Psikiyatri Derneği Çalışma Birimleri Yönergesi

psikiyatri.org.tr /

Amaç

Madde 1. Türkiye Psikiyatri Derneği(TPD) Bilimsel Çalışma Birimleri(ÇB); değişik kurum ve bölgelerden gelen psikiyatri uzmanlarının ve uzmanlık eğitimi görenlerin ortak mesleksel amaçlar doğrultusunda bir araya gelmelerinin sağlanması; çalışma birimi üyelerinin psikiyatriyi ilgilendiren çeşitli alanlarda mesleksel, toplumsal ve bilimsel çalışmalar düzenlenmesi ve bilimsel etkinliklerin arttırılması; yeni araştırmalar planlanması, yürütülmesi ve yeni mesleki yardımlaşma yolları yaratılması; her düzeyde eğitim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve her türden eğitim araçlarının üretilmesi amacıyla kurulmuştur.

Yapı ve İşleyiş

Madde 2. Üyelerin başvurusu ve Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla yeni bilimsel çalışma birimleri oluşturulabilir. MYK gerekli gördüğü alanlarda ÇB oluşturabilir ve kurucu koordinatör atar. Kurucu koordinatör TPD üyelerine davet çıkarır. Yeni ÇB izleyen ilk bahar sempozyumu ya da ulusal kongrede toplanarak koordinatör seçimini yapar.

Madde 3. TPD  ÇB, biri koordinatör olmak üzere en az üç üyeden oluşur. ÇB iç işleyişinde gereğinde bir eş koordinatör seçilebilir. Üyelerin yarısından bir fazlasının başvurusuyla ÇB izleyen ilk bahar sempozyumu ya da ulusal kongrede   toplanarak koordinatör seçimi yenilenir.

Madde 4. ÇB’ler her yıl Bahar Sempozyumu-Yıllık Toplantı’da olmak üzere toplanır, toplantı raporunu TPD-ÇB web alanına yerleştirir. Yılda en az bir  toplantı yapmayan veya toplantı raporlarını bildirmeyen ÇB’ye Merkez Yönetim Kurulu tarafından geçici koordinatör atanır. ÇB izleyen ilk bahar sempozyumu ya da ulusal kongrede toplanarak koordinatör seçimini yapar. 

Madde 5. TPD üyesi olan herkes ÇB’ lerde görev alabilir. TPD üyesi olmayanlar bu birimlerde gözlemci üye statüsünde görev alabilirler, ancak çalışma birimi işleyişinde oy kullanamazlar, koordinatör olamazlar. ÇB’ye yeni üyelik için kişiler kısa özgeçmişlerini internet üzerinden  ÇB koordinatörüne göndererek üye olurlar. Koordinatör seçiminde oy kullanabilmek için ÇB’e en az 6 aydır üye olmak gereklidir.   Her bir dernek üyesi, temel ilgi alanlarında yoğunlaşmanın sağlanması amacıyla, en çok beş birimde görev alabilir. Üyeler kendi istekleriyle ÇB’den ayrılabilirler. Her 2 yılda 1 üyeler ÇB üyeliklerini güncellemelidir. Üyeliğini güncellemeyen üyelerin uyarılması sonrasında 1 ay içinde güncellemeyen üyelikler düşürülür. Kişiler başvurdukları takdirde yeniden aynı ÇB’e üye olabilirler.

Madde 5.  Tıp Öğrencileri ÇB’ ne tıp fakültesi öğrencileri gözlemci üye olarak katılırlar.  MYK ÇB sekreteri ile işbirliği içinde çalışırlar.

Madde 6. Çalışma Birimleri Psikiyatri Derneği Bahar Sempozyumunda yaptığı toplantısında gelecek iki yıl için eşgüdümü sağlayacak koordinatörünü seçer ve koordinatör en fazla üst üste iki dönem göreve seçilebilir; koordinatörün istifası durumunda seçim yenilenir. Bahar kongresindeki toplantıda koordinatör seçimi yapılabilmesi için ÇB üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması gereklidir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı durumda izleyen bir ay içinde sanal ortamda seçim yapılır.

Madde 7. TPD Bilimsel Çalışma Birimleri her yıl TPD Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumunda toplanırlar. Bunun dışında birimler çalışmalarını temel olarak tüm üyelerinin kayıtlı olduğu dernek web sitesi içindeki sanal iletim ağı üzerinden  sürdürürler. ÇB gereğinde Ulusal Psikiyatri Kongresinde BTDK’a başvurarak toplanırlar.

Madde 8. Çalışma Birimi Koordinatörleri o birimin yapacağı etkinlikleri Merkez Yönetim Kurulu'nun onayı ve işbirliği içinde yürütür. 

Madde 9.  Çalışma Birimleri, bilimsel kongreler için panel ve sempozyum düzenlemek, önermek; değişik eğitim etkinlikleri düzenlemek; yayın hazırlamak gibi etkinlikler yürütebilir. Tüm bu etkinlikleri düzenlerken çalışma birimleri koordinatörleri sanal iletim ağlarını kullanarak tüm üyelerini haberdar eder ve katkı ve görüşlerini alırlar.

Madde 10. Çalışma Birimi Koordinatörü Türkiye Psikiyatri Derneği Bahar Sempozyumunda yapılan toplantı sonunda, bir önceki yılın çalışmalarını ve gelecek yıl için planlanan etkinlikleri özetleyen ; Çalışma Birimi Yıllık Raporunu bu sempozyumdaki ilgili oturumda sözlü olarak ve Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu'na bir ay içinde yazılı olarak sunar. Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu bu raporlan ilk toplantısında görüşür; planlanan etkinlikler açısından gerekli gördüğü değişiklikleri yapar; Bilimsel Çalışma Birimi koordinatörüne ve Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni aracılığıyla tüm üyelere duyurur. 

Madde 11. ÇB koordinatörleri Türkiye Psikiyatri Derneği’nin web sitesinde kendine ayrılan sayfaya tüm üyelerini, gözlemci üyelerini, toplantı tutanaklarını ve sanal ortamda alınan kararları işler. Bilimsel Çalışma Birimleri yapacakları tüm etkinliklerden, koordinatörleri nezdinde, Psikiyatri Türkiye Derneği Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Yürürlük      

Madde 12.  Bu yönerge, 8.10.2010 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 13.  Bu yönergeyi TPD Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

 Geçici madde

Madde 14. 2011 yılında yeni web sitesinin kullanıma girmesi ve web üzerinden ilk defa seçim yapılacağı göz önünde tutularak 1.Eylül. 2011 tarihine kadar bilimsel çalışma birimine üyeliğini gerçekleştirmiş olanlar 6 aylık üyelik süresi şartı aranmaksızın seçimlerde oy kullanabilirler.