İstanbul Tabip Odasında Bakırköy Toplantısı

psikiyatri.org.tr /

23 Mayıs'da İstanbul Tabip Odasında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında yapılan toplantıya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, derneğimiz genel başkanı, Türk Nöropsikiyatri Derneği eski ve yeni başkanları, derneğimiz İstanbul şubesi başkanı ve üyeleri, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin bazı eğitim sorumluları katıldılar. Toplantıda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin tarih içindeki değişimi, Türkiye psikiyatrisi içindeki yeri ve katkıları ile planlanan değişiklikler tartışıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Tükel hastanenin bağlı bulunduğu Kamu Hastaleri Sektereliğine yaptıkları ziyaret sonucu yeni planda yatak sayısının 500'ü yüksek güvenlikli 300'ü akut hasta yatağı şeklinde bir planlama yapıldığını öğrendiklerini aktardı. Ülkemizdeki psikiyatri yatak sayısının yetersizliğine karşın sayının daha da azaltılmasının yaratacağı sonuçlar, Mimarlar ve Mühendisler Odasının ekolojik denge konusundaki kaygıları ile TTB'nin Kamu-Özel Ortaklığının sebep olacağı sorunlarla ilgili açıklamaları tartışılarak olası girişimler ve birlikte hareket edilmesi kararlaştırıldı