QEEG ve TMU kullanımı ile ilgili İstanbul Tabip Odasının Onur Kurulu Kararı

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği  tarafından TTB Merkez Konseyi’ne  29.12.2006 tarihinde yapılan başvuru ile ilgili İstanbul Tabip Odasının Onur Kurulu Kararı ekte sunulmuştur
 ................
 
05.08.2009
 
Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanlığı
 
İlgi: TTB Merkez Konseyi’ne yaptığınız 29.12.2006 tarih ve 265/2006 sayılı başvurunuz.
 
Odamıza yaptığınız ilgi başvuru üzerine,
-         Bilimselliği ispatlanmamış yöntemlerle tedavi uygulamak,
-         Özel … Hastanesi’nde QEEG yöntemini psikiyatri hastalarının tedavi takibinde kullanarak yanıltıcı ümit vermek ve fuzuli masraf yaptırmak.
-         Henüz yararlılığı araştırma aşamasında olan TMU ve TMS yöntemlerini psikiyatri hastalarında tedavi amaçlı kullanarak ve ücret karşılığı uygulayarak tıbbi etik ihlalinde bulunmak.
-         Kullanılan yöntemlerin etki ve yan etkileri hakkında hasta ve yakınlarını bilgilendirmeyerek hasta haklarını ihlal etmek ve tıbbi etik ihlalinde bulunmak.
-         Bu yöntemlerle kendi reklamını yaparak tanıtım kurallarını ihlal etmek.
 
İddialarıyla Dr. … ve Dr. … hakkında oluşturulan HUB-852-(G-1353) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 02.10.2007 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.
Onur Kurulu’nun 28.07.2009 tarihli toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili alınan karar örneği yazımız ekinde sunulmuştur.
6023 sayılı Türk Tabipler Yasası’nın 40. maddesi gereğince; karara itirazınız olduğu taktirde yazımızın elinize ulaştığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Odamıza iletmeniz gerekmektedir. Bu süre zarfında itiraz olmadığı taktirde karar kesinleşecektir.
 
Saygılarımızla
Dr. Hüseyin Demirdizen
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu Adına
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONUR KURULU KARARI
Karar Tarihi: 28.07.2009
Karar No:      1005
Dosya No:      HUB-852
 
İstanbul Tabip Odası Başkanlığına Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı başvuruda
 
Özel … Hastanesi ve …Merkezi’nde henüz araştırma aşamasında olan ve ücret karşılığında sunulması tıbbi ve ahlaki olarak uygun olmayan tanı ve tedavi yöntemlerinin yüksek ücretlerle sunulduğunu,
 
bunlardan birinin tanıda katkısı sınırlı olan kantitatif EEG, diğerinin de tedavideki etkisi henüz araştırma aşamasında olan transkraniyal manyetik uyarım olduğu,
 
beyin haritalaması adıyla da bilinen kantitatif EEG (QEEG)’nin farklı nitelikteki elektriksel aktivitenin farklı renklerle gösterilmesine dayalı bir görüntüleme yöntemi olduğu, yararının henüz araştırma aşamasında olduğu, şimdilik bilginin, kullanımda olan QEEG yöntemlerinin tanıda veya tedaviye cevabın tahmininde katkılarının yetersiz olduğu, QEEG’nin dikkatli öykü alma ve klinik muayenenin yerini tutamayacağını, bu nedenle psikiyatriye başvuran hastalarda kantitatif EEG tetkiki yapılmasının tamamen gereksiz olduğu,
 
transkraniyal manyetik uyarım (TMU) (transcranial magnetic stimulation-TMS) saçlı deriden uygulanan manyetik bir uyarımın elektriksel uyarıma dönüşmesi esasına dayalı olduğu, TMU uygulamalarının psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olan ilaçlar, psikoterapiler, elektrokonvülsif tedavi gibi başka yöntemlere üstün olduğunun gösterilmediğini, tedavi amaçlı bütün TMU uygulamalarının henüz deneysel nitelikte olduğu, dolayısıyla hastadan bu tedavi yöntemi için ücret talep edilmesinin tıbbi ve ahlaki olarak uygun olmadığını
 
bildirerek şikayette bulunması üzerine
 
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu şikayete konu uygulamaları yapan Özel …Hastanesi Başhekimi Dr. … ve … Merkezi sorumlu hekimi Dr. … hakkında
-         Bilimselliği ispatlanmamış yöntemlerle tedavi uygulamak,
-         Özel İstanbul …Hastanesi’nde QEEG yöntemini hastalarının tedavi takiplerinde kullanarak hastalara yanıltıcı ümit vermek ve fuzuli masraf yaptırmak.
-         Henüz yararlılığı araştırma aşamasında olan TMU yöntemini psikiyatri hastalarında tedavi amaçlı kullanarak ve ücret karşılığı uygulayarak tıbbi etik ihlalinde bulunmak.
-         Kullanılan yöntemlerin etki ve yan etkileri hakkında hasta ve yakınlarını bilgilendirmeyerek hasta haklarını ihlal etmek ve tıbbi etik ihlalinde bulunmak.
-         Bu yöntemlerle kendi reklamlarını yaparak tanıtım kurallarını ihlal etmek.
 
İddiaları ile soruşturma açarak düzenlediği HUB-852 sayılı soruşturma dosyası incelendi.
 
Dosya içeriğinde yer alan iddia, savunmalar, tanıtım ve bilgilendirme broşürleri ve İl Sağlık Müdürlüğü inceleme raporu, bilirkişi raporu ile birlikte değerlendirildiğinde,
 
-         QEEG’nin ve TMU’nun bilimsel niteliğinin var olması nedeniyle psikiyatride hastaların teşhis ve takibinde kullanılan QEEG’nin ve psikiyatride hastaların tedavisinde TMU’nun kullanılmasının “bilim dışı yöntemlerin kullanılması” olarak kabul edilemeyeceği anlaşılarak CEZAİ BİR İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,
 
-         Özel …Hastanesi’nde QEEG yönteminin rutin kullanılan bir yöntem olduğu, her ne kadar bu yöntemin kullanımında ek ücret alınmadığı ifade edilse dahi uygulama ile ilgili yapılan ödemenin faturasının dosya içeriğinde var olduğu dikkate alındığında esasında bu uygulamadan da ücret alındığının anlaşıldığı, gerekli ve seçilmiş olgularda kullanımının yararlı olduğu QEEG yönteminin her psikiyatri hastasında kullanılabilecek “altın standart” olmadığı, tedavinin etkinlik takibinde kullanımı ile ilgili bilim çevrelerinde ortak görüşün bulunmadığı, buna karşın ilgili sağlık merkezinin bu yöntemin kullanım endikasyonunu olması gerekenin çok üstünde tuttuğu, bu anlayış ve uygulamanın hastalarda yanıltıcı ümit doğmasına neden olacağının ve bu durumun aynı hizmeti veren diğer sağlık kuruluşlarına kıyasla ek avantaj olarak tanınmasına neden olacağının açık olduğu, sonuç olarak yöntemin bu genişlikte kullanılmasının kusurlu olduğu anlaşılarak
 
Türk Tabipleri Birliği Kanununun 39. maddesi gereği PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
 
Para cezasının, fiilin gerçekleştiği yıl olan 2007 için karşılığı olan 800.-TL olarak belirlenmesine, hastane başhekimi olarak Dr. …nin hukuki muhatap olması nedeniyle cezanın Dr. …ye yöneltilmesine
 
-          TUM yönteminin henüz gelişmekte olan ve umut vadeden bir yöntem olduğu, uygulama yeri, dozu, süresi ve endikasyonları ile ilgili araştırmaların devam ettiği, klinik yanıtların henüz yaygın kullanımına olanak verecek düzeyde olmadığı, bu nedenle asıl olarak araştırma hastanelerinde kullanımının var olduğu ve bilimsel çalışma amaçlı olduğu, asıl olarak sınırlı endikasyonlarda ve iyi seçilmiş odlularda kullanıldığı, dünyada kullanımın yine sınırlı endikasyonlarla iki ülkede yaygın olduğu, buna karşın soruşturulan sağlık merkezinde bu yöntemin yaygın olarak ve endikasyonu geniş tutularak uygulandığı, araştırma yetkisi olmayan bu sağlık merkezlerinde TMU’nun yaygın ve geniş endikasyonlarla kullanılmasının tıbbi etik açıdan kusurlu bir davranış olduğu anlaşılarak
 
Türk Tabipleri Birliği Kanununun 39. maddesi gereği PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
 
Para cezasının, fiilin gerçekleştiği yıl olan 2007 için karşılığı olan 800.-TL olarak belirlenmesine,
 
Hastane başhekimi olarak Dr. …nin ve … Merkezi sorumlu hekimi Dr. …ın hukuki muhatap olması nedeniyle cezanın Dr. … ve Dr. …ye yöneltilmesine,
 
-         Günümüzde asıl olarak araştırma hastanelerinde uygulanan yöntemi bu niteliği olmayan sağlık merkezlerinde ve yaygın olarak, bilimsel denetim ve takip olmadan uygulayan ilgili sağlık merkezinin İl Sağlık Müdürlüğüne ihbaren bildirilmesine
-         Dosya içeriğinde yer alan onam formu ve tanıtım broşürünün bilimsel içeriğinin zayıf olduğu ve hasta ve yakınlarını bilgilendirmek amacı ile değil hasta yönlendirmesi amacıyla kaleme alındığı, broşür ve onam belgesinin bu niteliğinin hasta ve yakınlarının bilgilenme ve aydınlatılmış onam verme hakkını kullanmasını sağlamadığı ve bu nitelikleri ile hasta haklarını ihlal ettiği anlaşılarak
 
Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 3/e maddesi gereği
 
UYARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
 
Tahakkuk eden para cezalarının Dr. … için 1.600.-TL ve Dr. … için 800.-TL olarak tahsil edilmesine,
 
Soruşturma ve yargılama gideri olarak tahakkuk eden 262.40.-TL’nin Dr. … ve Dr. …den müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesine
 
OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
 
Dr. Tayfun Hakan                    Dr. Coşkun Yorulmaz              Dr. Ali Demircan
 
Dr. Yeşim İşleğen                                Dr. Nergis Erdoğan