TPD MERKEZ YÖNETİM KURULUNDAN AÇIKLAMA

psikiyatri.org.tr /


TPD MERKEZ YÖNETİM KURULUNDAN AÇIKLAMA 

Değerli meslektaşlarımız,

 1. “Türk Psikologlar derneği ile Türkiye Psikiyatri Derneği işbirliği protokolü” çalışmaları  psikiyatristler ve psikologlar arasında iletişim sağlamak, var olan yasal ve pratik sorunları etik ve bilimsel ölçütlere uygun olarak çözmek, ruh sağlığı alanında ortak çalışmalar yapmak üzere 2005-2007 TPD MYK  döneminde 30.06.2006 tarihinde başlatılmış, ilk toplantıya TPD’yi temsilen katılan Şahika Yüksel, Cengiz Kılıç ve Cem Atbaşoğlu tarafından hazırlanan rapor TPD web sitesinde yayınlanmıştır. (http://www.psikiyatri.org.tr/NewsPopUp.aspx?Id=172).
 1. Daha sonra ortak bir işbirliği protokolünün hazırlanması ve iki derneğin çalışmalarının resmiyet kazanması düşünülmüş; ve taslak protokol, 14. Ocak 2008 tarihinde yapılan ve Türkiye Psikiyatri Derneği adına Cem Atbaşoğlu, Cengiz Kılıç, Burhanettin Kaya ve Türk Psikologlar Derneği adına Gonca Soygüt, Sedat Işıklı ve Okan Cem Çırakoğlu’nun katıldığı toplantıda imzalanmıştır.
 1. Aşağıya eklenen protokolde de görüleceği üzere 5 maddenin 1. maddesi “meslek gruplarının görev ve yetkilerinin düzenlenmesi konularında gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve hayata geçirilmesi için işbirliği yapma”yı içermektedir. Bu protokol, uzun zamandır bir çok üyemizin yakındığı sınır ihlallerinin giderilmesi için psikologların en yetkili kurumuyla bir araya gelmenin, sorunları tartışmanın, etik ve bilimsel ölçülerde çözüm yolları aramanın doğru olduğu düşüncesiyle başlatılan çabalarda bir ilk adım olması açısından ciddi bir önem taşımaktadır.
 1. Yine yasal düzenlemeler için, toplumu ruhsal sorunlar konusunda bilgilendirmek için, her iki derneğin mensuplarının mesleki gelişiminin sağlanması için psikologlarla diyalog kurmanın, kongre ve toplantılarda bir araya gelmenin, ortak çalışma yaparak ve çaba harcamanın, sorunların çözümü açısından uygun bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz.
 1. TPD MYK, atılan bu ilk adımı geliştirmek, Türk Psikologlar Derneği ile daha sık bir araya gelerek sorunlarımızı “etik ve bilimsel ölçüleri” göz önüne alarak çözmek istemektedir.
 1. Bu bakımdan 13 Ocak MYK kararı ile oluşturulan 8 görev grubundan biri olan ve Koordinatörlüğüne Selçuk Candansayar’ın getirildiği “Sınır İhlalleri Görev Grubu”nun oluşturacağı rapor bu görüşmelerde üzerinde çalışılacak önemli bir metin olacaktır.
 1. Halihazırda, psikologlarla olan sorunlarımızı çözmenin; onlarla diyalog kurmaktan, akılcı ve bilimsel ölçütler ışığında doğru ve ortak ilkeler oluşturmaktan ve herkesin bu ilkelere uymasını sağlamaktan başka bir yolu olmadığı düşüncesindeyiz.
 1. İmzalanan protokolün TPD web sitesine konulması gecikmiştir. Protokole “Dökümanlar “ bölümünde yer verilmiştir.

  Saygılarımızla. 

  TPD MYK 


Ek:  

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ VE TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

Bu protokol; Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği arasında toplum ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi gibi ortak alanlarda işbirliği ve ortak hareket etme konusundaki duyarlılığı ve işbirliğini arttırmak amacıyla hazırlanmış bir “işbirliği protokolü”dür.  

Kapsam:

      Madde-1: Her iki derneğin, Türkiye’de ruh sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi, meslek gruplarının görev ve yetkilerinin düzenlenmesi konularında gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve hayata geçirilmesi için işbirliği yapması;  

      Madde-2: Toplumun genelini ilgilendiren ve ruh sağlığıyla ilişkili olaylar ve yaşanan gelişmeler konusunda toplumu bilgilendirmek, gündem oluşturmak, toplum ruh sağlığı açısından olumlu gelişme sağlayacak, olumsuz gelişmeleri önleyecek ortak çaba ve eylemlerde bulunulması; 

      Madde-3: Her iki dernek üyelerinin mesleki gelişimine katkı sağlayacak ortak eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde işbirliği ve eşgüdüm sağlanması; 

      Madde-4: Her iki derneğin bilimsel etkinliklerine (Kongre, sempozyum gibi) diğer derneğin üyelerinin katılmasını kolaylaştırıcı, teşvik edici önlemler alınması, bu tür toplantılarda derneklerin görüşlerini iletebilecekleri olanaklar sunulması; 

      Madde-5: Türkiye’de ruh sağlığı alanına katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar ve kamuya yararlı faaliyetler kapsamındaki projelerin ortaklık içinde yürütülmesinin özendirilmesi. 
 

Dr. Psk. Sedat Işıklı                                       Prof. Dr. Cengiz Kılıç
Türk Psikologlar Derneği                           Türkiye Psikiyatri Derneği
Genel Sekreteri                                           Genel Sekreteri