Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Yürütmeyi Durdurma Kararı

psikiyatri.org.tr /

Derneğimizce, 21.06.2019 tarih ve 30808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 'Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in hastalara ait sağlık verilerini korumada somut ve yeterli düzenlemeler içermeyen hükümlerinin iptali istenmişti.

Yürütmeyi durdurma istemimizin reddi üzerine başvurduğumuz Danıştay İdari Dava Daireleri 2020/459 E.sayı ve 20.04.2022 tarihli karar ile Yönetmelik’in 6. maddenin 4. Fıkrasındaki ‘Üçüncü fıkrada yer alan erişim kuralları, Bakanlığın sağlık hizmeti sunumu ihtiyaçlarına göre ve Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Genel Müdürlük tarafından yeniden değerlendirilebilir. Böyle bir durumda aydınlatma yükümlülüğü kapsamında gereklilikler sağlanır.’, ibaresinin yürütmesini durdurmuştur. (Karar için tıklayınız)

Karar gerekçesinde hasta verilerinin tutulduğu sistem üzerinde veri koruma tedbirlerini değiştirme konusunda idareye sınırları belirsiz bir yetki tanındığı, bunun hasta verilerinin korunması yönündeki erişim kurallarını etkisiz kıldığı ve bu yönüyle hukuka açıkça aykırı olduğu belirtilmiştir.

Hasta mahremiyetinin alanımızdaki önemini gözeterek, aksi yöndeki tutum ve işlemleri etkisiz kılmak için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.

 

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu