XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 1-3 ARALIK GÜNLERİNDE İZMİR'DE

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

İlki 24 Şubat 1994 tarihinde İstanbul’da yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultay’larının XII.cisi, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından, İzmir Tabip Odasının ev sahipliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı Salonlarında, 1-3 Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri arasında dönüşümlü olarak yapılan kurultaylarda uzmanlık eğitimi ile ilgili güncel sorunlar tartışılmakta ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Kurultaylar, uzmanlık eğitiminin bileşenleri olan Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakülteleri, Eğitim Hastaneleri, Tabip Odaları ve Uzmanlık Dernekleri temsilcilerinin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmalarına da aracı olmaktadır.

Kurultayın ilk günü uzmanlık derneklerinden temsilcilerin katılımıyla, İnsangücü Planlaması, Toplum Sağlığını Geliştirme, Etik, Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim, Bilimsel Araştırma ve Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi başlıklarında oluşturulan çalışma grupları toplantıları yapılacaktır. İkinci ve üçüncü günlerde, Kurultayın ana programı içinde ise, Sağlıkta Dönüşüm, Etik, Kurumlararası İşbirliği ve Afiliasyon, Asistan Gözüyle Sağlık Sistemi, Uzmanlık Eğitiminde Yeterlik, Avrupa’da Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Geleceği ve Avrupa Birliği Sürecinin Türkiye’deki Uzmanlık Eğitimine Etkileri konularına yer verilmiştir.

Eğiticiler, eğitilenler, uzmanlık dernekleri ve tabip odaları yöneticileri ve uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan meslektaşlarımızın davetli olduğu Kurultayımıza katılarak bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz.

XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Prof.  Dr. Raşit Tükel                                                       Dr. Suat Kaptaner
TTB-UDEK Başkanı                                                          İzmir Tabip Odası Başkanı


İletişim:
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4
06570, Maltepe - ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx)
Faks: (0 312) 231 19 52-53
e-posta: udek@ttb.org.tr      http://ww.ttb.org.tr