Asistan Hekimler Olarak Hak Arayışımızı Sürdürecek ve Kazanımlarımızı Hayata Geçireceğiz!

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere 3 Eylül 2022 tarihinde Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle yapılan bazı değişikliklerden en çok göze çarpan ve gündem olan değişiklik, nöbet sayıları ile ilgili kısıtlamalar ve nöbet ertesi izin ile ilgilidir. Söz konusu madde, yönetmelikte 11. Madde nin 5. fıkrasında şöyle düzenlenmiştir: Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmamak kaydıyla ayda en fazla sekiz nöbet olacak şekilde düzenlenir. Gece nöbeti tutan uzmanlık öğrencileri nöbetin ertesi günü sağlık hizmeti sunumunda görev almaz. Bu hükmün uygulanmadığının tespit edilmesi halinde eğitim programları Kurulca değerlendirmeye alınır. i̇hlâlin mahiyetine ve durumun gereklerine göre kurumun uyarılmasından, programın eğitim yetkisinin kaldırılmasına kadar hangi yaptırımın uygulanacağına Kurulca karar verilir.

Hem son yayınlanan bahsi geçen yönetmelik, hem de 12 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği” hekimlerin en önemli taleplerinden olan sağlıkta şiddete karşı etkili çözümler, sağlık hizmeti sunumundaki sorunların giderilmesi ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması, hekimlerin özlük haklarında iyileştirmeler ve özellikle emekliliğe yansıyacak biçimde tek kalem maaş düzenlemesi gibi konularda yeterli düzenlemeyi sağlamaktan oldukça uzaktır. Ancak son yayımlanan yönetmelikte, aylık tutulan nöbet sayısında ve nöbetlerin sıklığında kısıtlamalara gidilmiş ve bu yönetmelik asistan hekimlerin insani çalışma şartlarının bir gereği olan nöbet ertesi izin hakkını güvence altına almıştır. Meslektaşımız Dr. Rümeysa Berin şen in kaybından sonra özellikle gündeme gelmiş olan bu konuda, hekimlerin çabaları ve direnişi ile önemli bir kazanım elde edilse de, asistan hekimlerce çeşitli platformlarda bu maddenin uygulamaya geçmesinde ve nöbet ücretlerinde nöbet ertesi izin nedeni ile yaşanabilecek kesintiler konusunda endişeler dile getirilmektedir. Kliniklerin işleyişinin sürdürülmesi, asistan hekimin nöbet ertesi izin hakkının elinden alınması pahasına olmamalıdır. Bu kapsamda kurumlardaki işleyişlerde düzenlemelere gidilmesi ve var olan iş yükünün diğer asistan hekimlere yıkılmaması noktasında klinik şeflerine, anabilim dalı başkanlarına, başasistanlara, başhekimlere ve diğer tüm yöneticilere sorumluluk düşmektedir. Bu konudaki gelişmeler ve psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi veren bütün kurumlardaki düzenlemeler AHK-YK tarafından takip edilecek olup, en önemli özlük haklarımızdan biri olan nöbet ertesi izin konusunda sorun yaşanan kurumlar ve durumlarla ile ilgili olarak gerektiği biçimde harekete geçilecektir.

Ek olarak, yönetmelikte 11. maddenin 4. fıkrasında görevlendirmeler ile ilgili daha önce benzer şekilde var olan madde şu madde korunmuştur: ”Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez. Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde yabancı uyruklu uzmanlık öğrencileri hariç olmak üzere uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerine tek seferde en fazla üç aylık süreler halinde eğitim süresi boyunca toplamda altı ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Ancak yukarıda sayılan haller nedeni ile tezini yetiştiremeyen ve çekirdek müfredattaki yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık öğrencilerine eğitim sorumlusunun önerisi üzerine eğitim kurumunun akademik kurulu kararı ile altı aya kadar süre uzatımı verilebilir.” Ne yazık ki, AHK-YK olarak, uzmanlık eğitimini sürdürmekte olan bazı asistan hekimlerin, pandemi döneminde başlatılan görevlendirmelerinin usulsuz ve keyfi uygulamalarla devam ettirildiğini biliyoruz. Yeni yayınlanan yönetmelikte de "olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği haller" şeklinde açıklanan ifadenin de sınırları belirsiz bir ifade olup bu konuda asistanların akıbetinin yine yöneticilerin insafına bırakıldığı kanaatindeyiz. Asistan Hekim Komitesi olarak kazanılmış eğitim hakkımızın keyfi hiçbir nedenle gasp edilmesini kabul etmediğimizi belirtiyor, bu konuda tarafımızca en kısa sürede yapılacak çalışmalarla, bu usulsüz görevlendirmelerin tespit edilip, AHK ortak dayanışması ile çözüm aranacağını bildiriyoruz.

Gelinen noktada tüm Türkiye de, tüm branşlardan Asistan Hekimler arasında bir birlik ve beraberlik ortamı doğmuştur. Haklarımızı elde etmek için iletişim halindeyiz ve dayanışmamızı sürdürüyoruz. Bizler genç hekimler olarak süregelmekte olan sorunlarımız konusunda mücadelemizi ve hak arayışımızı devam ettireceğiz. AHK olarak gerek yaptığımız açıklamalar ile, gerekse fiziki olarak bu hak arayışına destek veriyoruz. Kazanımlarımızın hayata geçmesi konusununda ısrarımızı sürdürecek, bu konunun takipçisi olacağız.

Saygılarımızla,

Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu

Alperen Yıldız
Dicle Dilay Demir
Meltem Çınar Bozdağ
Osman Demirci
Süreyya Akyıldırım Çor