Hasta Bilgilerinin MBYS'ye gönderilmesi işleminin iptali istemiyle açılan dava - Yürütmenin Durdurulması Kararı

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız;

Hatırlayacağınız üzere Sağlık Bakanlığı, 12.3.2021 tarihinde bir yazı yayınlamış, mesleğini muayenehanesinde serbest olarak yürüten hekimlerin hastalarına ait kişisel ve sağlık bilgilerini Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) girmelerini istemişti.

Bu yazının iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından açılan, hukuk büromuzun takip ettiği davada Danıştay 10. Dairesi oybirliği ile işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Danıştay 10. Dairesi Gerekçesinde (metnin tamamını ekte bulabilirsiniz);

  • Sağlık verilerinin ne kadarının, hangi süreyle, kimler tarafından işleneceğinin hukuken belirli olmadığını,
  • İleri sürülen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan alanla sınırlı kalıp kalmadığının, ölçülü olup olmadığının anlaşılamadığını,
  • Bu yönüyle belirli, açık ve anlaşılır olmayan düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığını

belirtmiştir. Ayrıca Bakanlığın dava konusu yazının hukuki dayanakları arasında gösterdiği, özel sağlık kuruluşlarına hasta bilgilerini merkezi veri sistemine aktarma zorunluluğu getiren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 27/8 maddesinin de Danıştay tarafından iptal edildiğini, bu yönden de işlemin hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştır.

Derhal uygulanması gereken bu karar ile özel sağlık kuruluşlarının hastalarının bilgilerini Bakanlığın merkezi sistemlerine göndermesine imkân sağlayan düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu bir kez daha ortaya konmuştur.

İdarenin işlemlerinde hukuka uygun davranma ve yargı kararlarını uygulama yükümlülüğü bulunduğunu belirtir, bundan sonraki iş ve işlemlerin demokratik hukuk devletinin gereklerine uygun şekilde tesis edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı’na önemle hatırlatırız.  

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

İlgili Danıştay kararı için tıklayınız.