RUH SAĞLIĞI PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI

psikiyatri.org.tr /

rsp.jpg.jpg
RUH SAĞLIĞI PLATFORMU
TÜRKİYE
Kuruluş: 2006

Platform Üyesi Sivil Toplum Kuruluşları:

Türkiye Psikiyatri Derneği
Türk Nöropsikiyatri Derneği
Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
Pratisyen Hekimlik Derneği
Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası
Ankara Tabip Odası
Konya – Karaman Tabip Odası
Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği
Türk Psikologlar Derneği
Psikiyatri Hemşireleri Derneği
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Şizofreni Dernekleri Federasyonu
Şizofreni Dostları Derneği
İstanbul Dünya Şizofreni Derneği
İst. Şizofreni Gönüllüleri Dayanışma Derneği
İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği
Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Derneği
Dünya Şizofreni Derneği
Manisa Şizofreni Derneği
Konya Şizofreni Gönüllüleri Derneği
Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Yazışma Adresi:
Op. Raif Bey Sok. Moralı Ap. 31/2
Şişli – İstanbul

Telefon: 212 - 219 97 77
Faks: 212 - 343 00 95

 

23 Şubat 2007

Kamuoyunun dikkatine,
23 tıp ve ruh sağlığı meslek kuruluşu, hasta ve hasta yakınları derneği ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla çalışmalarını Eylül 2006’dan bu yana sürdüren Ruh Sağlığı Platformunun ana gündeminde ülkemizde ruh sağlığı tedavi kurumlarındaki sorunlar ve ruhsal hastalıkların tedavisinde uygun standartlara ulaşılamamış olması bulunmaktadır.

Ruh sağlığı tedavi kurumlarının koşulları toplumun tüm kesimlerini ilgilendirmesi gereken bir konudur. Bu kurumlarda tedavi edilen hastaların bir kısmı bir süre için dışarıdan yalıtılarak tedavi edilir. Bu zorunlu uygulama kapalı tedavi ortamlarının dış gözlerin denetiminden de uzak tutabilir.

Ruhsal tedavi için yatırılmış hastaların şiddete maruz kalması hiçbir şekilde kabul edilemez bir durumdur. Madde bağımlısı olanların tedavisi ise özel ortamları, tedbirleri ve özel olarak eğitilmiş personeli gerektirmektedir. Ruh Sağlığı Platformunun kuruluşundan itibaren vurguladığı en önemli konu Türkiye’de bu zorunlu tedavi ortamlarıyla ilgili uygulamaların yasal alt yapısını düzenleyen bir Ruh Sağlığı Yasası’nın olmayışıdır.

Hastaların hak ihlalini ortaya serme amacı güden TV programındaki çekimlerde hastanın kimliğinin gizli kalması hakkının ihlal edilmiş olduğuna da dikkat çekmek istiyoruz. Bu programda hem hastalar “deşifre” edilmiş, hem de süren bir ihlalin varlığı bilindiği halde yasal yollarla durum gerekli mercilere intikal ettirilmeyip TV programına malzeme toplanmaya devam edilmiştir. Ayrıca, yayın için iki ay gibi uzun bir zamanın beklenmesi şeklindeki tutumun etik yönden değerlendirmesinin de yapılması gerektiği kanısındayız.

Öte yandan haberlerden öğrenildiğine göre açılan adli soruşturmalar nedeniyle programın müdahaleli bir yansıtma olma olasılığından söz edilmektedir. Bu doğru ise ruh sağlığı alanının kötüye kullanılmasının, her türlü toplumsal sınırı aşan bir boyuta ulaştığını üzüntüyle görüyoruz.

Ruh Sağlığına ayrılan payın hem sağlık hizmetleri içinde gereken düzeyde olmaması, bu nedenle ruh sağlığı yardımcı personelinin hem eğitim hem de sayıca yeterliliği konusundaki eksikler hem ruh sağlığı çalışanlarını (psikiyatri uzmanı ve asistanı, psikolog, hemşire, sosyal çalışmacı, yardımcı personel), hem de hastaları, hasta yakınlarını ve tüm kamuoyunu olumsuz etkilemektedir.

  • Ruh sağlığı yasasının bir an önce çıkarılmasını
  • Ruh sağlığı hizmetlerine ilişkin reformun zaman kaybedilmeden uygulamaya koyulmasını
  • Ruh sağlığı alanında çalışan elemanların eğitimine önem verilmesini
  • Medya kuruluşlarının yayınları sırasında hasta hakları konusunda duyarlı olmalar

talep ediyoruz.
Kamuoyunu ruh sağlığı reformu ve çabalarına destek vermeye çağırıyoruz.

Ruh Sağlığı Platformu Yürütme Kurulu

Tarihçe
Kurullar
Tüzel Metinler
TPD Üyeleri
Üyelik Formları
MYK Kararları
TPD Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi