TPD MERKEZ YÖNETİM KURULUNDAN SINIR İHLALLERİ KONUSUNDA ÜYELERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

psikiyatri.org.tr /


TPD MERKEZ YÖNETİM KURULUNDAN AÇIKLAMA 

Değerli meslektaşlarımız,

  1. Ruh sağlığı alanında her aşamada ekip çalışmasının gereği ve önemi dikkate alınarak, bu alanda çalışan meslek gruplarıyla diyalog kurmanın, ortak çalışmanın, ortak kongre ve toplantılar düzenlemenin verimliliği artıran ve sorunların çözümünü kolaylaştıran bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir.
  2. “Türk Psikologlar Derneği ile Türkiye Psikiyatri Derneği İşbirliği Protokolü” çalışmaları  psikiyatristler ve psikologlar arasında iletişim sağlamak, var olan yasal ve pratik sorunları etik ve bilimsel ölçütlere uygun olarak çözmek, ruh sağlığı alanında ortak çalışmalar yapmak üzere 2005-2007 TPD MYK  döneminde 30.06.2006 tarihinde başlatılmış, ilk toplantıya TPD’yi temsilen katılan Şahika Yüksel, Cengiz Kılıç ve Cem Atbaşoğlu tarafından hazırlanan rapor TPD web sitesinde yayınlanmıştır. (http://www.psikiyatri.org.tr/NewsPopUp.aspx?Id=172).
  3. Daha sonra ortak bir işbirliği protokolünün hazırlanması ve iki derneğin diyalog çabalarının belgelenmesi düşünülmüş; ve diyaloga ilişkin genel hükümleri içeren taslak protokol, 14 Ocak 2008 tarihinde yapılan ve Türkiye Psikiyatri Derneği adına Cem Atbaşoğlu, Cengiz Kılıç, Burhanettin Kaya ve Türk Psikologlar Derneği adına Gonca Soygüt, Sedat Işıklı ve Okan Cem Çırakoğlu’nun katıldığı toplantıda imzalanmıştır.
  4. Belirtilen protokolde de görüleceği üzere 5 maddenin 1. maddesi “meslek gruplarının görev ve yetkilerinin düzenlenmesi konularında gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve hayata geçirilmesi için işbirliği yapma”yı içermektedir. Bu protokol, uzun zamandır bir çok üyemizin dile getirdiği sınır ihlallerinin giderilmesi için psikologların yetkili kurumuyla bir araya gelerek, sorunları tartışıp, yasal, etik ve bilimsel ölçütler çerçevesinde çözüm yolları arama amacıyla oluşturulmuştur. İşbirliği olanağının yaratılması her teklifi kabullenme ve uzlaşma anlamına gelmemekte, sorun alanlarının belirlenerek ortaya konmasını ve ancak kendi meslek grubumuzun yetki ve görev alanları gözetilerek ortak karara varılabilirse, birlikte hareket etme niyetini ortaya koymaktadır.
  5. 13 Ocak MYK kararı ile oluşturulan ve koordinatörlüğünü Dr. Selçuk Candansayar’ın üstlendiği “Sınır İhlalleri Görev Grubu” duyurulduğu gibi tüm üyelerimize açık ve gönüllülük esasına dayalı çalışmakta olup, oluşturulacak rapor derneğimizin diğer derneklerle yapacağı ve uzun vadeli olacağı öngörülen görüşmelerde izlenecek temel politikalar açısından belirleyici olacaktır. Bu görev grubunun çalışmalarına destek ve veri sağlamak üzere, 12.Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu sırasında “Sınır İhlalleri” konusunda bir panel ve bir forum düzenlenmesi planlanmıştır.
  6. Bu girişimlerin yanı sıra TPD MYK, sınır ihlallerine ilişkin bir basın açıklaması hazırlayarak tüm basına göndermiş; yürürlükteki mevzuat gereği Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, “hekim olmayan kişilerin, halen yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak, çeşitli işletmelerde değişik isim ve ünvanlar altında ruh sağlığı alanında hasta muayene ettikleri ve tedavi uyguladıklarına ilişkin derneğimize çok sayıda başvuru yapıldığına ve belirtilen uygulamaların Sağlık Bakanlığı yetkili birimleri tarafından denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda gereği için” başvuruda bulunmuştur.

    Saygılarımızla. 

    TPD MYK