Türkiye Psikiyatri Derneği - Psikiyatri Eğitimi Temel İlkeleri belirlendi

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatri Eğitimi ve Toplantı Düzenleme Yönetmeliği, Psikiyatri Eğitim ve Toplantılar Eşgüdüm Kurulu (PETEK) kuruluş ve görevlerini tanımlamış ve hazırlayacağı temel belgeleri sıralamıştır. Bu belgeler arasında yer alan temel eğitim ilkeleri ve hedefler konusunda, duyulan gereksinim üzerine, küresel salgın nedeniyle yaşanılan gecikmeye rağmen PETEK tarafından bir çalışma başlatılmıştır.

“Psikiyatri Eğitimi Temel İlkeleri” uzun süre geçerli kalacak, PETEK’in ve bileşenlerinin görev alanı ve çalışmalarının kılavuzu olacak, bu bağlamda hedefler ve politikalara zemin sağlayacak bir metin olarak hazırlanmıştır. Ekte ilginize sunulan metin 11 Mayıs 2021 tarihli PETEK toplantısında kabul edilmiştir.

Psikiyatri Eğitimi Temel İlkeleri metni temel alınarak “10 Yıllık Eğitim Hedefleri” belgesi üzerinde çalışma devam etmektedir. Bu metinle TPD’nin gelecek 10 yılında eğitim, toplantı ve yayınlar çerçevesinde uygulama hedeflerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu metnin MYK, Şube Yönetim Kurulları ve PETEK bileşenleri başta olmak üzere derneğin eğitim toplantıları ve yayınla ilgili kurullarının eylem planlarına bir eksen oluşturması beklenmektedir.

Oluşturulmakta olan “10 Yıllık Eğitim Hedefleri” doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulları, Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu, Kongre Düzenleme Kurulu ve Yayıncılık Kurulu’nun oluşturulmalarını izleyen erken dönemde kendi 2 yıllık hedef metinlerini hazırlayıp PETEK’e sunmaları, PETEK’in bu hedef metinler doğrultusunda bir “Eğitim Programı Metni” oluşturması hedeflenmektedir.

Her biri gözden geçirilerek güncel ihtiyaçlar nedeniyle yenilenebilecek bu metinlerden Psikiyatri Eğitimi Temel İlkelerinin görece kalıcı, 10 Yıllık Eğitim Hedefleri ve Eğitim Programı Metninin devingen ve gereksinimlere uygun olarak değişken metinler olması gerektiği düşünülmüştür. Bu bağlamda “Psikiyatri Eğitimi Temel İlkeleri” metninde kapsayıcı ve öz tanımların yapılması, genel kavramlar üzerinden ruh hekimliği bilgi ve uygulamasıyla ilgili eğitim, araştırma ve bilimsel toplantı düzenleme ile ilgili genel çerçeve çizilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmaya katkıda bulunan üye ve TPD kurullarına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu 

 

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

PSİKİYATRİ EĞİTİM VE TOPLANTI DÜZENLEME EŞGÜDÜM KURULU (PETEK)

PSİKİYATRİ EĞİTİMİ TEMEL İLKELERİ

Türkiye Psikiyatri Derneği düzenlediği bütün toplantı ve eğitim çalışmalarında, her türlü basılı ve görsel yayınlarında aşağıdaki ilkeleri temel alır.

 1. Ruh hekimliği eğitimi, temel tıp eğitimi içinde başlar ve meslek uygulaması boyunca sürer.
   
 2. Ruh hekimi bireysel mesleki gelişiminden sorumludur. Bu bağlamda mesleki bilgi ve becerinin kazanılması, geliştirilmesi, yeniliklerin izlenmesi ve korunması yoluyla mesleki gelişimi için her evrede çaba göstermekle ve olanakları değerlendirmekle bireysel olarak yükümlüdür.
   
 3. Temel eğitim, uzmanlık eğitimi ve sürekli eğitim hem tüm meslek topluluğu hem de bireyler için bilimsel ve uygulamaya dönük gelişme ve yeniliklerin izlenmesi ve bilim ve meslek topluluğunca kabul edilmiş bilgi ve uygulamaların gecikmeden güncellenmesi temelinde tutulmalıdır.

  Ruh hekimliği alanıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olup bilimsel gibi görünmekle birlikte bilim dışı ya da etik dışı uygulamaların yöntemsel eleştirisine ve yasal ya da bilimsel yönden düzeltilmesine ilişkin çalışmalar da temel eğitim ilkelerinden sayılmalıdır.
   
 4. Ruh hekimliği uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitimi evrensel standartlarda mesleki bilgi, beceri ve meslek ahlakını kapsar. Avrupa Tıp Uzmanları Birliğince tanımlanan ruh hekimi kimliği bileşenleri (tıp uzmanlığı, iletişimcilik, iş birliği kuruculuğu, önderlik, sağlık savunuculuğu, bilim insanlığı, profesyonellik) eğitimin iskeletini oluşturur. TPD ruh hekimi kimliği bileşenlerinin herhangi biri ya da birkaçı kapsamında eğitim ya da toplantı düzenlenebilir, yayın yapılabilir.
   
 5. Temel tıp eğitimi ve ruh hekimliği uzmanlık eğitiminde müfredatın yetkinliği ve güncellenmesinde temel sorumluluk başta eğitim ve sağlık otoritesi olmak üzere eğitim kurumlarındadır. Temel tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitim içeriğinin bilimsel ve güncel olması, eğitim hedeflerinin yeterlik ve yetkinlik ölçütleri üzerinde tanımlanması gereklidir. Temel eğitimde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) ve ruh hekimliği uzmanlık eğitiminde Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı asgari standart programlar olarak kabul edilir.

  Ruh hekimliği meslek topluluğu adına Türkiye Psikiyatri Derneği eğitim ve mesleki yeterlik kurulları aracılığıyla eğitim kurumlarında verilen eğitimi izleme, değerlendirme ve meslek üyelerinin uzmanlık ve uzmanlık sonrası bireysel eğitimini destekleme ve güçlendirme sorumluluğunu üstlenir. Türkiye Psikiyatri Derneği UÇEP ve TUKMOS’un geliştirilmesi ve güncellenmesi için çalışmalar yürütür. Eğitim kurumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi UÇEP ve TUKMOS yanında Psikiyatri Yeterlik Kurulu Akreditasyon Ölçütleri temel alınarak yürütülür.
   
 6. Temel eğitimde ve uzmanlık eğitiminde standart eğitim içeriği temel alınır. Ruh hekimliği eğitim içerikleri belirlenirken klinik uygulamaya yönelik aktarılan bilgi ve uygulamanın kanıta dayalı olması önceliklidir. Standart eğitim içeriği uluslararası ve ulusal sağlık ve meslek örgütlerinin oluşturduğu meslek topluluğunun genel kabulüne göre belirlenir. Meslek topluluğu dendiğinde Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Tabipler Birliği, Dünya Psikiyatri Birliği, Avrupa Psikiyatri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği vb. örgütler ve ulusal sağlık otoritesi anlaşılır. Duruma göre örnek alınma ya da kıyaslama anlamında başka ülkelerin meslek birlikleri de bu kapsamda değerlendirilebilir.
   
 7. Yeterli kanıt olmayan alanlarda bilim ve meslek topluluğunun kabulü temel alınır. TPD’nin mesleki eğitim toplantıları ya da yayınlarında meslek topluluğunca ya da sağlık otoritesince kabul edilmiş olma koşullarına uyum gözetilir.

  Meslek topluluğunca standart eğitim içeriği olarak kabul edilmemiş konularla ilgili yapılan eğitimlerde ve yayınlarda kanıt düzeyi ve konuyla ilgili tartışmalara yer verilmesi zorunludur. Söz konusu bilginin eğitim içeriğinde yer alabilmesi için zarar, yarar, yararsızlık, mali yük, etik veya etik dışı uygulamaya uygunluk gibi meslek alanının bütün yönleri yönünden tartışılması ve değerlendirilmesi gerekir.
   
 8. Ruh hekimliği alanındaki araştırmalar genel bilimsel yöntem kurallarına ve Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi’ne uygun olmak zorundadır. Bilimsel araştırmaların sunulduğu kongre türü toplantılarda da bilimsel toplantılarla ilgili genel kurallar geçerlidir. Toplantı düzenlemeyle görevli ve yetkili kurullar araştırmaların bilimsel kurallara uygunluğunu inceler; sunumunu ve özgürce tartışılmasını sağlar; standart eğitim içeriğinde yer almayan yeni bulgu, uygulama ve görüşlerin sunulması yönünde önerileri değerlendirir. Derneğin yazılı ve görsel yayınlarında da araştırmalar için bu ilkeler temel alınır.
   
 9. TPD’nin düzenleyeceği eğitim toplantılarında bilgi ve deneyim aktarımı niteliğindeki sunum eğiticilerinin ve eğitime yönelik TPD yayınlarında yer alacak yazı ve kitap bölüm yazarlarının eğitici niteliği taşımaları zorunludur. Eğitici niteliği en az tıpta uzmanlık ya da doktora düzeyinde bir akademik düzey ile birlikte, konusunda yeterince bilgili ve deneyimli olma koşulunu karşılamayı gerektirir. İstisnai durumlarda aday gösterilen kişilerin yetkinlikleri konuyla ilgili kurul tarafından gerekçeli olarak değerlendirilir.
   
 10. Koruyucu ruh hekimliği uygulamalarına temel olmak üzere, başka sağlık meslekleri üyelerine ya da halka yönelik bilgilendirmenin de meslek üyesi eğitimi kural ve koşullarına uygun olması sağlanmalıdır. Bu yönde verilecek eğitim içeriği ve kullanılacak araç, gereç ve yöntemler bu temel ilkeler kapsamındadır. Bilginin hedef kitleye uygun olması için yapılacak uyarlamalar dışında eğitim içeriğinin doğruluğu, bilimselliği, uygulanabilirliği ve etik kurallara uygunluğu açısından hiçbir fark yoktur.
   
 11. Ruh hekimliği eğitiminde, eğitim içeriğinin meslek üyesine ulaştırılmasını ya da meslek üyesinin eğitim gerecine erişimini sağlayan etkili, yaygınlaştırıcı her türlü yöntem ve teknoloji kullanılmalıdır. Gereç, yöntem, teknoloji yönündeki gelişmeleri izlemek ve yenilikçi bir biçimde kullanımı, etkin eğitim yönünde güncellenmesi yolları gündemde tutulmalıdır.