Türk Tabipleri Birliği'nden Çağrı: Hekimler Adli Bilirkişilik İçin Başvurmalı

psikiyatri.org.tr /

Yeni CMK'na Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 01. 06. 2005 tarihinde yayımlanmış, TTB bu yönetmelikte tanımlanan bilirkişi listelerine hekimlerden oluşan bir bilirkişi havuzu oluşturmak amacıyla topluca başvuru yapılabilmesi için bilirkişilik konusunda istekli olanların gerekli belgelerini ve başvuru isteklerini Türk Tabipleri Birliği'ne göndermelerini istemektedir.

TTB'ye son başvuru tarihi: 19 Ağustos 2005.
Adres: GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53
e-posta: ttb@ttb.org.tr

Listeye kabul şartları
Madde 6 -
Listeye kayıt olabilmek için:

  1) Gerçek kişilerin;

   a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
   b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması,
   c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,
   d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
   e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
   f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyeti icra etmesi,
   g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,


  2) Tüzel kişilerin;

   a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,
   b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları
   gerekir.

Başvuru usulü
Madde 7 - Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler her yıl 31 Ekim tarihine kadar komisyona bir dilekçeyle başvurur. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler
Madde 8 - Başvuru dilekçesine;

  a) Nüfus cüzdanı örneği,
  b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
  c) Adlî sicil kaydı,
  d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
  e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
  f) İki adet vesikalık fotoğraf

eklenir.
Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.