TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİNİN SUT UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ

psikiyatri.org.tr /

 

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, 
 

          İlgi: 25.06.2009 tarih ve 157/2009 sayılı yazınız 
 
 

          İlgi yazınızla gönderilen Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu’nun istediği SUT uygulamaları ile ilgili görev grubumuzun görüşü ve bu alanda somut olarak yaşadığımız beş öncelikli sorun aşağıda belirtilmiştir. 
 

          Bilgilerinize sunulur. 
 

          Saygılarımla. 
 
 

          Dr. Fatih Öncü

         TPD Psikiyatrik Hizmetleri Ücretlendirme Görev Grubu Koordinatörü 
   
   
   
   

          Eki:

   1. SUT ile ilgili öncelikli sorunlar  
     
   2. SUT ile ilgili inceleme ve değerlendirme raporu (05.11.2008 tarihli rapor gözden geçirilmiştir)


          EK-1

   SUT ile ilgili öncelikli sorunlar 
    
    

   1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma yapan veya yapmayan muayenehanelerin Özel Sağlık Kurumu olarak sayılıp, bu haliyle tamamen dışlamaktansa, hizmetlerinden yararlanılması amacıyla “Muayenehane” olarak eklenmelidir. Böylece, muayenehanelerin sistem dışına itilmesinin önüne geçilecektir. Bu dışlanan muayenehane hekiminin kendisi isterse sisteme entegrasyonunu sağlayacak ve hastanın da hekim seçme özgürlüğüne katkı sağlayacaktır. 
   2. Ek 10/B’de Ayaktan tedavi ödeme listesindeki ücretlendirmenin hangi kıstaslara göre yapıldığı net değildir. Örneğin Üniversite Hastanesi’nde, Eğitim Hastanesi’nde ve Tıp Merkezi ile Özel Dal Merkezleri’nde branşlar arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi ücretlendirilmesi Üniversite Hastanelerinde 36, Eğitim Hastaneleri’nde 29, Özel Dal Merkezleri’nde 20 YTL olarak en düşük düzeyde belirlenmişken,  diğer branşlarda fiyatlar daha yüksek tutulmuştur. Oysa psikiyatrik muayene süreleri daha uzun ve gün içinde değerlendirilen hasta sayısı diğerlerine göre daha az sayıda olmaktadır.
   3. Diğer uzmanlık alanlarında daha ayrıntılı değerlendirmelere yer verilmişken psikiyatride ayrıntılı hekim değerlendirmeleri sınırlı kalmış, psikometrik veya nöropsikolojik testler ağırlık kazanmıştır. Oysa ayrıntılı bilişsel işlev değerlendirmesi, Ekstrapiramidal sistem muayenesi bazı olgularda hekimin ayrıca yaptığı uygulamalardır. Bu değerlendirmeler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Nöroloji uygulamalarında olmasına rağmen Psikiyatrik uygulamalarda bulunmamaktadır. Yine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Nöroloji uygulamalarında (bazıları ortak olarak)  rehabilitasyona ayrıntılı bir şekilde yer verilirken çağdaş psikiyatri uygulamalarında psikiyatrik rehabilitasyona yer verilmemiştir. Oysa gerek üniversite gerekse eğitim hastanelerinde başlayıp giderek yaygınlaşan rehabilitasyon uygulamaları Türkiye Psikiyatri Derneği ve Sağlık Bakanlığı’nın sık sık vurguladığı “toplum temelli ruh sağlığı” yapılandırmasının gereklerindendir. Ayrıca, ülkemizdeki yasalar ve yönetmelikler gereği psikiyatrik rehabilitasyon uygulamalarının Psikiyatri uzmanı ya da Çocuk Psikiyatrisi uzmanı tarafından yapılacağı belirtildiğinden bu uzmanlar sorumluluğunda ve gözetiminde klinik psikolog, psikolog, sosyal çalışmacı, iş-uğraş terapisti ve psikiyatri hemşiresi tarafından yapılabileceği belirtilmelidir. Bireysel ya da grup terapilerinin puan değeri birçok başka uzmanlık alanında ki uygulamaların çok gerisinde kalmıştır. Harcanan  emek ve süre göz önüne alındığında bu açıkça görülecektir. Yine ülkemizdeki yasalar ve yönetmelikler gereği psikoterapi uygulamalarının Psikiyatri uzmanı ya da Çocuk Psikiyatrisi uzmanı tarafından yapılacağı ya da bu uzmanlar sorumluluğunda ve gözetiminde klinik psikolog ve psikolog tarafından yapılabileceği belirtilmelidir.
   4. Adli psikiyatri uygulamalarının yoğun olduğu uzmanlık alanımızla ilgili SUT’de hiçbir maddeye rastlanmamıştır. Sadece faturalandırmada adı genel olarak geçmektedir. Oysa gerek bilirkişilik gerekse koruma ve tedavi alanlarında özellikle bölge hastaneleri yoğun mesai harcamakta ve emek vermektedir. Ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemelerinin bilirkişilik hizmetleri derecelendirilerek SUT’e konmalıdır. Mahkeme dosyalarının incelenmeleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca mahkemelerce bazen sadece dosya üzerinden rapor istenmesi nedeniyle SUT’de dosya üzerinden sağlık kurulu raporu şeklinde de yer almalıdır. Özellikle riskli çalışma alanları olan Adli Psikiyatri ve AMATEM Kliniği hizmetleri ayrıca değerlendirilmelidir. Bunun  dışında üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri ile dal hastanelerinde özelleşmiş kliniklerde (Psikoz, Duygudurum, Cinsel İşlev Bozuklukları, OKB vb.) hastaya ayrılan süreler ve hasta sayısındaki sınırlamalar göz önüne alınarak ayrı şekilde değerlendirilmelidir.
   5. Madde-12.7.2’de belirtilen ilaç kullanım ilkeleri ve ilaç raporu düzenlemeleri psikiyatrik uygulamalarda bugüne kadar psikiyatri hekimlerinin ve hastalarının aleyhine bir çok soruna neden olmuştur. Özellikle antidepresanların ve antipsikotiklerin hem psikiyatri hem de nöroloji uzmanlarınca yazılması ve ilaç raporu düzenlenmesi pratikte sorunlar yaratmaktadır.Demans gibi her iki uzmanlık alanı ile ortak değerlendirilebilen olgular dışında psikiyatrik endikasyonlarda (Depresyon, anksiyete bozukluğu, şizofreni vb) nöroloji uzmanlarınca düzenlenen ilaç raporları ve sonraki gerek hastanın hastalığının seyrindeki kötüleşme gerekse adli olgulardaki sorunlar sık sık meslektaşlarımızın önüne gelmiştir. Her ne kadar uzmanlık eğitimi esnasında 9 ay süren rotasyonlar olsa da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile Nöroloji  uzun yıllar önce birbirinden ayrılmış iki farklı tıp disiplinidir. Birbirlerinin yerine ikame edilemezler. SUT eklerinde de olan hastalık endikasyonlarında sadece ortak hastalıklarla (Demans, psikiyatrik ilaç yan etkileri nedeniyle ekstrapramidal sistem hastalıkları gibi) ilgili her iki uzman da rapor düzenleyebilmeli ancak uzmanlık alanlarındaki hastalıklarda (örneğin şizofrenide antipsikotik, depresyonda antidepresan gibi)  sadece ilgili uzmanlık (psikiyatri) ilaç raporu düzenleyebilmelidir. Ülkemizde artık çoğu ilde psikiyatri uzmanı bulunmaktadır. Böylece hem hastanın hastalığı ile ilgili uzmana ulaşması dolayısıyla tedavi hakkı korunmuş olacaktır hem de başka bir uzmanlık alanının tedavisiyle gerçekleşecek olumsuz sonuçların önüne geçilmiş olacaktır. SSRI, SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanları psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzmanı, nöroloji (erişkin ve çocuk) uzmanı ve aile hekimi yazılabilmeli ancak sadece psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzmanı tarafından ilaç raporu düzenlenebilmedir. Sadece yerleşim yerinde psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzmanlarından birisi bulunmadığı takdirde nöroloji (erişkin ve çocuk) uzmanı tarafından rapor düzenlenmelidir. Nöroloji uzmanının düzenlediği ilaç raporu 6 (altı) aydan daha uzun olmamalı daha sonraki değerlendirmelerin psikiyatri uzmanı tarafından yapılması şart koşulmalıdır. Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin oral formlarının psikiyatrik endikasyonlarda psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzmanı tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından da reçete edilmesi yerinde olacaktır.  Sadece yerleşim yerinde bu uzmanlardan birisi bulunmadığı takdirde nöroloji (erişkin ve çocuk) uzmanı tarafından reçete edilebileceği daha sonraki değerlendirmenin psikiyatri uzmanı tarafından yapılması şart koşulmalıdır
     
     

          EK-2                                                                                       05.11.2008 
 

           İNCELEME VE ÖNERİ RAPORU 
   

   1. SUT’nin genelinin değerlendirilmesinde,

           Sağlık sisteminin büyük oranda mali açıdan değerlendirildiği, sağlık çalışanlarının hizmetlerinin niteliklerinin göz ardı edildiği saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığının yetersiz olduğu ya da adaletsiz dağıtıldığı gözlenmiştir. Riskli tıbbi uygulamalar yeterince değerlendirilememiştir.

           SUT’un 2.3/ç bendinde muayenehaneler, basamaklandırılamayan gruplar içinde yer almaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma yapan veya yapmayan muayenehanelerin Özel Sağlık Kurumu olarak sayılıp, bu haliyle tamamen dışlamaktansa, hizmetlerinden yararlanılması amacıyla “Muayenehane” olarak eklenmelidir. Böylece, muayenehanelerin sistem dışına itilmesinin önüne geçilecektir. Bu dışlanan muayenehane hekiminin kendisi isterse sisteme entegrasyonunu sağlayacak ve hastanın da hekim seçme özgürlüğüne katkı sağlayacaktır. 

           Gerek Üniversite Hastanelerinde gerekse Eğitim Hastanelerinde sağlık hizmetine ek olarak eğitim masrafları da fazladan olacağından SUT’de belirlenmiş olan katkı payları araştırma ve eğitim kalitesinin düşmemesi bağlamında Üniversitelerde ve Eğitim Hastanelerinde daha da yüksek (%20-30) olmalıdır.

           Ek 10/B’de Ayaktan tedavi ödeme listesindeki ücretlendirmenin hangi kıstaslara göre yapıldığı  net değildir. Örneğin Üniversite Hastanesi’nde, Eğitim Hastanesi’nde ve Tıp Merkezi ile Özel Dal Merkezleri’nde branşlar arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi ücretlendirilmesi Üniversite Hastanelerinde 36, Eğitim Hastaneleri’nde 29, Özel Dal Merkezleri’nde 20 YTL olarak en düşük düzeyde belirlenmişken,  diğer branşlarda fiyatlar daha yüksek tutulmuştur. Oysa psikiyatrik muayene süreleri daha uzun ve gün içinde değerlendirilen hasta sayısı diğerlerine göre daha az sayıda olmaktadır. Ayrıca bazı olgularda ek olarak aile görüşmeleri de yapılmaktadır. Başka uzmanlık alanlarının da benzer sorunlar yaşadığı düşünülmektedir.

           Uzman hekim raporları ve Sağlık kurulu raporları nitelikleri ve mesleki riskleri göz önüne alındığında önemsizleştirilmiştir. Harcanan emeğe karşılık gelecek bir düzeye çıkarılmalıdır.

   1. SUT’nin psikiyatri uzmanlık alanında değerlendirilmesinde;

          SUT’de psikiyatrik uygulamalarla ilgili bazı yerinde olmayan ve haksız değerlendirmeler yapılmıştır.

          Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı  Politikası’nda (Sağlık Bakanlığı 2006) “Acil müdahale ve psikiyatrik yoğun bakım hizmetinin özel olarak ücretlendirilmesi ve bu birimde çalışanların döner sermaye katkı paylarının artırılması gerektiği belirtildiği halde “acil psikiyatrik girişim” ve “ psikiyatrik yoğun bakım”’ın SUT’de yer almadığı görülmüştür. Bu alanlarda Bakanlıkça bile öngörülmüş düzenlemelerin olmaması şaşkınlık yaratmıştır.

          Ayrıca bu hizmetler başka uzmanlık alanlarından farklı olarak psikiyatriye özgü  uygulamalardır. Ajitasyon ya da suisid düşüncesi nedeniyle yakın gözlenmesi gereken ya da kendisine ya da başkasına zarar vermemesi için psikiyatrik yoğun bakım gerektiren tıbbi durumlarda sağlık mensuplarının çalışmaları yeterince yer almamıştır.

          Psikiyatri olguları  içerisinde kendi bakımını yapamayacak düzeyde olanların (kronik hastaların bir kısmı, zeka geriliği olanlar, demans olguları gibi) vücut bakımları ve kişisel hijyeni sağlık ekibince yapılmaktadır. Başka alanlarda hasta refakatçisi bu bakımlarda rol alırken psikiyatri kliniklerinde çoğunlukla bu mümkün değildir.

          Diğer uzmanlık alanlarında daha ayrıntılı değerlendirmelere yer verilmişken psikiyatride ayrıntılı hekim değerlendirmeleri sınırlı kalmış, psikometrik veya nöropsikolojik testler ağırlık kazanmıştır. Oysa ayrıntılı bilişsel işlev değerlendirmesi, Ekstrapiramidal sistem muayenesi bazı olgularda hekimin ayrıca yaptığı uygulamalardır. Bu değerlendirmeler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Nöroloji uygulamalarında olmasına rağmen Psikiyatrik uygulamalarda bulunmamaktadır.

          Yine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Nöroloji uygulamalarında (bazıları ortak olarak)  rehabilitasyona ayrıntılı bir şekilde yer verilirken çağdaş psikiyatri uygulamalarında psikiyatrik rehabilitasyona yer verilmemiştir. Oysa gerek üniversite gerekse eğitim hastanelerinde başlayıp giderek yaygınlaşan rehabilitasyon uygulamaları Türkiye Psikiyatri Derneği ve Sağlık Bakanlığı’nın sık sık vurguladığı “toplum temelli ruh sağlığı” yapılandırmasının gereklerindendir. Ayrıca, ülkemizdeki yasalar ve yönetmelikler gereği psikiyatrik rehabilitasyon uygulamalarının Psikiyatri uzmanı ya da Çocuk Psikiyatrisi uzmanı tarafından yapılacağı belirtildiğinden bu uzmanlar sorumluluğunda ve gözetiminde klinik psikolog, psikolog, sosyal çalışmacı, iş-uğraş terapisti ve psikiyatri hemşiresi tarafından yapılabileceği belirtilmelidir. Nitekim diğer alanlarda Rehabilitasyon uygulamaları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı veya Spor Hekimi gözetiminde fizyoterapistler  tarafından uygulanabileceği SUT’de belirtilmiştir.

          Bireysel ya da grup terapilerinin puan değeri birçok başka uzmanlık alanında ki uygulamaların çok gerisinde kalmıştır. Harcanan  emek ve süre göz önüne alındığında bu açıkça görülecektir. Yine ülkemizdeki yasalar ve yönetmelikler gereği psikoterapi uygulamalarının Psikiyatri uzmanı ya da Çocuk Psikiyatrisi uzmanı tarafından yapılacağı ya da bu uzmanlar sorumluluğunda ve gözetiminde klinik psikolog ve psikolog tarafından yapılabileceği belirtilmelidir.

          Adli psikiyatri uygulamalarının yoğun olduğu uzmanlık alanımızla ilgili SUT’de hiçbir maddeye rastlanmamıştır. Sadece faturalandırmada adı genel olarak geçmektedir. Oysa gerek bilirkişilik gerekse koruma ve tedavi alanlarında özellikle bölge hastaneleri yoğun mesai harcamakta ve emek vermektedir. Ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemelerinin bilirkişilik hizmetleri derecelendirilerek SUT’e konmalıdır. Mahkeme dosyalarının incelenmeleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca mahkemelerce bazen sadece dosya üzerinden rapor istenmesi nedeniyle SUT’de dosya üzerinden sağlık kurulu raporu şeklinde de yer almalıdır. Özellikle riskli çalışma alanları olan Adli Psikiyatri ve AMATEM Kliniği hizmetleri ayrıca değerlendirilmelidir.

          Bunun  dışında üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri ile dal hastanelerinde özelleşmiş kliniklerde (Psikoz, Duygudurum, Cinsel İşlev Bozuklukları, OKB vb.) hastaya ayrılan süreler ve hasta sayısındaki sınırlamalar göz önüne alınarak ayrı şekilde değerlendirilmelidir.

          Madde-12.7.2’de belirtilen ilaç kullanım ilkeleri ve ilaç raporu düzenlemeleri psikiyatrik uygulamalarda bugüne kadar psikiyatri hekimlerinin ve hastalarının aleyhine bir çok soruna neden olmuştur. Özellikle antidepresanların ve antipsikotiklerin hem psikiyatri hem de nöroloji uzmanlarınca yazılması ve ilaç raporu düzenlenmesi pratikte sorunlar yaratmaktadır.

Demans gibi her iki uzmanlık alanı ile ortak değerlendirilebilen olgular dışında psikiyatrik endikasyonlarda (Depresyon, anksiyete bozukluğu, şizofreni vb) nöroloji uzmanlarınca düzenlenen ilaç raporları  ve sonraki gerek hastanın hastalığının seyrindeki kötüleşme gerekse adli olgulardaki sorunlar sık sık meslektaşlarımızın önüne gelmiştir. Her ne kadar uzmanlık eğitimi esnasında 9 ay süren rotasyonlar olsa da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile Nöroloji  uzun yıllar önce birbirinden ayrılmış iki farklı tıp disiplinidir. Birbirlerinin yerine ikame edilemezler. SUT eklerinde de olan hastalık endikasyonlarında sadece ortak hastalıklarla (Demans, psikiyatrik ilaç yan etkileri nedeniyle ekstrapramidal sistem hastalıkları gibi) ilgili her iki uzman da rapor düzenleyebilmeli ancak uzmanlık alanlarındaki hastalıklarda (örneğin şizofrenide antipsikotik, depresyonda antidepresan gibi)  sadece ilgili uzmanlık (psikiyatri) ilaç raporu düzenleyebilmelidir. Ülkemizde artık çoğu ilde psikiyatri uzmanı bulunmaktadır. Böylece hem hastanın hastalığı ile ilgili uzmana ulaşması dolayısıyla tedavi hakkı korunmuş olacaktır hem de başka bir uzmanlık alanının tedavisiyle gerçekleşecek olumsuz sonuçların önüne geçilmiş olacaktır.

          Yüksek dozda alındığında suisid riski olan hastalar için tehlikeli olabilecek trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar  psikiyatri ya da çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından yazılmalıdır. Uzman raporuyla diğer hekimlerde yazabilmelidir.

          SSRI, SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanları psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzmanı, nöroloji (erişkin ve çocuk) uzmanı ve aile hekimi yazılabilmeli ancak sadece psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzmanı tarafından ilaç raporu düzenlenebilmedir. Sadece yerleşim yerinde psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzmanlarından birisi bulunmadığı takdirde nöroloji (erişkin ve çocuk) uzmanı tarafından rapor düzenlenmelidir. Nöroloji uzmanının düzenlediği ilaç raporu 6 (altı) aydan daha uzun olmamalı daha sonraki değerlendirmelerin psikiyatri uzmanı tarafından yapılması şart koşulmalıdır.

          Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin oral formlarının psikiyatrik endikasyonlarda psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzmanı tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından da reçete edilmesi yerinde olacaktır.  Sadece yerleşim yerinde bu uzmanlardan birisi bulunmadığı takdirde nöroloji (erişkin ve çocuk) uzmanı tarafından reçete edilebileceği daha sonraki değerlendirmenin psikiyatri uzmanı tarafından yapılması şart koşulmalıdır.

          Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek uzman hekim raporunda ilacın kullanılacağı süre belirtilmeli ve gerekirse kontrol aralıkları da eklenmelidir.

          Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan bazı ilaçların (antipsikotik) yan etkilerinden dolayı  psikiyatri uzmanlarının da kullandığı ilaçlar sadece Biperiden’den oluşmadığından Ek-2 10.3’deki Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında kullanılan diğer ilaçların da (Bornaprin HCL, Difenhidramin gibi) psikiyatri uzmanlarınca (erişkin ve çocuk) reçete edilebilmesi ve ilaç raporu düzenlemesi sağlanmalıdır.

       Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda ülkemizde yeni kullanıma giren Atomoksetin’in psikiyatri uzmanları (erişkin ve çocuk) tarafından reçete edilebilmesi ve ilaç raporu düzenlenebilmesi sağlanmalıdır.

       Ayrıca psikiyatrik uygulamalarda ayırıcı tanıda organik kaynaklı bazı hastalıkları ayırt etmede kullanılan görüntüleme ya da laboratuar tetkiklerinin faturalandırmasında geri ödemede güçlüklerle karşılaşılması da meslektaşlarımızca belirtildiğinden gözden geçirilmelidir. 
 

    Ek-8 ile ilgili değişiklik önerileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
 

EK-8’de önerilen değişiklikler

(kırmızı renkte yazılanlar) 
 

KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA   PUAN BİRİM FİYAT (YTL)
  2. HEKİM MUAYENELERİ  VE RAPORLAR        
520.020 Acil poliklinik muayenesi     40 25,00
  Acil psikiyatri polikliniği muayenesi     50 30,00
520.030 Normal poliklinik muayenesi     26 15,50
  Özelleşmiş Alanlarda Psikiyatri Poliklinik Muayenesi Ünivesitelerde, Eğitim Araştırma Hastanelerinde, dal hastanelerinde Adli Psikiyatri, AMATEM, Duygudurum, Psikoz, Nevroz,CİB  vb.   50 30,00
520.050* Sağlık kurulu raporu Hastalık, İstirahat, Malullük, Özürlü raporlarında  Bir rapor ve bir muayene ücreti ödenir   100 60,00
  Sağlık kurulu raporu Görev yapma (Emniyet, Öğretmen, güvenlik vb.), silah ruhsatı. Bir rapor ve bir muayene ücreti ödenir   150 90,00
  Sağlık kurulu raporu Ceza sorumluluğu tespiti   250 150,00
  Sağlık kurulu raporu Uyuşturucu madde bağımlılığı tespiti   200 120,00
  Sağlık kurulu raporu Hukuki ehliyet tespiti, TMK’nun 432. maddesi uyarınca değerlendirilme, Denetimli serbestlik raporu, Mağdur durumu   150 90,00
  Sağlık kurulu raporu Farik-mümeyyizlik tespiti   250 150,00
  Sağlık kurulu raporu Adli dosya incelemesi   60 40,00
  Sağlık kurulu raporu Dosya üzerinden rapor düzenlenmesi (ceza mahkemeleri)   150 90,00
  Sağlık kurulu raporu Dosya üzerinden rapor düzenlenmesi (hukuk mahkemeleri)   100 60,00
  Sağlık kurulu raporu TCK’nun 57/2,3, 6 ve 7. maddesi uyarınca hastaneden çıkarılma konusunda   150 90,00
  Sağlık kurulu raporu TCK’nun 57/4. maddesi uyarınca tıbbi kontrol   150 90,00
  Sağlık kurulu raporu Diğer   100 60,00
520.051 Uzman hekim raporu     50 30,00
520.052 Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu Sadece meslek hastalıkları  hastaneleri tarafından fatura edilir.   84 50,00
           
  7.7.SİNİR SİSTEMİ        
  PSİKİYATRİK  ÇALIŞMALAR 702.660-702.810 arası  çalışmalar Psikiyatri kliniklerince yapıldığında faturalanabilir.özel dal psikiyatri hastanelerinde ücretlere %30 ilave edilir.      
702.660 Aile görüşme- değerlendirme Psikoz ve Zeka geriliği tanısı alanlarda her görüşme için, çocuk psikiyatrisi hariç diğer tanılarda yılda en fazla üç  kere ödenir. Acil serviste intihar girişimlerine hastanelerin acil servislerinde de fatura edilebilir.   60 40,00
702.670 Aile tedavisi her ay için en fazla üç kez ödenir.Acil serviste intihar girişimlerine fatura edilebilir.   60 40,00
702.680 Aile, iş yeri ya da okul ziyareti yılda en fazla bir kez ödenir   100 60,00
702.690 Anestezili EKT protokolü, EKT+EEG     100 60,00
702.700 Bireysel psikoterapi (her saati) Psikiyatri uzmanı ya da çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından yapılır ya da bu uzmanlar gözetiminde Klinik Psikolog, psikolog  tarafından yapılabilir   40 25,00
702.710 Elektrokonvülsiv tedavi, EKT     40 23,80
702.711 EKT sonrası bilinç  ve oryantasyon takibi Her EKT seansı  sonrası bir adet faturalandırılır.   25 15,00
702.720 Gelişim testler (her biri) 702.760 ile birlikte fatura edilemez.   20 11,90
702.730 Grup Psikoterapisi (kişi başına herbiri) Psikiyatri uzmanı ya da çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından yapılır ya da bu uzmanlar gözetiminde Klinik Psikolog, psikolog  tarafından yapılabilir.   30 20,00
702.740 Kişilik testleri (her biri) Bir adetten fazla faturalandırılamaz.   20 11,90
702.750 Klinik değerlendirme ölçekleri (her biri)     10 6,00
702.760 Nöropsikolojik test bataryası Nöropsikolojik test bataryası  ile faturalanmaz   50 29,70
702.770 Nöropsikolojik testler (her biri)     15 8,90
702.780 Projektif testler (her biri)     20 11,90
702.790 Psikiyatrik değerlendirme 520.030 ile birlikte faturalanamaz.   30 20,00
702.800 Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler Bir adetten fazla faturalandırılamaz.   15 8,90
702.810 Zeka testleri (her biri) 702.760 ile birlikte fatura edilemez. Bir adetten fazla faturalandırılamaz.   20 11,90
           
  Psikiyatrik Yoğun bakım Tespit,  yemek, yatak, hasta vizit  hizmetlerini kapsar.   150 90,00
  Psikiyatrik Yakın Gözlem Yemek, yatak, hasta vizit  hizmetlerini kapsar.   130 70,00
  Ajite hasta muayenesi     50 30,00
  Ekstrapramidal sistem muayenesi     25 15,00
  Bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi     25 15,00
  Psikiyatri hastası vücut bakımı Kendi bakımını  yapamayan hastalarda uygulanır   50 30,00
  Sosyal anket Sosyal çalışmacı  vb. tarafından yapılan   50 30,00
  Psikiyatrik rehabilitasyon (her biri) Psikiyatri ya da çocuk psikiyatristi tarafından ya da gözetiminde Klinik Psikolog, Psikolog, Sosyal çalışmacı, iş-uğraş terapisti, psikiyatri hemşiresi vb. tarafından yapılan Psikoeğitim, özbakım eğitimi, sosyal beceri eğitimi, spor terapisi, iş-uğraş terapisi   50 30,00
  Solunum havasında alkol tespiti Alkolmetre ile   15 10,00
  Gevşeme egzersizi Psikiyatri ya da çocuk psikiyatristi tarafından ya da gözetiminde Klinik Psikolog, Psikolog, psikiyatri hemşiresi vb. tarafından yapılan   25 15,00
           

           *Sağlık kurulu raporları Üniversite veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde düzenlenmişse %20 oranında eğitim katkı payı eklenmelidir.