DANIŞTAY SAĞLIK VERİLERİNİN KİŞİLERİN VE HEKİMLERİN İRADESİNE AYKIRI OLARAK TOPLANMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ DURDURDU

psikiyatri.org.tr /

DANIŞTAY

SAĞLIK VERİLERİNİN KİŞİLERİN VE HEKİMLERİN İRADESİNE AYKIRI OLARAK

TOPLANMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ DURDURDU 

 

Sağlık Bakanlığı 'Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliği' 20.10.2016 tarihinde  Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe koymuştu.

 

Yönetmelikte ülkemizdeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet sundukları hastalarına ait tüm kişisel sağlık verilerini, oluşturulan merkezi sağlık veri sistemi aracılığıyla Sağlık Bakanlığına aktarmaları zorunlu tutulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Meslek Örgütlerinin, Hasta Haklarına ilişkin Kuruluşların görüşlerine başvurmadan söz konusu yönetmeliği hazırlayıp yürürlüğe koymuştu.

 

Hasta hekim arasında bulunması gereken güven ilişkisini ve özel hayatın gizliliğini derinden zedeleyen bu Yönetmelik hükümlerine karşı açmak zorunda kaldığımız davada,  hukuka aykırı hükümlerinin uygulanması  giderilmesi olanaksız zararlara yol açacağından dolayı  Danıştay 15. Dairesi Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

 

(Danıştay 15. Dairesinin Kararı)

 

Danıştay, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarına kurulması öngörülen  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görüşü alınmadan, denetim ve kontrolünden geçirilmeden çıkarılan Yönetmeliğin bir bütün olarak hukuka aykırı olduğunu tespit ederek yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.  

 

Hasta hekim arasındaki ilişki güven temeline dayanan özel bir ilişki biçimi olduğu, Yönetmelik hükümlerinin sağlık hizmeti ilişkisinin iki tarafı olan hekimlerin sır saklama başta olmak üzere mesleki hak ve yükümlülükleri ile veri sahibi hastanın özel hayatının gizliliğine ilişkin haklarını yok saydığı  belirtilerek bir bütün olarak yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştı.

 

Sağlık Bakanlığına  kişilerin rızası alınmaksızın özel hayatlarına müdale yetkisi veren yasal düzenlemeler iki kez Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunup iptal edilmiş, aynı yönde çıkarılan Yönetmelik ve Genelgeler defalarca Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerde bir insan hakkı olan özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesi, hekimlerin sır sıklama  yükümlülüğünün koruma altına alınması  uygarlık içinde insancıl bir yaşam için getirilmiş Anayasa ödevidir. Yanı sıra bu ödevin yerine getirilmesi  toplumsal ve kişisel sağlığın barış içinde sürdürülmesinin de zorunlu bir unsurudur.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu