"TTB ÇOCUK İSTİSMARI DUYARLIK GRUBU” BÜNYESİNDE ÇALIŞMAYA DAVET

psikiyatri.org.tr /

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

Sayın Başkan,

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bünyesinde; Prof. Dr. Bahar Gökler (Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD), Prof. Dr. Ufuk Beyazova (Gazi Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sosyal Pediatri BD), Prof. Dr. Songül Yalçın (Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sosyal Pediatri AB), Doç. Dr. Figen Şahin (Gazi ÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sosyal Pediatri AB), Dr. Dilşad Foto Özdemir (Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD), Dr. Aysun Balseven Odabaşı (Hacettepe ÜTF Adli Tıp AD), Dr. Orhan Odabaşı (Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD)’nın yeraldığı “TTB Çocuk İstismarı Duyarlık Grubu” oluşturulmuştur.

 Bu grubun amacı; ülkemizde önemli bir psiko-sosyal sorun olan çucuk istismarı ve ihmalini saptamak, erken tanı ve uygun yaklaşım yöntemlerini belirleyerek, konuyu ele alabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları oluşturmak; dolayısıyla da bu yönde hekimlerin kullanabileceği uygun bir mesleki gelişim rehberi hazırlamaktır.

 TTB bu hedef doğrultusunda, çocuk ihmali ve istismarı konusunda birikimi ve donanımı olan uzmanlık alanlarının işbirliğine gereksinim duymaktadır.

 Bu konuda Dernek üyelerinizibilgilendirmenizi ve çalışmaya katılmak  isteyen meslektaşlarımızın iletişim bilgilerinin ( adres, telefon, e-posta, vb.) toparlanarak Birliğimize gönderilmesi konusunda göstereceğiniz işbirliğine şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

   
        TTB Merkez Konseyi Adına
        Dr. Orhan Odabaşı
        Genel Sekreter