Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kamera yerleştirilmesine karşı dava sonuçlandı

psikiyatri.org.tr /

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kamera yerleştirilmesi işlemine karşı bu hastanede görev yapmakta olan meslektaşlarımız adına olmak üzere Türkiye Psikiyatri Derneği avukatları tarafından iki iptal davası açılmıştı. 

Açılan davalardan birincisinde, İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından dava konusu işlem özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı görülerek iptal edilmiş, diğer dosyada ise İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından kamusal alanda yapılan uygulamanın özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir yönü bulunmadığı gerekçesi ile ret kararı verilmişti.

Aleyhte sonuçlanan dosyanın avukatlarımızca, diğer dosyanın ise Valilikçe temyizi üzerine her iki dosya temyiz incelemesi için Danıştay'ın önüne geldi. Önce Danıştay 12. Daire, 14.10.2011 tarihli kararı ile tarafından lehte sonuçlanan birinci dosyadaki kararın yürütmesini durdurdu. Bu sonuç Danıştay'ın dava konusu kamera yerleştirme uygulamasını özel hayatın ihlali olarak görmediği izlenimi vermekle birlikte, bu kanaati ortadan kaldırabilmek için konuya ilişkin beyan dilekçesi ilgili Daire'ye sunuldu. 

Süreçte davalar görev değişikliği nedeniyle Danıştay 5. Daire'ye aktarıldı. Temyiz talebiyle dosyaları inceleyen Danıştay 5. Daire 28.11.2013 tarihli kararı ile lehte sonuçlanan Ankara 3. İdare Mahkemesi kararını onarken, diğer dosyaya ilişkin bozma istemimizi kabul ederek dosyayı yeniden karar vermek üzere İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne göndermiştir.

Karar gerekçesinde, kamera takip sistemi ile mesai kontrolünün yapılması uygulaması ile kurumca amaçlanan kamu yararı arasında orantılılık bulunmadığı, uygulamanın özel hayatın gizliliğinin ihlâli nitelinde olduğu, üstelik alınan kişisel verilerin başka amaçla kullanılmayacağına ilişkin bir güvencenin mevcut olmadığı tespitlerine yer verilmiştir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu