TPD 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU VE MERKEZ EŞGÜDÜM KURULU 12 ŞUBAT 2005 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

psikiyatri.org.tr /

tpd-myk@psikiyatri.org.tr

TPD Tüzüğü değişikliği önerileri

Öneri 1: TPD Tüzüğünün 2. Maddesi’nin b, e, k bentlerinde değişiklik, l bendinin kaldırılması.

Eski Tüzük

Öneri

Gerekçe ya da açıklama

Madde 2- Derneğin amacı

b) Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve/veya Türk Tabipleri Birliği nezdinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık alanında oluşturulacak kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve / veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

Madde 2- Derneğin amacı

b) Gerektiğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet kuruluşları veya Türk Tabipleri Birliği benzeri meslek kuruluşlarının oluşturacağı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık alanı ile ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve / veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

 

Başka devlet kuruluşlarıyla da aynı amaçlı işbirliği gerekebiliyor

 

 

e) Tıp Fakülteleri'nde öğrencilere verilen psikiyatri öğretiminin müfredat standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve gerektiğinde değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek.

e) Tıp Fakültesi öğrencilerine ve psikiyatride rotasyona gönderilen başka tıp dallarındaki uzmanlık öğrencilerine verilen psikiyatri öğretiminin müfredat standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve gerektiğinde değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek.

Başka tıp dalı rotasyoner uzmanlık öğrencilerinin psikiyatri müfredat programları da sorun olarak önümüze gelebiliyor.

k) Dernekler Yasası'nda belirlenmiş kurallara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında ruh sağlığı alanında çalışan dernek, vakıf ve kurumlarla işbirliği yapmak. Ortak amaçlar doğrultusunda Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği ve eşgüdümlü çalışmalar yapmak.(İlgili makamlardan izin almak kaydıyla)

k) İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla Merkez Eşgüdüm Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanında çalışan dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak veya platform oluşturmak.

Plâtform oluşturma

MADDE 25. - Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler. (...)

l) Uluslararası bilimsel ve mesleki platformlarda Türkiye'deki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarını temsil etmek.(ilgili makamlardan izin almak kaydıyla).

-----kaldırılması---

 

---- yeni haliyle k bendi bu bent içeriğini kapsıyor---

 

Öneri 2: TPD Tüzüğünün 3. Maddesi’nin e bendinde değişiklik

Madde 3- Derneğin çalışmaları

e) Dergi, bülten, broşür ve kitap yayımlamak.

 

Madde 3- Derneğin çalışmaları

e) Derneğin görüşlerini yaymak, çalışmalarını duyurmak amacıyla dergi, bülten, broşür, kitap yayımlamak, internet sayfası açmak ve işletmek ve benzeri yayın çalışmalarında bulunmak .

 

 

---Teknik gelişmeler---

 

 Öneri 3: TPD Tüzüğünün 4. Maddesi’nde değişiklik ve ikinci bir bend eklenmesi

Uluslararası Derneklere Üyelik

 

Madde 4 - Dernek, işbirliği yapılmasında yarar gördüğü uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere ilgili yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir.

 

 

 

 

-------------------

Uluslararası Derneklere Üyelik ve yurt dışından yardım alınması

Madde 4 –

a)     Dernek tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası çalışmalarda veya işbirliğinde bulunabilir, uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir.

b)     Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak ve konuyla ilgili yönetmelik koşullarını yerine getirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Ayni yardımların banka yoluyla alınması zorunludur.

Uluslararası faaliyet

MADDE 5. - Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler. (...)

MADDE 21. - Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

 

 

Öneri 4: 6. Maddenin “I. Asıl üyelik” bölümünün d bendinde değişiklik ve e bendi eklenmesi; “III Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma” başlıklı bölümünün 7. madde olarak ayrıca düzenlenmesi.

 

Üyeliğe Başvurma ve Kabul Edilme
Madde 6- Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I - Asıl Üyelik


d) Türkiye içinde oturduğu yeri değiştiren üyenin başvurusu üzerine, üyeliği düşmeden yeni oturduğu il ya da bölgedeki şubeye devredilir.

 

 

Üyelik koşulları

Madde 6- Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I - Asıl Üyelik


d) Türkiye içinde oturduğu yeri değiştiren üyenin üyeliği, başvurusu üzerine veya resen yeni oturduğu il ya da bölgedeki şubeye devredilir.

e) Türkiye dışında oturup da üyelik koşullarını yerine getiren kişiler üyelik başvurusunu Merkez Yönetim Kurulu’na yaparlar. Bu kişilerin üyeliğini Merkez Yönetim Kurulu kabul ya da reddeder. Üyeliğe kabul edilenler uygun görüldükleri şubelere devredilirler.

 

 

 

 

 

Şubeler arasında üyelik naklinin resen de yapılabilmesi

 

 

 

---Bu tür başvurular olmakta---

 

 

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
III- Üyelikten çıkarılma koşulları:

a) Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyeler üyelikten çıkarılır.
b) Üyelikten çıkarılma; Şube Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, Merkez Onur Kurulu'nun soruşturma sonucu vereceği çıkarılma kararının, Merkez Genel Kurulu'nca onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.
c) Merkez Onur Kurulu'nca üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri, ilk Merkez Genel Kurulu'na dek Merkez Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınır.
d) Üyelerin istedikleri zaman üyelikten ayrılma hakları saklıdır.
e) Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.
f) Uzman olmak dışında asistanlıktan ayrılanlar üyelikten çıkartılır.

Madde 7 –Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

 

I- Üyelikten çıkma

a) Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üye, bağlı olduğu şube yönetim kuruluna bir dilekçe ile başvurur ya da dilekçesini taahhütlü posta ile şube adresine gönderir.

II- Üyelikten çıkarılma

Üyelikten çıkarılma koşulları:

a) Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyeler üyelikten çıkarılır.

b)  Uzman olanlar dışında asistanlıktan ayrılanlar üyelikten çıkartılır. Bu durumda olan üyelerin durumu öğrenildiğinde ve asistan oldukları kurumlarından alınacak resmi bir yazıyla gerçekliği saptandığında, kendi başvuruları olmasa da çıkarılma işlemi kayıtlı olduğu şube yönetim kurulu tarafından resen yapılır. Bu şekilde üyelikten çıkarılanlara üyeliğin askıya alınması ve Merkez Genel Kurul kararı koşulu uygulanmaz.

c) Üyelikten çıkarılma; Şube Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, Merkez Onur Kurulu'nun soruşturma sonucu vereceği çıkarılma kararının, Merkez Genel Kurulu'nca onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.
d) Merkez Onur Kurulu'nca üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri, ilk Merkez Genel Kurulu'na dek Merkez Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınır.
e) Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

---İç tutarlılığın sağlanması ve tüzüğün bu maddesinin yeni doğan gereksinimler doğrultusunda güncellenmesi ---

 

Öneri 5: TPD tüzüğünün 7, 8, 9, 10 ve 11. maddelerin sayılarının bir yukarı yükseltilmesi ve madde 11 a bendinde değişiklik.

Merkez Genel Kurulu Olağan Toplantısı
Madde 11-

a) Olağan Merkez Genel Kurulu, iki yılda bir, Kasım ayında Merkez Yönetim Kurulu'nca toplantıya çağrılır.

 

 

Merkez Genel Kurulu Olağan Toplantısı

Madde 12-

a) Olağan Merkez Genel Kurulu, üç yılda bir, Kasım ayında Merkez Yönetim Kurulu'nca toplantıya çağrılır.

TMK Madde 62-

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

 

 

 

 

Öneri 6: TPD tüzüğünün 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. maddelerin sayılarının bir yukarı yükseltilmesi ve Madde 18’de değişiklik.

Merkez Denetleme Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Madde 18
- Merkez Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:


b) Şube Yönetim Kurulları'nın veya Merkez Yönetim Kurulu'nun işlerini, bütçelerini, gelir ve giderlerini Merkez Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgeler.
c) Denetleme sonrası gerektiğinde Madde 12'de belirtilen esaslar içinde Merkez Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Merkez Denetleme Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Madde 19- Merkez Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

b)Merkez Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla Merkez Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonuçlarını Merkez Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Merkez Genel Kurulu’na sunar.

c) Merkez Denetleme Kurulu başvuru olduğunda veya gerek duyduğunda şube yönetim kurullarını veya şube denetleme kurullarını da b bendindeki ilkelere göre denetler.

d)Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

e)Denetleme sonrası gerektiğinde Madde 13, a bendinde belirtilen esaslar içinde Merkez Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

İç denetim

MADDE 9. - Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur..

 

 

 

Öneri 7- TPD tüzüğünün 19, 20, 21, 22,  23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. maddelerinin sayısının bir yukarı yükseltilmesi 31. maddede değişiklik

 

Madde 31- Şube Genel Kurulu

 

c) Şube Genel Kurulu olağan toplantısı iki yılda bir Eylül ayında yapılır.

Merkez Genel Kurulu Olağan Toplantısı

Madde 32-

c) Şube Genel Kurulu olağan toplantısı üç yılda bir Eylül ayında yapılır.

TMK Madde 62-

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

  

 

Öneri 8- TPD tüzüğünün 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. maddelerinin sayılarının bir yukarı yükseltilmesi ve Madde 40’da değişiklik

Şube Denetleme Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Madde 40-
Şube Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:


b) Şube Yönetim Kurulu'nun yapılmış çalışmalarını, çalışma projelerini ve/veya bütçelerini, gelir ve giderlerini, Şube Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgeler. Denetleme Kurulu raporu onbeş gün içinde merkeze gönderilir.

 

 

Şube Denetleme Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Madde 41-
Şube Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

 

b) Şube Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla Şube Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonuçlarını Şube Yönetim Kurulu’na, Merkez Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Şube Genel Kurulu’na sunar.

 

---Dernekler Kanunu Madde 9---

 

 Öneri 9- TPD tüzüğündeki Madde 41 ve 42’nin sayılarının bir üste yükseltilmesi ve madde 42’de değişiklik.

 

Gelirlerin Toplanması
Madde 42-

a) Derneğin gelirleri Dernekler Kanunu ile Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre toplanır.
b) Her türlü tahsilat, yetki belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yapılır.
c) Yurt dışından bağış alınabilmesi için ilgili bakanlığın onayı alınır.
d) Ayni bağışlar, kanuni esas ve usullere uygun olarak alınır.
e) Tüm kıymetli evrak, noterce onaylanmış defterler kaydedilir.

 

Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri

 

Madde 43-

a) Dernek gelirleri alındı belgesi ile ya da bankalar aracılığıyla toplanır. Giderler için karşılığında fatura ya da fiş alınır veya harcama belgesi düzenlenir. Banka dekontu ya da hesap özeti alındı belgesi yerine geçer.

 

b) Resmi alındı belgesi bulunmadığı durumlarda, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından karar alınarak bastırılır. Şubeler Merkez Yönetim Kurulu tarafından bastırılan alındı belgelerini kullanmak zorundadır.

 

c) Alındı ve harcama belgelerinin asgari saklama süresi beş yıldır.

d) Merkez ya da şube yönetim kurulları, kendileri adına dernek gelirlerini toplayacak kişileri yönetim kurulu kararıyla belirler ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

e) Tüm kıymetli evrak, noterce onaylanmış defterlere kaydedilir.

 

 

Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri

MADDE 11. - Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

 

 

Öneri 10: Borçlanma ilkeleri başlıklı ve 44 numaralı yeni bir madde eklenmesi

 

--------------- yok------------

Derneğin borçlanma usulleri:

Madde 44- Merkez ya da şube yönetim kurulları kasa ve banka hesabında bulunan para varlıklarını ve gelirlerden doğan gerçek alacaklarını aşan bir miktarda borçlanamazlar.

Dernekler Kanunu Madde 4-

Dernek tüzüğünde...

ı) Derneğin borçlanma usulleri.

 

 

Öneri 11: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek başlıklı ve 45 numaralı yeni bir madde eklenmesi

 

 

 

 

 

---------

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek

Madde 45-

a) Dernek kamu kurum ve kuruluşları ile psikiyatri ve toplum ruh sağlığı ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütebilir.

b) Bu projeler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle ön görüşmeler yapmak, proje hazırlığında bulunmak, projenin yürütülmesi vb konularda Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

c) Merkez Yönetim Kurulu bu doğrultuda alt kurullar kurabilir veya doğrudan bazı üyelerini görevlendirebilir.

Yardım ve işbirliği

MADDE 10. – (...)

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler.

 

 

Öneri 12- Tüzükteki 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. maddelerin  sayılarının üç sayı yükseltilmesi 51. maddenin kaldırılması ve 52. maddede değişiklik.

Matbu Evrak
Madde 51-
Merkez ve Şubelerin kullanacakları defterler ve matbu evrak Merkez tarafından hazırlanır. Maliyetleri üzerinden şubelere gönderilir.

 

 

-----kaldırılması----

 

-----Güncelleme----

Madde 52-

e) Derneğin ya da şubelerin kapatılması Dernekler Kanunu'nun 49. maddesine bağlıdır

Madde 54-

 

e) Derneğin ya da şubelerin mahkeme kararıyla kapatılması Türk Medeni Kanunu’nun 89. maddesine bağlıdır.

D. Sona erme

 

III. Mahkeme kararı ile

MADDE 89.- Derneğin amacı, kanuna veya ahlâka aykırı hâle gelirse; Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

 

 Öneri 13- 55 numaralı ve “Bildirge verme yükümlülüğü” başlıklı yeni bir madde eklenmesi

 

 

 

 

--------------------------

Bildirge verme yükümlülüğü

Madde 55-

a) Merkez Yönetim Kurulu  ve Şube Yönetim Kurulları, her yılın nisan ayı sonuna dek bağlı oldukları ilin dernek müdürlüğü’ne faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri bildirge ile vermekle yükümlüdürler.

b) Şube Yönetim Kurulları üye kayıt bilgilerini, faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yılın şubat ayının sonuna dek Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

Denetim ve Bildirimler

Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim

MADDE 19. - Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.

 

 

Öneri 14- Tüzükteki 53.’den sonraki maddelerin sayılarının üç sayı yükseltilmesi ve 55. maddede değişiklik, 59 numaralı bir yürütme maddesi eklenmesi.

Yürürlük
Madde 55-
Kurucu üyelerin 17 Haziran 1995 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilen ve Yürürlük maddesi dahil 55 maddeden oluşan bu tüzük, İçişleri Bakanlığı'nın onayından sonra, onbeş gün içinde ülke çapında dağıtılan bir gazetede ilan edilerek yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 58- Kurucu üyelerin 17 Haziran 1995 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilen bu tüzük, 12 Şubat 2005 tarihinde yapılan değişiklikler sonucu yürütme maddesi dahil 59 maddeden ibaret olup mülki idarece onayından sonra yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

Madde 59- Bu tüzüğü Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu yürütür.