TPD MERKEZ DENETLEME KURULU OLAĞAN YILLIK DENETİMİNİ YAPTI

psikiyatri.org.tr /

 

 

TPD MERKEZ DENETLEME KURULU RAPORU

 

TPD Merkez Denetleme Kurulu 2 Aralık 2006 tarihinde İzmir’de toplanarak TPD tüzüğü ve Dernekler yasası gereğince yıllık olağan denetimini gerçekleştirmiştir. Denetimde dernek MYK kararları, MEK kararları ve uygulamaları ile gelir-gider hesapları incelenmiş, bunların dernek tüzük, iç yönetmelik ve yönergelerine uygunluğu değerlendirilmiştir.

 

MYK Kararlarının gözden geçirilmesi sonucunda:

1.      26.11.2005 tarihli 6. Olağan Genel Kurul sonrası yapılan ilk toplantıda MYK görev dağılımında tanımlanmış olan Asistanlık Sekreteri başlıklı görevlendirmenin, TPD tüzüğünün 16/b maddesine uygun olmadığı, ancak 17.12.2005 tarihli MYK toplantısında görev dağılımının tüzüğe uygun biçimde düzeltildiği,

 

2.      1 Aralık 2006 tarihi itibariyle 17.11.2005 tarihli MYK toplantısında alınan karara rağmen TPD tarafından yayınlanan tedavi kılavuzlarının, birisi dışında (Şizofreni), web sayfasında yer almadığı,

 

3.      18.02.2006 tarihli MYK toplantısında iletişim bilgilerinin yer aldığı bir hekim rehberinin web sayfasına konulması kararı alındığı ancak buna ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı ve ayrıca bunun etik ilkelere uygunluğu açısından da herhangi bir değerlendirme yapıldığına ilişkin kaydın bulunmadığı,

 

4.      29.03.2006 tarihli MYK toplantısında alınan karar gereğince Basın ve Halkla İlişkiler Alt Kurul raporlarının web sayfasında yayınlanmadığı,

 

5.      29.03.2006 tarihli MYK toplantısında Onur Kurulunun son kararlarından “uyarı” niteliğinde olanın ilgili kişilere bildirilmesine, “kınama” kararının öncelikle MEK’nun bilgisine sunulmasına oy birliğiyle karar verildiği görülmüştür. Oysa Merkez Onur Kurulu İç Yönetmeliğinin 8/a Maddesinde “Merkez Onur Kurulu kararlan Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu (GYK) gündeminde görüşülür..... Üyelikten çıkarılma dışındaki cezalar Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Karar, gerekçesiyle birlikte bu yönetmeliğin 25. maddesi hükümlerine göre üyeye bildirilir.” olarak düzenlendiğinden, söz konusu kararın yönetmeliğe uygun olmadığı,

 

6.      29.03.2006 tarihli MYK toplantısında Görev Grubu oluşturulması ve işleyişini belirleyen bir yönerge taslağının oluşturularak 3.Olağanüstü Genel Kurula sunulmasına karar verildiği ancak, genel kurul tutanaklarından konunun gündeme alınmadığı,

7.      Vefat eden Murat Rezaki’nin yerine birinci yedek üye olan Haluk Özbay’ın 17.04.2006 tarihli MYK yazısıyla yönetim kurulu üyeliğine davet edilmiş olduğu (web sayfasında da davetin ve Haluk Özbay’ın istifa etmiş olduğunun duyurulduğu) fakat davete yanıt ve istifaya ilişkin yazılı belgelerin bulunmadığı ve tüm bu işlemlerin karar defterinde yer almadığı,

 

8.      29.04.2006 tarihli MYK toplantısında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılacak yazının web sayfasına konulacağı bildirildiği halde 24.05.2006 2006/109 sayılı yazının web sayfasına konulmamış olduğu,

 

9.      18.06.2006 tarihli MYK toplantısında alınan karara rağmen “Care and Treatment in Psychiatry Group” için web sayfasında bağlantı oluşturulmadığının görüldüğü,

 

10.  13.07.2006 tarihli MYK toplantısında “yanlış ya da oyalayıcı ya da şarlatanca psikiyatrik tedavi uygulamaları hakkında” gazete ilanı verilmesine karar alındığı fakat ilan verilip verilmediği konusunda web sayfasında ya da giden evraklar arasında herhangi bir belgeye ya da kayda rastlanmadığı,

 

11.  BTDK Yönetmeliğinin 6. maddesinde :

“APG’nin hangi kurum ve şubeyle yapılacağına karar verme yetkisi TPD-MGK’nındır. Yapılacak bir MGK’da hangi yıllar için başvuru yapılacağı TPD-MYK tarafından üç ay önceden ilan edilir”  maddesine rağmen 6. Merkez Genel Kurulunda aday çıkmadığı için MYK’nın 07.10.2006 tarihli kararıyla APG düzenleyecek şube ve kurumların 03.11.2006 tarihli MEK gündemine alınmasına karar verildiği ve ilgili MEK toplantısında “Yapılan açık oylama sonucu: Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 2008 yılı APG’yi düzenlemek üzere, Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 2009 yılı APG’yi düzenlemek üzere oy çokluğu ile seçildiler” kararının bulunduğu görülmüştür.

Başvuru evraklarının incelenmesi sonucunda 2008 yılı APG’ye aday olan Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’nın ilgili yönetmeliğin 6.maddesine uygun olarak bağlı bulunduğu Bolu Şubesinin yönetim kurulu kararı ve başvurusu yoluyla girişimde bulunduğu ancak, 2009 yılı APG adayı Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’nın yönetmelik madde 6 da belirtildiği şekliyle: “APG düzenlemek için istekli kurumların TPD-MGK tarihinden iki ay önce TPD-MYK’ya başvurması gereklidir. APG düzenlemeye istekli kurum yetkilisi MGK tarihinden en az üç ay önce bölgesi ŞYK’ye başvurur. ŞYK bu başvuruyu kabul ederse alacağı bir ŞYK kararından sonra şube başkanının ve APG düzenlemeye istekli kurumun yetkilisi ile ortak bir dilekçe ve hazırlayacakları bir dosya ile TPD-MYK’ya başvurur. Dilekçede, düzenlemeye aday olunan toplantının yılının açıkça belirtilmiş olması zorunludur. Dilekçe ekinde sunulacak dosyada, toplantının yapılacağı merkezin konaklama ve salon olanakları gibi teknik ve tahmini bütçe gibi mali bilgiler bulunmalıdır.” düzenlemesine rağmen gerekli işlemleri yerine getirmediğinden başvurunun geçersiz olduğu ve usulüne uygun karar süreci işletilerek 2009 APG düzenleyicinin yeniden belirlenmesinin gerektiği,

Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ve Denizli şubesinin usule uygun olarak yeniden aday olması durumunda bile, 2007 APG’yi Denizli şubesinin düzenlemekte olduğunun göz önüne alınması, bu yıl kurulmuş olan bu şubeye 2009’da yeniden APG düzenleme görevinin verilmesi olasılığının şubeler arası ilişkiler ve MYK’nın şubelere eşit yaklaşımı ilkesi açısından uygun olmayacağının görüldüğü,

 

12.  İlgili yönetmelik gereğince 2.11.2006 tarihinde BTDK’nın ilk kez toplantıya davet edildiği ve toplandığı görülmüştür. BTDK yönetmeliğinin 21. maddesi bu kurulun oluşumunu aşağıdaki biçimde öngörmektedir. 

Madde 21 – TPD’nin kongre düzenlemekten sorumlu organı “Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu”dur (BTDK). Bu kurulun işleyişi hakkında aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1.  İstanbul'dan üç, Ankara ve İzmir'den ikişer, diğer şubelerden birer olmak üzere ŞYK’leri tarafından belirlenecek üyeler;

2.  Psikiyatrik Araştırmalar BÇB'nin SCI-E ve SSCI kapsamına giren yayınlar dikkate alınarak belirleyeceği üç üye,

3.  TPD-MYK’nu temsil eden üç üye BTDK’nu oluşturur. TPD Genel Başkanı ve  MYK Bilimsel Toplantılar Sekreteri BTDK’nun doğal üyeleridir. MYK’nun BTDK için önereceği üçüncü üye MYK ve Merkez Denetleme Kurulu üyesi olamaz.

4.  BTDK üyeleri iki yılda bir seçilir ve o yılki UPK öncesinde MYK’ya bildirilirler. Seçilen üyeler üst üste en çok iki dönem görev yapabilirler. BTDK üyeleri her yıl UPK’da toplanarak kendi içlerinden BTDK başkanını seçerler. Bir yıl süreyle görev yapan BTDK başkanının görev süresi UPK ile sona erer. Her BTDK başkanı üst üste en çok iki yıl görev yapabilir.

5.  BTDK MYK’ya karşı sorumludur.

 

Toplantı tutanaklarının incelenmesi sonucunda:

a)      Toplantıya Madde 21/2 gereğince Psikiyatrik Araştırmalar BÇB'nin belirlediği 1 üyenin ve dört şube temsilcisinin gelmemiş olduğu

b)      Yönetmelikte yedek üye tanımı yapılmamış olduğu halde sadece BÇB tarafından yönetmeliğe aykırı olarak yedek üye çağırıldığı, bununla beraber şube katılımlarında da eksikliklerin olduğu ve yönetmelik gereği yedek üye olamayacağı için şube temsilcilerinden yalnızca orada bulunanların katıldığı,

c)      Ayrıca, Elazığ şubesi ve Psikiyatrik Araştırmalar BÇB'si tarafından atanan üyenin aynı kişi (Murat Atmaca) olduğu, toplantıya katılmadığı ve bu durumun toplantı sırasında fark edilmiş olduğu, yani MYK tarafından sorunun daha önce çözümlenmiş olması gerekirken çözümlenmeden toplantının yapılmış olduğu, örneğin Elazığ şubesi ve BÇB temsilcisi olarak belirlenen Murat Atmaca’ya iki konumdan biri için tercih yapması konusunda yazılan yazının 22.11.2006 tarih ve 245/2006 sayısıyla yani, toplantıdan 3 hafta sonra yazıldığının saptandığı,

d)      Çözümlenmemiş söz konusu duruma ilişkin toplantı sırasında itirazların olduğu fakat BÇB koordinatörünün tamamen kendi “kişisel tasarrufuyla” kendisine danışmadan, Elazığ şubesi yönetim kurulunun görüşü alınmadan Murat Atmaca’yı Elazığ şube temsilcisi olarak “belirleyip” Psikiyatrik Araştırmalar BÇB listesinden çıkarttığı ve yerine yönetmelikte tanımlanmadığı halde o oturuma katılmış bulunan yedek üyelerden birini asil üyeliğe “atadığı”, yani BTDK yönetmeliğinde tanımlanmayan bir yetkiyle davrandığı görülmüştür.

 

Söz konusu hususların 3. Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiş bulunan BTDK yönetmeliğine ve tüzüğe aykırı olduğu, 

 

13.  Mali kayıtların genel olarak incelenmesi sonucunda 01.11.2005–20.11.2006 itibariyle hesapların tüzüğe ve yasaya uygun olarak tutulduğu, dikkati çeken herhangi temel bir aksaklığın olmadığı, gelir ve gider dağılımının aşağıdaki biçimde olduğu ,

   

       tespit ve kayıt altına alınmıştır.    

 

 

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN

                 498.875.04

DÖNEM İÇİ GELİR

                 410.448.56

TOPLAM GELİR

                 909.323.06

 


 

                                                       GİDERLER

ŞUBE PAYLARI

                  87.340.00

ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER

                   28.478.18

İZMİR ŞUBE BİNASI

                 250.000.00

GENEL KURUL GİDERLERİ

                   30.582.95

İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ

                     9.488.51

MUHASEBE GİDERLERİ

                     3.791.69

AVUKATLIK GİDERLERİ

                     3.074.00

ELEKTTRİK-SU-GAZ GİDERLERİ

                        866.33

TELEFON GİDERLERİ

                     1.900.54

KIRTASİYE GİDERLERİ

                        897.46

BÜLTEN GİDERLERİ

                     9.597.27

KARGO GİDERLERİ

                     8.772.62

KONFERANS KONGRE  SEMPOZYUM GİDERLERİ

                   34.226.81

ULAŞIM GİDERLERİ

                     1.760.65

HAVALE-NOTER-MAHKEME GİDERLERİ

                     2.254.70

POSTA GİDERLERİ

                        232.00

BAKIM ONARIM GİDERLERİ

                     1.606.74

TEMİZLİK GİDERLERİ

                        605.50

TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ

                     7.871.12

WEP SİTESİ YAZILIM GİDERLERİ

                     2.867.76

T.T.B.  U.D.K. AİDATI

                     5.063.00

BASIN YAYIN GİDERLERİ

                   25.673.09

BAĞIŞ GİDERİ

                     6.689.88

DİĞER GİD.(BİN.SİG.+İLAN+KÜ.DEM.+TER.)

                    665.94

EMLAK  VE ÇEVRE TEMİZLİK VE DİĞER VERGİLER

                        634.51

AVRUPA TIP UZMANLIK DERN.

                        304.78

 ŞUBELERE YARDIM            

                        200.00   

                                                     TOPLAM GİDERLER

533.446.03

                                                     GELİR-GİDER FARKI

375.877.03

 

 

 

                                           TPD BANKA ve DÖVİZ MEVDUATLARI

 

ZİRAAT BANKASI İ.KARACAN 5001

(07.12.06)     7.021 $

VADESİZ DÖVİZ 5004

                      5.502 $

İŞ BANK. KAVAKLIDERE  ŞUB. 3494304

                    79.160 EUR

İŞ BANK.KAVAKLIDERE ŞUB. 3495228

                     58.785.EUR

 

 

 

 

                                                   DOLAR TOPLAMI

     12.523 $

                                                   EURO TOPLAMI

      137.945.EUR

 


TÜRK LİRASI MEVDUATLARI

 

Z.BANK.TUNALI  ŞUBESİ YATIRIM FONU 5003

                151.00

Z.BANK. VADELİ   5011

           38.010.00

İŞ BAN.CEBECİ ŞUBESİ 26050

             910.00

İŞ BANK.KAVAKLIDERE ŞUB.759337

           25.346.00

 

 

İŞ BANK. KAVAKLIDERE  YATIRIM HESABI

         189.627.00

                                                    TÜRK LİRASI TOPLAMI

254.044.00

 

 

 1.475.00 YTL* 12.523$         =   18.471.42

1.850.00 YTL 137.945.EUR  =  255.198.25   

YTL TOPLAMI                    =   254.044.00

GENEL TOPLAM                =   527.713.67

 

 

Sonuç olarak,

A)    Karar defterinde yer aldığı halde henüz tamamlanmamış bulunan ve yukarda 2, 3, 4, 6, 8 ve 10. maddelerde işaret edilen işlemlerin en kısa sürede tamamlanması,

 

B)     3. Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiş bulunan BTDK yönetmeliğine ve tüzüğe aykırı olarak belirlenmiş bulunan 2009 APG kararının iptali ve yapılacak ilk MEK’de durumun görüşülerek karar altına alınması,

 

C)    Yine, 3. Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiş bulunan BTDK yönetmeliğine ve tüzüğe aykırı olarak yapılmış bulunan 2.11.2006 tarihli BTDK toplantısının ve dolayısıyla bu toplantıda yapılan seçim ve görevlendirmelerin iptali ve BTDK’nın yeniden usulüne uygun biçimde eksiksiz olarak yeniden toplanmasının sağlanması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

 

 

Merkez Denetleme Kurulu

 

 

 

Doç.Dr.E.Timuçin Oral               Doç.Dr.Doğan Yeşilbursa                  Doç.Dr.Burhanettin Kaya