47. UPK Asistan BÇB toplantı raporu 29.10. 2011, 19:00- 21:30

  

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 47. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ ASİSTAN BÇB TOPLANTI RAPORU

9.10. 2011, 19:00- 21:302

Toplantı 21 asistanın katılımıyla gerçekleşti.

 Gündem:

1.    Geçmiş dönemin değerlendirilmesi

2.    Asistan BÇB’ nin yapısı, işleyişi, üye katılımının sağlanması

3.    Asistan BÇB’nin çalışma ve örgütlenme modelinin belirlenmesi

4.    BÇB’ ye asistan katılımının arttırılmasına yönelik çalışmalar

5.    Yeni dönemin planlanması

 

  Toplantı Kararları:

1.      Yeni bir yapılanma dönemine girilmesinin, asistan BÇB üye sayısının arttırılmasının, asistanların tamamına ulaşılmasının gerekliliğine dikkat çekildi. Bunun için uygun haberleşme yöntemlerinin (web sitesi, facebook sayfası, e-posta grubu vb.) devreye sokulmasına, her bölgeden eş koordinatörler ve mümkün olduğunca her eğitim biriminden temsilciler belirlenmesine karar verildi.

2.      Umut Altunöz, Yücel Yılmaz, Mahmut Onur Koraytu, Esat Fahri Aydın eş koordinatörler olarak belirlendi. Eş koordinatörlerin e-posta grubunda da moderatörlük yapmasına karar verildi.

3.       Genel asistan profilini görebilmek ve her bölgedeki asistanların bir biriyle ortak ve birbirinden ayrılan sorunlarını saptayabilmek amacıyla bir asistan anketi oluşturulmasına karar verildi. Tartışmaya açılmak üzere bir anket taslağı oluşturacak bir çalışma grubu belirlendi. Bu grupta Evrim Ekizoğlu, Necip Çapraz, Bilge Türközer ve Buğra Çetin’in yer almasına karar verildi.

4.      Kongrelere asistan katılımının azlığı, dernek kitaplarının ücretli olarak satılmaya başlanması, dernek eğitimlerinin ücretli olarak verilmeye başlanması üzerine tartışıldı. Bu konuların daha geniş bir üye katılımıyla yeniden tartışılmasında fayda görüldü.

5.      Önümüzdeki Bahar Sempozyumu’nda asistan BÇB’nin bir panel planlamasına karar verildi. Bu konuyla ilgili planlamaların internet ortamında tartışılarak yapılmasına karar verildi.

6.      Eğitim programlarını geliştirme alt kurulunun planladığı, çekirdek eğitim programının ne ölçüde yürürlükte olduğunu inceleyen anketinin asistan temsilcilerine ulaştırılmasına ve geri dönüşün sağlanmasına karar verildi.

 

 

Toplantıya Katılanlar: İshak Saygılı, Necip Çapraz, Hasan Talha Yurdakul, Umut Altunöz, Esat Fahri Aydın, Ayla Yiğit, Sinem Yeşilyurt, Umut Kırlı, Evrim Ekizoğlu, Bilge Türközer, Hidayet Ece Arat, Yasemin Taş, Nese Burcu Tepe, Mahmut Gürbüz, Buğra Çetin, Taner Yılmaz, Yücel Yılmaz, Burcu Ünal, Nilay Sedes, Özlem Damla Kuşdemir

 

Deniz Ceylan

    Asistan BÇB Koordinatörü