Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu 4 Eylül 2004 Toplantısı Kararları Açıklandı

psikiyatri.org.tr /


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU


4 EYLÜL 2004 TOPLANTISI KARARLARI

1. Ulusal Kongre’deki TPD etkinlikleri ile ilgili hazırlıklar konuşuldu.
                 a. MYK toplantısı: 28 Eylül Salı 12.30
                 b. MEK toplantısı: 30 Eylül 2004 Perşembe 10.30 – 12. 00
                 c. MEK Toplantısı Gündemi:
                     i. 9. Bahar Sempozyumu,
                     ii.  10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü.          
                     iii.  Şube YK görev ve yükümlülükleri  MEK Toplantılarına katılım, Şube başkanları ve YK üyeleri ile mail
                          grup oluşturulması,
                     iv. 10. yıl etkinlikleri,
                  d. TPD Forumu
                  e.  Yeterlik Genel Kurulu

2. Bir sonraki MEK’e sunulmak üzere şubelerden Merkez Genel Kurulu’na ve Merkez Eşgüdüm Kurulu’na katılacak delegelerinin ulaşım ve konaklama  giderlerinin şube bütçelerinden karşılanması konusunda hazırlıklar yapılması kararlaştırıldı.

3. 9. Bahar Sempozyumu programı ve Bilimsel Çalışma Birimleri’nin düzenleyeceği kurslar konuşuldu. Giriş ve güncelleme kursları için düzenleme formu hazırlanmasına, kursu eğiticilerinin bu formları doldurmaları istenmesine, ikinci duyuruda kurs ayrıntılarının verilmesine, güncelleme kursları için Şizofreni, Duygudurum Bozuklukları ve Alkol Madde Bağımlılığı BÇB’lerine yazı yazılmasına karar verildi..

4. Asistanlar için Kongre Destek Programı görüşüldü. Bildirisi olmayan asistanların da Bahar Sempozyumu’na ve kurslara katılımlarının desteklenmesi için ayrıca  TPD şubelerinin asistanların katılım giderlerini karşılayacağı bir düzenlemenin hazırlıklarının yapılmasına ve bir sonraki MEK’e sunulmasına karar verildi.

5. Psikofarmakoloji Bilimsel Çalışma Birimi’nin “Psikofarmakoloji El Kitabı” “Psikofarmakoloji Eğitim Programı” önerileri görüşüldü.
                  a. El kitabı önerisi ilke olarak kabul edildi.
                  b. “Psikofarmakoloji Eğitim Programı” için Bilimsel Çalışma Birimi’nin projeyi bütçelendirmesi, geri kalan ayrıntıların 40. UPK’nde öneri sahipleri ile görüşülmesi kararlaştırıldı.

6. 10 Ekim DRSG için Şubelere yazı yazılmasına, öneriler alınmasına ve öneriler doğrultusunda yapılacak etkinliklerin dernek  üyelerine duyurulmasına; basına verilecek materyalin hazırlanmasına; ana temanın “travma” olabieceği ve bütün ayrıntıların MEK toplantısında görüşülmesine.. 

7. 
genelmerkez@psikiyatri.org.tr adresinin web sitesi’ne konulmasına...

8. Şube YK üyeleri ve MYK üyelerinden oluşan bir liste oluşturulması konusunun MEK’e önerilmesine...

9. Ödül Yönergesi’nde gerekli değişikliklerin yapılmasına....

10. İstanbul’da düzenlenecek EFPT toplantısı hakkında görüşüldü. 40. UPK’de Asistan BÇB koordinatörü ile bu konuda bir toplantı yapılacak. Bir KDK ile bütçe için konuşulacak.

11. Şizofreni belgeseli ile ilgili değerlendirme raporları okundu.

12. Adres listesi kongre düzenleyicilerinin talepleri değerlendirilerek verilebilir.

13. Şube ziyaretleri Eylül-Aralık aylarında tamamlanacak.

14. MDRI’a yazı yazılacak.

15. Ankara’daki Çocuk Bakımevi’nin ÇGRSD ile birlikte ziyaret edilmesi ve basındaki iddialarla ilgili değerlendirme yapılması. MDRI’dan Türkiye ile ilgili 2005’te yayınlayacakları raporun taslağı istenecek.

16. HIV Anketi AIDS Savaşım Derneği ve HATAM’a sorularak cevaplandırılıp gönderilecek.

17. İş saatleri dışında bir toplantı olduğunda bunun randevulu olması ve bunun makul bir süre önce merkeze/genel sekretere bildirilmesi gerektiğine, çalışma saatleri dışında bir toplantı olduğunda sekretere fazla çalışma ücreti ödenmesine, çalışma saatleri dışında başka bir kuruluşun toplantısı yapılıyorsa o kuruluştan alınacak ücretin en az sekretere verilecek fazla mesai ücreti kadar olmasına...

18. Bina Kullanım Yönergesi’nin üzerinde çalışılacak

19. 1 Ağustos 2004’de yayımlanan “İlaç Yönetmeliği” hakkında Eczacılar Birliği’nden veya IMS’den bilgi toplanmasına ve TPD görüşünün belirlenmesine...

20. TTB Pratisyen Hekimlik Derneği’ne bir yazı yazılacak

21. Türkiye Klinikleri Dergisi’nin 40. UPK merkezinde ve programı içinde bir yarışma sınavı  yapılması ile ilgili isteği görüşüldü. Bu isteğin karşılanmasının TPD ve Ulusal Psikiyatri Kongresi işlevleri ve gelenekleri yönünden uygun olmadığına, kararın ilgili dergiye bildirilmesine...

22. Web sitesi için yeni teklifler alınmasına

23. Basın ve Halkla İlişkiler Alt Kurulu’nun  işlemediği göz önüne alınarak, görevine son verilmesine.

24. WPA International Congress çerçevesinde yapılacak olan Genç Psikiyatrlar Konseyi  toplantısına katılmak üzere Dr. Aygün Ertuğrul’un görevlendirilmesine karar verildi.