TPD Destekleyici Psikoterapi İzmir Bölge Eğitim Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Ülkemizde psikiyatri uzmanlık eğitimi verilen kurumların büyük bölümünde psikoterapi eğitimi ihtiyacının yeterince karşılanamadığı genel kabul gören bir gerçektir. Türkiye Psikiyatri Derneği, söz konusu eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla, 2011 yılı başında, Destekleyici Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi alanında eğitim verebilecek eğiticiler yetiştirmek üzere “Psikoterapi Eğitici Eğitimi Projesi”ni başlattı. Bu projenin ilk parçası olan “Destekleyici Psikoterapi Eğitici Eğitimi Programı”, Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu’nun koordinatörlüğünde, yaklaşık 3 yıl süren bir çalışmanın ardından tamamlandı ve ülke çapında ilk eğitimlerini vermeye başladı.

Bilindiği üzere destekleyici psikoterapi dinamik yönelimli psikoterapiler içinde uygulama alanı en geniş olan, teknik içerik ve uygulama açısından terapiste yöntemsel çeşitlilik sunabilen bir psikoterapi ekolüdür.

İzmir Bölgesi’nde ilk destekleyici psikoterapi eğitiminin kuramsal aşamasına Aralık 2014’te başlanmış, süpervizyonların sonlanmasıyla birlikte eğitim, Aralık 2016’da tamamlanmıştır. Bu zaman aralığında 80 saat kuramsal ve 80 saat süpervizyon olmak üzere 160 saat (16 hafta sonu) eğitim verilmiştir. İzmir Destekleyici Psikoterapi eğitimleri yeni dönemde, bir önceki eğitimin ve diğer bölge eğitimlerinin sağladığı deneyim ile çok daha güçlü ve kapsamlı olarak başlayacaktır. Eğitimler planlandığı şekli ile ilk oturumu Ekim 2017’de olmak üzere TPD İzmir Şubesi’nde yapılacaktır.

Destekleyici Psikoterapi eğitim programına katılmak isteyen meslektaşlarımızın, 20 Temmuz 2017- 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında ekteki başvuru formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular tpdpsikoterapi@psikiyatri.org.tr adresine yapılacaktır. 31 Ağustostan sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

 

KATILIM KOŞULLARI

·      DP programı psikiyatri uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarına yönelik olacaktır ve 25 kişi eğitime kabul edilecektir. Eğitim programının düzenlenebilmesi için uygun bulunan başvuru sayısının en az 15 olması gerekmektedir.

·      Programa, tarihi itibariyle birinci yılını tamamlamış uzmanlık öğrencileri ve psikiyatri uzmanları başvurabilirler.

·      DP eğitim programına katılmak için başvuran adayların seçimi, adayın başvuru bilgileri, eğitim çalışmalarının sürdürüleceği bölgelerdeki şubelerin üye sayıları ve gereksinim düzeyleri gibi veriler dikkate alınarak, DP Eğitim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. DP Eğitim Kurulu, başvurulan bölgenin “destekleyici psikoterapi eğiticilerinden” oluşmaktadır.

·      Eğitim programında devam mecburiyeti vardır. Eğitime iki kez arka arkaya (toplam 20 saat) mazeretsiz olarak katılmayan psikoterapist adayları programdan çıkarılırlar. Adayların, mazeret belirtmek koşuluyla en fazla 20 saat devamsızlık hakları vardır. Adaylardan katılmadıkları ders veya uygulamalarla ilgili telafi çalışması yapmaları istenir.

·      Adayların, aşağıdaki “Destekleyici Psikoterapi Eğitiminin Hedefleri” başlığında belirtilen bilgi, beceri ve tutumları kazanma konusunda çaba göstermeleri önemlidir. Adayların, eğitim programı çerçevesinde okumaları önerilen temel metinleri okuma konusunda gönüllü olmaları beklenir.

·      Eğitim programını tamamlayan psikoterapist adayları, DP eğitim kurulu tarafından “bilgi - beceri - tutum” ve uygulamaları çerçevesinde değerlendirilecek ve başarılı olanlar TPD tarafından belgelendirilecektir.

·      Eğitim programını tamamlayamadan, DP eğitim kurulu tarafından geçerli görülen gerekçelerle programdan ayrılmak zorunda kalan psikoterapist adaylarının, ileride açılacak veya başka bölgelerde sürmekte olan DP eğitimlerine katılma talepleri aynı kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

·      Genellikle ayda bir kez olmak üzere cumartesi ve pazar günleri (12 saat) yapılacak olan toplam 190 saatlik eğitim çalışması için katılımcılardan (150 TL x 16) ücret talep edilecektir. 

     

İZMİR BÖLGESİ DP EĞİTİCİLERİ: 

Cem Kaptanoğlu, Prof. Dr., TDP Destekleyici Psikoterapi Eğitimleri Genel Koordinatörü

Leyla Gülseren, Doç. Dr., Serbest Psikiyatr, DP Bölge Koordinatörü

Halis Ulaş, Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, DP Bölge

Koordinatör Yrd.

Birmay Çam, Uzm. Dr., Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Oryal Taşkın, Doç.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Berna Karakoç, Uzm. Dr., SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ozan Pazvantoğlu, Doç. Dr., Serbest Psikiyatr 

 

Meslektaşlarımızın Destekleyici Psikoterapi Eğitim Programına ilgi göstereceği umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

TPD Merkez Yönetim Kurulu

 

 

 

DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ PROGRAM ve HEDEFLER

 

Destekleyici psikoterapi (DP), günümüzde en yaygın uygulanan bireysel psikoterapi türüdür. Amerika Birleşik Devletleri’nde “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Yeterlilik Kurulu” tarafından tüm psikiyatri uzmanlık öğrencileri için yeterliliği zorunlu kılınan üç psikoterapi alanından (Uzun Süreli Psikodinamik Psikoterapi, Destekleyici Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi) biridir. TPD Yeterlilik Kurulu tarafından belirlenmiş “Çekirdek Kuramsal Eğitim Programı”nda da DP eğitimi yer almaktadır.

DP, psikiyatrik tanısal değerlendirmeyi gerektiren, terapistin girişimlerinin planlı ve özgül bir hedefi başarmaya yönelik olarak tasarlandığı, psikodinamik temellere dayalı ancak hastanın ihtiyaçlarını dikkate alarak, kullandığı müdahale araçları açısından eklektik olabilen bir psikoterapi yaklaşımıdır. DP, bir psikodinamik psikoterapi türü veya psikanalitik düşünmeyi gerektiren bir psikoterapidir. Bu nedenle eğitim programında, psikanalitik kuram ve okullar, metapsikoloji ve psikodinamik psikoterapinin temel teknik ve kavramlarına yer verilecektir. Ayrıca her psikoterapi yaklaşımının öğrenilmesinde temel unsur olan, psikoterapist adayının, tedavisini üstlendiği en az iki hastanın destekleyici psikoterapisini denetim altında başlatıp sürdürmesi ve sonlandırması eğitim programının son adımı olacaktır.

Bu DP eğitim programı, 110 saat kuramsal, 80 saat denetim olmak üzere 190 saattir. Eğiticilerle eğitim alanlar arasında vakalar üzerinden sürdürülen denetim ve kuramsal konulardaki etkileşimin, 190 saatlik yüzyüze eğitimin ardından DP E-grubu üzerinden sürdürülmesi hedeflenmektedir. DP Eğitim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, eğitim programının süre, takvim ve içeriğinde bazı değişiklikler yapabilir. Destekleyici psikoterapi eğitimi üç modül, altı bölümden oluşmaktadır.

 

PROGRAM

1.Modül ( 60 saat):

Psikanalitik düşünce (kuramlar, okullar)

Metapsikoloji,

Psikanalitik / Psikodinamik Tanı ve Vaka Formülasyonu.    

 

2. Modül ( 50 saat):

Psikodinamik psikoterapiler (kavramlar ve teknik),

Destekleyici psikoterapi.

 

3. Modül (80 saat): Denetim / Süpervizyon.

 

 

 

DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Bilgi Hedefleri

1.Psikanalitik kuramın temel kavramlarını, başlıca psikanaliz okullarını ve psikanalitik düşüncenin önemli metinlerini tanımak.

2.Psikodinamik psikoterapinin teorik modelleri yelpazesini tanımak. Destekleyici uçla, psikanalitik (açıklayıcı) uç arasındaki alanda kalan destekleyici-açıklayıcı, açıklayıcı-destekleyici modellerin gerektirdiği psikodinamik müdahale araçlarını bilmek.

3.Psikanalitik/Psikodinamik psikoterapilerin temel kavram ve tekniklerini, indikasyonlarını kavramak.

4.Bilinçdışı, savunma mekanizmaları, serbest çağrışım,  direnç, aktarım, karşı aktarım, yorum, eksik yorum, derinlemesine çalışma gibi psikodinamik kavramları bilmek.

5.Belirti, davranış ve motivasyonların, psikanalitik açıdan  göründüklerinden farklı , çoğul, karmaşık örtük anlamları  (çok katmanlı) olduklarını  kavramak.

6.Destekleyici psikoterapinin temel amacının, hastanın benlik saygısının sürdürülmesi veya geliştirilmesi, belirtilerin yinelemesinin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve hastanın uyum kapasitesinin en yüksek düzeye çıkarılması olduğunu kavramak.

7.Hasta-terapist ilişkisinin özellikle pozitif aktarım anlamında DP’de çok önemli olduğu bilgisini kavramak ve aktarım yönetimi tekniklerini bilmek.

8.Destekleyici psikoterapinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmek.

9-Sürekli eğitimin, destekleyici psikoterapide beceri gelişimi için önemini kavramak.

Beceri Hedefleri

1.Hastanın psikoterapiler yelpazesinde yer alan hangi psikoterapiye uygun olduğunun ayrımını yapabilmek. Destekleyici ve psikanalitik (açıklayıcı) müdahale araçlarını hastanın psikodinamik tanı ve formülasyonu çerçevesinde seçmek ve kullanabilmek.

2.Terapötik işbirliği kurup sürdürebilmek.

3.Hastayla birlikte tedavi hedeflerini belirleyebilmek.

4.Hastanın psikodinamik formülasyonunu yapabilmek, psikanalitik/psikodinamik olarak tanısını koyabilmek.

5.Hastayla doğrudan ve empatik bir tarzda etkileşebilmeyi, aktif dinlemeyi öğrenmek.

6.Hastayla karşılıklı etkileşim içinde gerektiğinde geri bildirimde ve tavsiyede bulunabilmek.

7.Açıklık getirme (netleştirme) ve yüzleştirmeyi kullanabilmek.

8.Hastanın sorunlarını anlamak amacıyla, geçmiş deneyimlerini, sosyokültürel etkilenimlerini, ilişki kuruş kalıplarını, baş etme mekanizmalarını, korkularını, travma ve kayıplarını, umut ve beklentilerini, hastayla işbirliği içinde araştırabilmek.

9.Hastanın getirdiği malzemeyi, psikodinamik kavrayışla anlamlandırmak ve terapötik öykü/yapı oluşturabilmek.

10.Hangi terapötik müdahalelerin/tekniklerin hasta için en uygun olduğunu saptayabilmek.

11.Kendisinin ve hastanın duygulanımlarını tanıyabilmek ve anlamlandırabilmek.

12.Aktarım ve karşı aktarımı tanıyabilmek ve yönetebilmek.

13.Hastanın tehlikeli ve zarar verici davranışlarını işbirliği içinde ele alabilmek.

14.Belirtileri hafifletmek, moral vermek, uyumu arttırmak ve yinelemeyi önlemek için hastanın kendine olan güvenini tazeleyebilmek.

15.Hastanın iyilik halini arttıracak hedefleri başarmasını sağlayacak yeteneklerini tanımak, desteklemek ve geliştirebilmek.

16.Hastaya, duygu düzenlemesi, düşünce bozukluğu ve gerçeği değerlendirme bozuklukları gibi sorunlarıyla mücadele edebilmesi için gerekli stratejileri sunabilmek.

17.Hastanın psikiyatrik durumu, tedavisi ve uyumuyla bağlantılı olarak, özgül sosyal yardım sistemlerine ve sosyokültürel konulara duyarlı bir şekilde eğitim verebilmek, tavsiyede bulunabilmek.  

18.Kronik hastalığı olan hastaların takibinde, hastanın uyum becerilerine, ilişkilerine, moraline ve potansiyel kaygı ve endişe kaynaklarına dikkat etmenin gerekliliğini bilmek.

Tutum Hedefleri

1.Empatik, saygılı, meraklı, açık, önyargısız olmalı, işbirliği yapabilmeli, ikilemlerle baş edebilmeli ve bir tedavi yöntemi olarak destekleyici psikoterapinin etkinliğine güvenmelidir.

2.Terapötik ilişkide ortaya çıkabilecek sosyokültürel, sosyoekonomik ve eğitimle ilgili konularda duyarlı olmalıdır.

3.Seansın ses ve video kayıtlarının alınmasına veya tedavi seansının doğrudan gözlemlenmesine, seansa ait notlarını grupla paylaşmaya (kapalı-güvenli DP internet grubu da dahil)  açık olmalıdır.

4.Evrensel ve ulusal meslek etiği sınırları içerisinde kalmalı, psikoterapinin yazılı ve yazılı olmayan etik kuralları bilmeli ve uymalıdır.

 

Başvuru formunu indirmek için tıkayınız

 

 

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Destekleyici Psikoterapi Eğitimi Başvuru Formu

İsim

 

Bağlı bulunduğunuz şube

 

Çalıştığınız kurum

 

Uzman iseniz uzmanlık eğitimini aldığınız kurum

 

Asistan iseniz süresi

 

Uzman iseniz süresi

 

Daha önce aldığınız psikoterapi

eğitimleri

 

 

 

Eğitici/Kurum

 

Teorik eğitim süresi

…………………. /saat

Süpervizyon

…………………./saat

Psikoloji, davranış bilimleri, psikoterapi, psikanaliz alanında okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz dergiler nelerdir?

 

Psikoterapi alanında katıldığınız kongre, sempozyum vb etkinlikler nelerdir?

 

 

 

Özgeçmişiniz