TBMM’yi Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapmaya Çağırıyoruz!

psikiyatri.org.tr /

TBMM’yi Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamı ve

Özlük Haklarında İyileştirme Yapmaya Çağırıyoruz!


20 Ocak 2022

Ekonomik kriz, ağır çalışma koşulları ve pandeminin etkisi altında hekimler olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Özverili bir şekilde toplum sağlığı için gece-gündüz çalışırken her zamankinden daha zor çalışma koşullarında, daha fazla risk altındayız.

Toplumsal düzeyde önlenebilir bir hastalıktan yüzlerce meslektaşımızı ve binlerce yurttaşımızı yitirmenin acısını yaşarken halen COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmemesinin üzüntüsünü taşıyoruz.

Pek çok genç meslektaşımız; sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığı, emeğimizin karşılığını alamadığımız, uzun süre çok zor şartlarda çalıştığımız bu sağlık ortamında; uzun süreler çalıştığımız halde geçinemediğimiz bu koşullarda çalışılamayacağını düşünüp, geleceğe dair karamsarlık ve umutsuzluğa kapılarak bu toprakları terk edip yurtdışına göç etti ve etmeye devam ediyor.

Pandemi döneminde dahi sağlıkta şiddet, ağır çalışma koşulları, ücretlendirme, özlük hakları ile ilgili iyileştirme yapılmaması ve artık kaotik bir hâl alan sağlık ortamındaki sorunlar; emeklilik, istifa, hekim göçü, tükenmişlik, hastalık, intihar ile sonuçlanmaktadır. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tıp disiplininin farklı uzmanlık alanlarında bilimsel bilgi üretimi yapan tıpta uzmanlık dernekleri olarak bu koşulların bir an önce değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve yetkilileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tüm sağlık çalışanlarının çalışma ortamı ve özlük hakları ile ilgili gerekli iyileştirmeleri yapmaya çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki toplum sağlığının iyileştirilmesi, nitelikli bir sağlık hizmetinin sunulabilmesi ancak sağlık çalışanlarının sağlığı, özlük ve ekonomik haklarının sağlanması, yaşam koşullarının düzeltilmesi ile gerçekleşebilir.

Bu amaçla;

  1. Emekliliğimize de yansıyacak insanca yaşayabileceğimiz temel bir ücreti sağlayacak şekilde ekonomik ve özlük haklarımız için yeni bir düzenleme bir an önce yapılmalıdır.
  2. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin önerdiği diğer sağlık emek-meslek örgütlerinin desteklediği etkili ve caydırıcı yeni bir “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılmalıdır.
  3. COVID-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır.
  4. Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için tüm sağlık çalışanlarına 120 gün fiili hizmet süresi zammı verilmeli, hekimlerin en yüksek 3600’e ulaşan ek göstergesi 7200 olacak şekilde düzenlenmelidir.
  5. Toplum sağlığı için bilimin gereklerini ifade eden ve hekimlik değerlerini savunan meslek örgütümüzün üzerindeki baskılara son verilmelidir.

TBMM’de bulunan tüm siyasi partilerin önerilerimizi dikkate alarak gerçekleştirmek üzere çaba sarf etmeleri ve çağrımıza yanıt vermelerini diliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi
TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Yürütme Kurulu
Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD)
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği
Türk Biyokimya Derneği (TBD)
Türk Cerrahi Derneği (TCD)
Türk Dermatoloji Derneği
Türk İmmünoloji Derneği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
Türk Nöroşirürji Derneği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
Türk Radyoloji Derneği (TRD)
Türk Toraks Derneği (TTD)
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği (ÇOGEPDER)
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD)
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (TFTR) Derneği
Türkiye Milli Pediatri Derneği (TMPD)
Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)