel Toplantıları Düzenleyecek Kongre Düzenleyici Kuruluşun Seçilmesi Hakkında Yönerge”ye göre yapılır.

KURULLARA ATANMA VE SEÇİLME ÖLÇÜTLERİ
Madde 27-

 1. Bu yönetmelikte tanımlanan tüm kurullara yapılacak olan atamalar ya da seçimlerde belirlenecek kişilerin TPD üyesi olması; dernek suçu, bilimsel suç ya da hekimlik ve ruh hekimliği etik kurallarına uymama nedeniyle ceza almamış olması zorunludur.
 2. BTDK üyesi olacak kişilerin tercihen bilimsel toplantı düzenleme konusunda deneyimli olması, Yayıncılık Kurulu üyesi olacak kişilerin tercihen bilimsel yayıncılık konusunda deneyiminin (editörlük, yayın kurulu üyeliği) bulunması ve YÖEK üyesi olacak kişilerin ise, tercihen yaygın ve örgün eğitim alanında bilimsel ya da eğitsel çalışmalar yapmış olması gerekir.

YÜRÜRLÜK
Madde 28- Bu yönetmelik, 13 Nisan 2012 tarihinde yapılan TPD MGK'da kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu Yönetmeliği ve Psikiyatri Eğitim Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜTME
Madde 28- Bu yönetmeliği TPD-MYK yürütür.

GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1- 26.11.2012 tarihinde yapılan Olağan Merkez Genel Kurulu’nda Bilimsel Toplantılar Yönetmeliği’nin iptali ve bilimsel toplantıların düzenlenmesiyle ilgili olarak MYK’ya verilen yetki bu yönetmeliğin kabulünden sonraki bir ay sonunda sona erer. Bir ay içinde BTDK üyeleri bu yönetmeliğe göre atanır. Çalışma birimi ve şubelerin BTDDK temsilcileri belirlenir. Bir aylık süre sonunda bilimsel toplantıların düzenlenmesi bu yönetmeliğe uygun olarak yapılır.

Geçici Madde 2- Bu yönetmelikten önce çıkarılmakta olan TPD Bülteni ve STE/SMG dergisi Psikiyatride Güncel yayın yönetmeni ve yayın kurulları bu yönetmeliğe göre 26.11.2012 tarihi itibariyle atanmış kabul edilir ve bu yönetmeliğe uygun olarak görevlerini sürdürür.

Geçici Madde 3- Anadolu Psikiyatri Günleri 2012 yılı toplantısı UPK ile birleştirilerek yapılır. Bu yönetmelikle söz konusu toplantının TPD tarafından sürdürülmemesine karar verilmiştir. Sonraki yıllarda bu toplantıyı sürdürmek isteyenlere bu hakkın devri için MYK yetkilidir.