2022 ve 2023 yıllarında TPD Soruşturmalarında Kesinleşen Cezalar

psikiyatri.org.tr /

2022 ve 2023 yıllarında TPD Soruşturmalarında Kesinleşen Cezalar

Değerli Meslektaşlarımız, 

Geçtiğimiz dönem derneğimiz nezdinde gerçekleşen ve TPD Soruşturma, Kovuşturma ve Merkez Onur Kurulu Yönetmeliği’ne göre kesinleşen cezaları metnin devamında bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

 

İstanbul’dan bir üyemiz hakkında, 

1) Türkiye Psikiyatri Derneği Meslek Etiği Kuralları 25. Maddesi’nde “Ruh hekimi, hastayla ilişkisinde tanı ve sağaltım amacının dışında bir ilişki türünün oluşmasına izin vermemelidir. Ruh hekimi:

a) Hastasına herhangi bir cinsel yakınlaşmada bulunmamalıdır.

b) Hastayla oluşabilecek sosyal karşılaşmaları hekimliğin etik ilkeleri çerçevesinde sınırlı tutmalıdır.” ilkelerine aykırı davranma

2) Türkiye Psikiyatri Derneği Meslek Etiği Kuralları 42. Maddesi “Her ruh hekimi hem bir hekim olması nedeniyle “Tıbbi Deontoloji Tüzüğü”ne ve “Türk Tabipleri Birliği Meslek Etiği Kuralları”na, hem de ruh hekimi olduğundan Türkiye Psikiyatri Derneği Etik İlkeleri’ne uygun davranmalıdır.” gereğince Türk Tabibler Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin b bendinde yer alan “Meslektaşlara, diğer sağlık meslek mensuplarına veya hastalara cinsel tacizde bulunmak” ilkesine aykırı davranma,

3) Türkiye Psikiyatri Derneği Soruşturma, Kovuşturma ve Merkez Onur Kurulu Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin i bendi gereği bilimsel-mesleki ve etik kurallara aykırı davrandığı ve vi bendi gereği bilim dışı yöntemlerle tanı ve tedavi uygulaması yaptığı gerekçeleriyle 6 ay süre ile ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI kararı verilmiştir. 

 

Kocaeli’den bir üyemiz hakkında, 

1) TPD Ruh Hekimliği (Psikiyatri) Meslek Etiği Kuralları 26. maddesinde belirtilen “Ruh hekimi, tüm hekimler ve insan sağlığı ile uğraşan öteki meslek mensupları ile iyi ilişkiler kurmalı, meslektaşlarına veya diğer sağlık çalışanlarına karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunmamalıdır.” ilkesine aykırı davranma, 

2) TPD Ruh Hekimliği (Psikiyatri) Meslek Etiği Kuralları 27. Maddesinde belirtilen “Ruh hekimi, meslektaşlarını mesleki yönden onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı korumalıdır.” ilkesine aykırı davranma gerekçeleriyle UYARI CEZASI verilmesine karar verilmiştir. 

 

İzmir’den bir üyemiz hakkında, 

1) TPD Psikiyatri Meslek Etiği Kurallarından 25. Madde gereğince “Ruh hekimi, hastayla ilişkisinde tanı ve sağaltım amacının dışında bir ilişki türünün oluşmasına izin vermemelidir. Hastayla oluşabilecek sosyal karşılaşmaları hekimliğin etik ilkeleri çerçevesinde sınırlı tutmalıdır” ve 

2) Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 7. Maddesi gereğince “Tabip … sanat ve mesleğinin icrası dışında dahi olsa, meslek ahlak ve adabı ile telif edilemeyen hareketlerden kaçınır maddelerinin ihlali ve Türkiye Psikiyatri Derneği Soruşturma, Kovuşturma ve Merkez Onur Kurulu Yönetmeliği’nin 5/b-viii Maddesi “dikkatsizlik ya da ihmalde ısrar, kurallara uymamayı bir alışkanlık haline getirme” gereğince ihmalde ısrar, kurallara uymamayı tekrarlama gerekçeleriyle KINAMA CEZASI verilmesine karar verilmiştir. 

 

Ankara’dan bir üyemiz hakkında,

1)  TPD Soruşturma, Kovuşturma ve Merkez Onur Kurulu Yönetmeliği madde 5/b i. “Bilimsel ya da mesleki açıdan doğru veya geçerli olmayan açıklamalarda bulunmak, yazılar yazmak, radyo, TV ve internet programı yapmak” ve

2) madde 5/b v. “Hekimlik dışı ya da ve kişiyi sağlık açısından yanıltıcı uygulamalar yapmak” gerekçeleriyle KINAMA CEZASI verilmesine karar verilmiştir.