TTB-UDEK YÖK Yürütme Kurulunun öğretim üyelerinin geçici görevlendirilmesi ile ilgili 26.02.2009 tarihinde aldığı 2009/7 sayılı kararı ile ilişkili olarak Ankara ve İzmir ve İstanbul'da 5 mart 2009 tarihinde Basın toplantıları gerçekleştirecek

psikiyatri.org.tr /

ACELE VE GÜNLÜDÜR!
                                                                                                                      04.03.2009
Sayın Başkan,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu tarafından; 13 Üniversite Rektörlüğü’nün, tıp fakültelerinde anabilim ve bilim dallarında öğretim üyesi ihtiyacı nedeniyle talepte bulundukları belirtilerek, en az bir yıl süre ile öğretim üyesi ihtiyacını karşılaması uygun görülen üniversitelerden öğretim üyelerinin ihtiyaç bulunan yerlerde görevlendirilmesine  karar verilmiştir.
2547 sayılı yasanın 41. maddesi uyarınca, ihtiyacı karşılaması uygun görülen üniversitelerin Rektörleri, Yükseköğretim Kurulu’nca, ihtiyaç listelerinin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren en geç iki hafta içinde ihtiyaçları karşılamak üzere hangi öğretim üyelerini görevlendirdiklerini Yükseköğretim Kurulu’na bildirmekle; isimleri bildirilen öğretim üyeleri de, bir yarı  yıldan az, dört yarı yıldan fazla olmamak üzere görevlendirme yazılarında yer alan süre kadar, kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla görevlendirildikleri üniversitelere gitmekle yükümlü kılınmıştır. Aynı maddeye göre, öğretim üyeleri, görevlendirme yazısının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek işe başlamak zorundadırlar.
2547 sayılı yasanın 41. maddesi esasen yüksek öğretim amacıyla görevlendirmeye olanak sağlarken, 13 Üniversitenin ihtiyaç bildirdiği öğretim üyelerinin alanları, ihtiyaç bildiriminin temel tıp eğitiminin yanı sıra uzmanlık eğitimi ve özellikle de sağlık hizmeti için yapılmış olduğunu düşündürmektedir.
Yükseköğretim Kurulu’nun, 2547 sayılı yasasının 7. maddesi uyarınca, üniversitelerin kurulmasına ilişkin önerilerini, bölümlerin, anabilim ve bilim dallarının açılma ve kapatılma kararlarını, yükseköğretimin planlanması çerçevesinde, yükseköğretimin amaçları ve gereksinimleri doğrultusunda oluşturması gerekmektedir. İhtiyaç bildirimlerine bakıldığında, bir kısmı son yıllarda kurulan tıp fakültelerinin, bir bölümünde bütün dallarda olmak üzere, önemli sayıda öğretim üyesi ihtiyacı olduğu görülmektedir. Son uygulamalar, ihtiyaçlar belirlenmeden, eğitim-öğretim programları ve araştırma faaliyetleri planlanmadan, öğrenci sayıları ve eğitim-hizmet dengesi üzerinden akademik kadrolar oluşturulmadan tıp fakültelerinin açıldığını ve çözümün, aynı çarpık yapılanma anlayışıyla, geçici görevlendirmelerde görüldüğünü ortaya koymaktadır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun, geçici görevlendirme olarak tanımlanabilecek bu işleminin en önemli sonuçlarından biri, geçici görevlendirme yapılan personelin asli kadrosunun bulunduğu birimde hizmetin aksayacak olmasıdır. Öncelikle, söz konusu üniversitelerde, ihtiyacın geçici olmadığı, bu nedenle geçici görevlendirmelerin çözüm oluşturamayacağı , çözümün Yükseköğretim Kurulu’nun belirli bir plan içinde öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin hükümleri yerine getirmesinden geçtiğini belirlemek gerekiyor.
Yaşama geçirilmek istenen uygulama, çözüm üretmek bir yana, eğitim-hizmet ve araştırma dengesini oluşturmuş birimlerde, bu yapıyı bozarak, olumsuz etkilere yol açılacağını göstermektedir. Çok sayıda öğretim üyesinin görev yaptıkları tıp fakültelerinden ayrılmasının doğrudan sonucu, bazı bölümlerde tıpta uzmanlık eğitimi, ileri tedavi uygulamaları ve bilimsel  çalışmalar açısından ciddi aksamaların ortaya çıkması olacaktır.
Öte yandan, öğretim üyesi ihtiyacı bulunan üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesi  son yıllarda sayıları hızla artan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine  hukuka aykırı bir biçimde klinik şefi ve şef yardımcısı olarak atanmış ve böylece bu öğretim üyeleri temel tıp eğitiminden çıkartılarak  tıpta uzmanlık ve sağlık hizmeti ile sınırlı bir alanda görevlendirilmiş tir. Üstelik Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim sorumlusu ihtiyacı hastane bünyesinde görev yapan uzman hekimlerden mesleki ve bilimsel bir değerlendirme yöntemi ile sağlanabilecek iken 10 yıldır bundan kaçınılmış, zaten öğretim üyesi sayısı yetersiz olan fakültelerin kadroları iyice boşaltılmıştır.
 
Söz konusu uygulamayla, görevlendirilecek öğretim üyelerinin eğitim, araştırma ve hasta bakımına yönelik çalışmalarının kesintiye uğrayacağı, döner sermaye ödemeleri gibi alanlarda özlük hak kayıplarının olacağı da açık olarak görülmektedir. Bu tür kayıpların giderilmesine yönelik, hiçbir tedbir alınmamıştır. Ayrıca, görevlendirmeler için hangi ölçütlerin kullanılacağının açık olmaması, bu tür görevlendirmelerin uzun süreli olarak planlandığının, yönetim tarafından kişilerin isteğinden bağımsız olarak uygulamaya konulacağının anlaşılması, üniversitelerde öğretim üyelerine yönelik örtülü bir tehdit de içeren, özgürlükleri sınırlayıcı bir ortamın oluşmasına neden olabilecektir.   
 
Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlı k Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun almış olduğu karara, yukarıda belirttiğimiz gerekçeler doğrultusunda karşı olduğumuzu bildiriyor, söz konusu kararın uygulamaya geçilmeden geri alınmasını talep ediyoruz.
 
5 Mart 2009, Perşembe günü, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilgili illerin tabip odalarınca (Ankara Tabip Odası, İstanbul Tabip Odası ve İzmir Tabip Odası);  TTB Merkez Konseyi, TTB-UDEK, uzmanlık dernekleri ve tıp fakülteleri dekanlıklarının davet edileceği basın toplantıları yapılacaktır. Aşağıda, yer ve saatle ilgili bilgilerin verildiği basın toplantılarına sizin ya da derneğiniz Yönetim Kurulu’nu temsilen bir üyenin katılması, yanımızda olmanız, taleplerimizi dile getirme de bizi daha güçlü kılacaktır.
 
                                                                                                          Saygılarımızla,
Prof.Dr. Raşit Tükel
                                                                                                          TTB-UDEK Başkanı
 
BASIN AÇIKLAMALARI YER VE SAATLERİ
 
Ankara            :           5 Mart 2009, saat 11:00  
TTB  Merkez Konseyi 
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA (0-312-231 31 79)
 
İzmir                :5 Mart 2009, saat 12:00  
İzmir Tabip Odası      
Prof.Nusret Fişek Cad. No.5
Alsancak-İZMİR (0-232-463 11 33)
 
İstanbul           :5 Mart 2009, saat 12:00 
İstanbul Tabip Odası 
Türkocağı Cad. No.19
Cağaloğlu-İSTANBUL (0-212-514 02 92)