TPD BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI TOPLANTISINA KATILDI

psikiyatri.org.tr /


         
         6 Nisan 2006 tarihinde Çalışma Bakanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünde, Türk Tabipler Birliği, Pratisyen Hekimlik Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneğinin de katılımıyla Bütçe Uygulama Talimatına  (BUT) ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.

 

Toplantıya Çalışma Bakanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürü Dr. Sami Türkoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Ziya Odabaş ve ekibi, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı, TTB Hukuk Bürosundan Dr. Hakan Giritlioğlu, Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdoğan Mazmanoğlu ve  Genel sekreteri Dr. Erkan Kapaklı ile Türkiye Psikiyatri Derneği adına Dr. Şeref Özer katıldılar.

 

Sağlık İşleri Genel Müdürü, BUT’ının ideal bir şey olmadığının farkında olduklarını ancak giderek artan maliyeti düşürmek için yapıldığını, bu toplantılar sonucu en uygun bir şekli almasının sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

 

TTB MK Genel sekreteri Orhan Odabaşı, hekimler olarak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını, bunun bilincinde olarak ancak hasta haklarına ve bilimsel ilkelere uygun bir BUT için yardımcı olmak ve BUT’un hazırlanma süreci içinde yer almak istediklerini vurguladı.

 

Pratisyen Hekimlik Derneği YK Başkanı ve G.Sekreteri ise dünyanın her yerinde psikiyatrik hastalıkların en azından depresyon vb. bir bölümünün tedavilerinin I.Basamak Sağlık Kurumlarında yapıldığını; ülkemizde ise psikiyatrik ilaçların büyük çoğunluğunu yazma hakkının pratisyen hekimlerden alınmasının hem dünyadaki bu yaklaşıma uymadığını hem de hekimlik hakkının kısıtlanması anlamına geldiğini, Pratisyen hekimlerin yalnızca Sağlık Kurulu Raporu olan hastaların ilaçlarını yazabilmelerinin ise bu hekimleri hiç hasta muayene etmeden, önceden belirlenmiş ilaçları  yenileyen  birer sekreter konumuna düşürdüğünü belirttiler. Ayrıca şu andaki BUT’nın, Sağlık Bakanlığının dünyadaki yaklaşıma uygun olarak, geçmiş yıllarda, depresyon tedavisinde aktif yer almak üzere  yüzlerce pratisyen hekimi eğitmesi gerçeğiyle çeliştiğini de eklediler.

 

TPD adına katılan Dr. Şeref Özer, öncelikle belirli ilaçların ancak belirli hekimler tarafından yazılabilmesi diğerleri tarafından yazılamaması yaklaşımının hekimlik diploması ile kazanılmış olan   hasta tedavi edebilme hak ve yetkilerini kısıtlamak anlamına geldiğini ve TPD olarak bu duruma ilke olarak karşı olduğumuzu belirtti. Ülkemizde psikiyatrik hasta sayısının fazlalığı buna karşı Psikiyatri uzmanının sayısal yetersizliğine rakamlarla dikkati çekerek, psikiyatristlerin tek başına bunun altından kalkmasının mümkün olmadığını; I.Basamak Sağlık Kuruluşunda çalışan hekimlerin de mutlaka bu hastalıkların tedavilerinde yer almasının gerekliliğini söyledi.

Dr. Şeref Özer dünyanın çoğu ülkesinde depresyon tedavisinin I.Basamak sağlık kuruluşlarında yapıldığını, ülkemizde de daha önce bu yaklaşımı benimseyen Sağlık Bakanlığının bu amaçla Pratisyen hekimlere yönelik eğitim programları uyguladığını; dolayısı ile BUT’nda pratisyen hekimlere sadece Sağlık Kurulu Raporu verilmiş olan hastaların reçetelerini yenileme hakkının verilmesinin bu yaklaşımla çeliştiğini vurguladı.

 

Bunların yanı sıra BUT’nın şu andaki içeriği ile hem hastaları hem de psikiyatristleri zor durumda bırakan yönlerinin bulunduğunu belirten Dr. Şeref Özer; yatan hastalara hastane eczanesinde bulunmayan ilaçların ancak beş günlük doz halinde temin edilebilmesinin, ayaktan tedavilerde ise ancak bir haftalık dozun yazılabilmesinin, hastanın haftada bir hastaneye başvurmak zorunda kalmasına ve psikiyatri uzmanın ise her hastaya haftada bir reçete yazmak zorunda kalmasına yol açtığını, bu uygulamaların ise zaten yoğun olan polikliniklerin daha da yoğunlaşmasına neden olduğunu; bunun ise Sağlık Kurulu Raporu taleplerini artırdığını söylemiş ve tasarruf nedeniyle yapıldığı belirtilen bu uygulamanın aslında kurumlar açısından tasarrufu sağlamadığını, tam tersine maliyeti artırdığını somut örnekler ile açıklamıştır.

 

Bu konuşmalardan sonra Dr. Şeref Özer son olarak, pratisyen hekim-uzman hekim düzeyinde kısıtlama yerine, “akılcı ilaç kullanım ilkeleri”ne ve bilimsel ölçülere uygun tedavi protokollerinin tercih edilmesinin, daha doğru olacağını, bu anlamda TPD olarak çalışmanın içinde yer alarak her türlü katkıya hazır olduklarını ifade etmiştir. Bu görüş TTB ve PHD temsilcileri tarafından da desteklenmiştir.

 

Bu tartışmaların sonucunda, Sağlık İşleri Genel Müdürü Dr.Sami Türkoğlu  konuşulanların çok yarar sağladığını, bu toplantıların devamını istediklerini belirtti, temsilciler de bu görüşü onaylayarak toplantıların sürmesi düşüncesine katıldıklarını belirttiler.

En son olarak Dr.Sami Türkoğlu, toplantıya katılan meslek kuruluşlarından, BUT’na temel olmak üzere, taslak önerisi (ilaç listesi, ilaçların yazılım ilkeleri vb) hazırlamalarını talep ederek toplantıyı bitirdi.