TPD BTDK (BİLİMSEL TOPLANTILAR DÜZENLEME KURULU) 4.TOPLANTISI İSTANBULDA YAPILDI

psikiyatri.org.tr /

22.06.2007 TARİHLİ 4.BTDK TOPLANTISI TUTANAĞI

 

Toplantı Şahika Yüksel tarafından açıldı. Şahika Yüksel, BTDK Yönetmeliği’nin 13 ay önce kabul edildiğini, 8 aydır kurulun görev yaptığını, görev tanımları eksik olduğu için bu toplantıda görev tanımlarına son şeklinin verileceğini söyledi. TPD Genel Merkez Genel Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda yönetmeliklerin Genel Merkez Genel Kurulu’nca, yönergelerin Merkez Yönetim Kurulu’nca çıkarılacağını, burada konuşulanların yönerge taslağı olduğunu, TPD-MYK kararı ile yönerge olarak kesinleşeceğini ifade etti.

Gündemin  1. maddesine geçildi. BDTK anketinin son şekli Mesut Çetin tarafından sunuldu. Mustafa Sercan anketin A-1. Sorusunun değerlendirilmesinin teknik olarak zor olduğunu söyledi. Murat Demet 0-6 arası derecelendirme kullanılmasını önerdi. Şahika Yüksel ve Mesut Çetin öneriyi benimsediklerini ifade ettiler. Haluk Savaş en yüksek skor 1 olmak kaydıyla 6 puanlı değerlendirme önerdi ve öneri kabul gördü.

Mustafa Sercan anketin girişindeki sosyodemografik kısmın 4. maddesindeki Sağlık Bakanlığı ifadesinin kaldırılıp eğitim ve devlet hastanesi ifadesinin yerleştirilmesini, 3. maddedeki asistan ve araştırma görevlisi seçeneklerinin tek seçenekte toplanmasını önerdi ve önerisi kabul gördü.

Mustafa Sercan anketin e-posta yoluyla ve internet ortamında yapılmasını ve bu iş için Ali Savaş Çilli’nin görevlendirilmesini önerdi, öneri kabul gördü.

Berna Uluğ A-3 nolu sorunun çoktan seçmeli olmasını, Murat Demet sınır konulmamasını, önerilen konuları kişilerin yazmasını, Mustafa Sercan çoktan seçmeli olmasını, Bilgen Taneli uluslar arası kongrelerdeki gibi konu alt başlıklarının listelenmesini, Hasan Herken ve Murat Demet  her konuda 5-6 alt başlık olmasını önerdiler. Haluk Savaş ise esas amacın kişilerin ne istediğini öğrenmek olduğunu sorunun açık uçlu bırakılmasını önerdi, öneriyi Şahika Yüksel desteklediğini bildirdi ve bu öneri kabul gördü.

Haluk Savaş 5. sorunun genel bir kabulu temsil ettiğini, böyle bir genel kabul olup olmadığını sordu. Genel bir kabul olduğu kurul üyelerince ifade edildi. Sosyal program 1. sorusu için şıkların önem sırasına göre işaretlenmesini önerdi.

Murat Demet Sosyal program 2. sorunun kaldırılmasını önerdi ve kabul edildi. Anketin poster ve sözel bildirilerle ilgili kısmının 1.sorunun a seçeneği  için Şahika Yüksel ve Hasan Herken öncelikle ifadesinin eklenmesini önerdiler. Berna Uluğ ise tüm bildirilerin poster olarak kabul edilmesini, düzenleme kurulu tarafından uygun görülenlerin sözel olarak kabul edilebileceğini, 1.sorunun kaldırılması gerektiğini ifade etti. Haluk Savaş ise sözel bildirinin öncelikle genç araştırmacıların sunum yapmasını sağlamak olduğunu sözel bildirilerin önünün açılmasını önerdi. Bilgen Taneli uluslar arası kongrelerde sözel bildiri kredisinin daha fazla olduğunu, Mustafa Sercan ise Türkiye’de sözel ve poster bildiri için kredi farkı olmadığını ifade etti. Köksal Alptekin sorunun kaldırılması gerektiğini, yol gösterici olmayacağını söyledi. Berna Uluğ ise genç araştırmacıların sözel bildirilerinin olması yönünde bir ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın farkında olduklarını ifade etti. Şahika Yüksel UPK’de sözel bildiriler için sayı sınırı konulmasını, bunu da düzenleme kurulunun bildireceğini söyledi. Murat Demet sözel bildirilerin öneminin herkes tarafından kabul edildiğini, paralel oturumlarla sözel bildiri sunumlarının sağlanması gerektiğini ifade etti. Şahika Yüksel’in poster ve sözel bildiriler 1.sorusunun a seçeneğine öncelikle ifadesinin konulması önerisi kabul gördü. Ercan Abay ödülle ilgili sorun olmadığını, bütün posterlerin taranıp ödüle başvurmayanların da ödül için seçilebileceğini ifade etti. Mustafa Sercan ise ödülü koyanın şartları belirlediğini, şartların ödüle başvurana bırakılmayacağını söyledi. Şahika Yüksel katkı sağlayanlara teşekkür etti

Gündemin 2.maddesine geçildi.

Mesut Çetin 2.madde olan BTDK Alt kurullarının görev dağılımını tartışmaya açtı. Mustafa Sercan TPD-BTDK alt kurullarının görev tanımları yönergesinin 1.maddesindeki    ‘TPD-BTDK yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen’ ifadesi yerine ‘TPD-BTDK sorumluluğunda düzenlenen’ ifadesi konulmasını, BTDK’nın işinin yönetmek olmadığını söyledi. Oğuz Karamustafalıoğlu tek tek maddelerin incelenmesi halinde çok zaman alacağını bu halinin askıya çıkmasını, eleştirilerden sonra son halini almasını, burada tartışılmamasını önerdi. Mesut Çetin’in önerisi ile Mustafa Sercan’in  teknik çalışmaları yapması  önerisi kabul gördü

Şahika Yüksel 3.madde olan ödül yönergesini tartışmaya açtı.

Öncelikle Berna Uluğ TPD’nin geçmişte verildiği ödüller hakkında sunum yaptı. Lut Tamam, İsmet Karacan ödülünün yönergeden çıkarılmasını sadece kongre duyurusunda bulunmasını önerdi. Mehmet Ağargün, İsmet Karacan Ödülü’nün yalnızca APA’da sunulan bildirilere verilmesinden rahatsız olduğunu, başka kongrelerde sunulmuş bildirilere de verilebileceğini ifade etti. Berna Uluğ kongrenin ana yönergesi ve eklerinin olmasını, bu ödülün eklere konulabileceğini ifade etti. Şahika Yüksel İsmet Karacan ödül jürisinde bulunduğunu, İsmet Karacan ile görüşecek grupta bulunabileceğini, İ. Karacan ödülünün APA dışında başka kongrelerde sunulmuş bildirilere de verilmesinin önerilebileceğini ifade etti.

Mustafa Sercan  İ. Karacan ödülünün yönergeden çıkarılmasını, bu ve benzeri ödüller için genel bir tanım maddesi konulmasını, bu haliyle yönergede olmasının uygun olmadığını söyledi. Bilimsel Toplantılar Yönetmeliği 14. maddesinin TPD ödüllerine özel ad verilmesi maddesinin MEK’te kararlaştırılması kararlaştırıldı.

Numan Konuk TPB-BTDK alt kurullarının görev tanımları yönergesi 7.maddesi 4-d ve 4-i alt maddelerinin birlikte tartışılmasını önerdi. Hasan Herken BTDK dışı jüri seçiminde ‘alanında ilgili’ ifadesini önerdi. Berna Uluğ ödüle başvuranlar ile jürilerin çakıştığını ve bu nedenle jüriliklerin düştüğünü, bu nedenle alanında ilgili ifadesini uygun bulmadığını söyledi. Mustafa Sercan temsiliyete fazla zaman ayırmanın gerekli olmadığını 2 farklı temsiliyetin olduğunu ( MYK, BTDK), kişilerin yetkinliğinin tartışılmasını önerdi. Murat Demet ödül jürisinin yükünü azaltmanın yolunun son başvuru tarihinin öne çekilmesiyle sağlanabileceğini söyledi. Mustafa Sercan poster ödülü için poster asılmasının yeterli olması gerektiğini, son kabul tarihinin istenildiği kadar erkene çekilsin, ödülde asıl sürecin kongre içinde tamamlandığını, son kabulu erkene çekmenin yükü azaltmayacağını söyledi. Mehmet Ağargün jüride hem TPD hem BTDK Başkanları’nın bulunmasının şart olmadığını, başkanlardan birinin bulunmasının yeterli olabileceğini, başkanın çoğunlukla konuk olarak bulunduğunu, geriye 3 jüri üyesinin kalacağını ifade etti. Hasan Herken her kongrede dönüşümlü olarak BTDK ve TPD Başkanı’nın jüriye katılmasını önerdi. Haluk Savaş ise her iki başkan katılamasa bile 3 kişilik jürinin işi yürütebileceğini söyledi. Mustafa Sercan Bahar Sempozyumu’nda TPD, UPK’de ise BTDK Başkanı’nın jüriye katılabileceğini söyledi. Murat Demet jüri üyeliğinde tek standardın, profesör olunması ise sırayla jüri olunabileceğini söyledi. Hasan Herken profesör olanlar içinden gönüllü olanların jüriye başvurmasını önerdi. Mustafa Sercan üniversitelerdeki profesörler içinde araştırma yapmadan klinisyen olarak bulunanların jüri olmamasını, araştırma konusunda iyi olanların unvanına bakılmadan jüri seçilmesini önerdi, öneriye Şahika Yüksel destek verdi. Mesut Çetin araştırma dışında, seçim yaparken de özenli olunmasının önemini vurguladı. Hasan Herken Ödül Yönergesi’nin itirazlar kısmına jüri raporlarının yayınlanması ile ilgili madde konulmasını önerdi. Berna Uluğ yönergede değerlendirme formunun eksik olduğunu söyledi. Hasan Herken ödüle başvurup finale kalan kişilerin webte raporları görmesini önerdi. Şahika Yüksel ödüle başvuranlardan arzu edenlerin jüriyle görüşebileceğini, yazılı olarak diğer adayların puanlarını içeren raporların verilmesinin sakıncalı olduğunu söyledi. Haluk Savaş proje ödüllerinde takip konusunda sıkıntı olabildiğini söyledi. Tübitak’ın projeler için ciddi desteği olduğunu, onun için tamamlanmış çalışmalara ödül verilmesinin takip sıkıntısını aşacağını söyledi. Murat Demet proje için alınan desteğin projeyi başlatmaya yettiğini ancak tamamlamaya yetmediğini, aynı projenin başka bir kurumdan destek alamayacağını sadece tek projeye destek verilmesi gerektiğini söyledi. Berna Uluğ son yönergede yayınlanmış çalışma ödülünün kaldırıldığını, proje teşvik ve poster ödüllerinin aynen kaldığını, proje teşviğinin kaldırılmaması gerektiğini söyledi. Mesut Çetin proje üretmeninde önemli olduğunu bunun teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Murat Demet ödüllerinin stand satışı gibi firma desteğinin olması gerektiğini söyledi. Berna Uluğ şimdiye kadar ödüllerin zaten firmalar tarafından desteklendiğini ifade etti. Haluk Savaş yayın ödülünün neden kaldırıldığını sordu. Berna Uluğ firmaların artık desteğini çektiğini, yayınlanmanın bir ödül olduğunu ifade etti. Katkılar için Şahika Yüksel teşekkür etti.

3. maddeyi kapatıp 4 ve 5. maddeleri açtı.

Şahika Yüksel YT-BS için organizasyon firmasının grafik çalışması yaptığını temmuz ayında çalışmanın tamamlanacağını söyledi. Murat Demet kongre temasının internet ortamında (yahoo-groups) tartışılmasını önerdi ve öneri kabul gördü. Şahika Yüksel 15 Eylülde Türk-Alman Psikiyatri Kongresi’nin yapılacağını, katılımın iyi olduğunu o kongreye, YT-BS  duyurusunun yetişecek şekilde hareket edilmesini söyledi. Mesut Çetin Temmuz sonuna temanın yetişmesini önerdi. 15 Temmuza kadar temanın belirlenmesi, 5 Ağustosa kadar yönergenin son şeklinin verilmesi kararlaştırıldı. 4 ve 5. madde Şahika Yüksel tarafından kapatıldı.

6.madde tartışmaya açıldı. Haluk Savaş mazeretsiz toplam 4 toplantıya, ardı ardına 2 toplantıya katılmayan kişinin BTDK’dan çıkarılmasını önerdi. Oğuz Karamustafalıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastaneleri temsiliyetinin az olduğunu, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin 3 büyük ilde kümelendiğini, 1 üyenin Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nden olmak üzere 3 büyük ilin üye sayısının 1 artırılmasını önerdi. Haluk Savaş burada taşra için pozitif ayrımcılık yapıldığını mevcut durumun uygun olduğunu söyledi. Mustafa Sercan BTDK Yönetmeliği’nin 21. maddesi gereği şube yönetiminin seçtiği bilimsel temsilcinin gönderildiğini derneğin kuruluşunda da pozitif ayrımcılığın seçildiğini ifade etti. Ayrıca çoğunluğun 3 büyük ilde olduğunu bu sayılarla bilimsel katılımın azaldığını, BTDK için önemli olduğunu ifade etti. Haluk Savaş derneğin çabuk kararlar geliştirdiğini ancak uygulama yapılmadan çabucak kararların değiştirildiğini, BTDK yeni oluşmuş bir kurul olduğunu, bunu yeniden düzenlemenin kararsızlığa yol açacağını, yönetmeliğe Oğuz Karamustafalıoğlu’nun önerisinin şimdilik konulmasının uygun olmadığını ifade etti. Şahika Yüksel tarafından katılımcılara teşekkür edilerek toplantı kapatıldı.

TOPLANTIYA KATILANLAR:

1-                 Dr. Şahika Yüksel

2-                 Dr. Ertan Yılmaz

3-                 Dr. Hasan Herken

4-                 Dr. M. Murat Demet

5-                 Dr. Bilgen Taneli

6-                 Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu

7-                 Dr. Mustafa sercan

8-                 Dr. Ercan Abay

9-                 Dr. Berna Uluğ

10-             Dr. Tayfun Turan

11-             Dr. Mehmet Yücel Ağargün

12-             Dr. Murad Atmaca

13-             Dr. Ömer Böke

14-             Dr. Köksal Alptekin

15-             Dr. Haluk A. Savaş

16-             Dr. Mesut Çetin

17-             Dr. Numan Konuk

18-             Dr. Lut Tamam

19-             Dr. Şeref Özer       - Mazeretli

20-             Dr. Cengiz Kılıç  - Mazeretli