Üniversitede Görev Yapan Hekimlere/Sağlık Çalışanlarına İlişkin Rücu İşlerinde Mesleki Sorumluluk Kurulu karar mercii olmaktan çıktı!

psikiyatri.org.tr /

Anayasa Mahkemesi’nin 02.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan üniversitelerde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik rücu işlemleri hakkındaki kararına ilişkin Hukuk Büromuzdan gelen bilgi notunu mailin devamında görebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Bilindiği üzere 27.05.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7406 sayılı Kanun ile 3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na Ek 18. Madde eklenmişti. Madde ile, kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından karar verileceği yönünde düzenleme eklemişti.  

Anayasa Mahkemesi, 2.2.2024 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan E.2022/90, K.2023/201 sayılı ve 30.11.2023 tarihli kararı ile; Sağlık Bakanlığı nezdinde oluşturulan Mesleki Sorumluluk Kurulunun kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimlere yönelik rücu işlerinde karar verebileceği, ancak idari ve mali özerkliğe sahip üniversitelerin yerine geçerek bu kurumların bütçe hazırlama yetkisi üzerinde doğrudan etki doğurabilecek nitelikte karar almasının Anayasa’nın 130/8 maddesine aykırı olduğu tespitinde bulunmuştur.

Bu karar ile Devlet Üniversiteleri, 3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen Ek 18. Madde kapsamından çıkmıştır. Bundan böyle Üniversitede görev yapan hekimlere muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle rücu davası açılabilmesi için MSK izni gerekmeyecek, rücu için ön koşul olan hekim hakkında kesinleşmiş ceza mahkûmiyeti kararı bulunması şartı da aranmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.
Karar linki: https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2023/201