Biyokimya Uzmanı Hekimin Acil Servis Nöbetine Dahil Edilmesi Hukuka Aykırı Bulundu

psikiyatri.org.tr /

altİstanbul Tabip Odası'nın Açtığı Davada; Biyokimya Uzmanı Hekimin Acil Servis Nöbetine Dahil Edilmesi Hukuka Aykırı Bulundu.

Bir süre önce Silivri Prof. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi'nde biyokimya, patoloji, FTR, cildiye branşlarında görev yapan hekimler de acil servis (kapı) nöbetine dahil edilmişti.

Bilimsel gereklere ve ilgili mevzuata aykırı bu uygulama karşısında, İstanbul Tabip Odası hukuk bürosu tarafından, klinik biyokimya uzmanı hekim adına emsal nitelikte dava açıldı.

Davada, nöbet uygulamasının telafisi imkansız zararlar doğuracak olması sebebiyle öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından ise 2013/1270 E. sayı ve 26.08.2013 tarihli karar ile dava konusu nöbet uygulamasının yürütmesi durduruldu. Kararın gerekçesinde;

"…acil servis nöbetlerinin uzman hekimler veya bu konuda özel eğitim almış sertifikalı pratisyen hekimler tarafından tutulacağı, uzmanlık eğitimi alan doktorlarla eğitim gördükleri uzmanlık dalının uygulamasından sayılmayacak işlerde görevlendirilemeyeceği ve uzmanlık eğitimi görenlere hiçbir zaman uzman nöbeti tutturulamayacağı sonucuna varılmaktadır.

Davalı idarece görevlendirmenin bir anlamda konusunda uzman personel açığını kapatmak amacı ile yapıldığı ileri sürülmekte ise de sağlık hizmetleri nitelikleri gereği diğer kamu hizmetlerinden farklıdır. Sağlık hizmetinin temel hedefi olan insan sağlığı sorunu, ertelenemez ve ikame edilemez. Bilime dayalı olması gereken tanı ve tedavi metotlarının insan yararına sürekli yenilik ve gelişme göstermesi, hizmet kalite ve beklentilerini çağın koşullarına yaklaştırmayı gerektirmektedir. Bu yönüyle sağlık hizmetleri kendi iç dinamikleri ve nitelikleri gereği üretilmesi ve halk yararına sunulması gerekmektedir.

Bu çerçevede, acil sağlık hizmetinin bu konuda donanımlı olan acil servis uzmanı ve özel bir eğitim almış sertifikalı pratisyen hekimler tarafından yapılacağı eğer bu dallarda kadro açığı var ise bu açığın giderilerek halkın sosyal memnuniyetinin artırılması başka bir ifade ile pozitif yükümlülüğün yerine getirilmesi idare için kamusal zorunluluk ve sosyal devlet olmanın gereğidir. Aksi halde bu sağlık hizmetinden yararlananlar bakımından her zaman telafisi olanaksız sonuçlara yol açabilmesi kaçınılmazdır.

Diğer taraftan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 12. maddesinde ise uzman tabip sayısı yeterli olan klinisyen branşlarda müstakil acil branş nöbeti tutulabileceği, biyokimya ve klinik biyokimya branşındaki uzman doktorların ancak idari uzman tabip nöbetine dahil edileceğinin belirtildiği görülmüştür.

Bu durumda biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı olarak görev yapan davacıya acil nöbeti yazılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

denilmektedir.

Görüldüğü gibi mahkeme tarafından da acil servis nöbetlerinin öncelikle acil tıp uzmanları ile hizmet içi eğitimden geçmiş pratisyen hekimler tarafından tutulması gerektiği, uzman hekim sayısı yeterli olan klinisyen branşlarda ise müstakil acil branş nöbeti düzelenebileceği belirtilmiştir. Klinisyen olmayan branşlar içinse acil servis nöbeti değil, idari uzman tabip nöbetinin düzenlenebileceği hatırlatılmıştır.

Aksi halde acil serviste sağlık hizmetinden yararlananlar bakımından telafisi imkansız zararların doğabileceğine dikkat çekilmiştir.

Keza mahkeme, "kadro açığı” veya "personel ihtiyacı” gibi gerekçelerin de kabul edilemez olduğunun altını çizmiştir.

Bu kararla birlikte, uzman hekimler için başlatılan acil servis (kapı) nöbetinin hukuka aykırı olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır.

Bilgilerinize sunarız.


İstanbul Tabip Odası


Karar için tıklayınız.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası'nın 23.05.2013'de yaptığı basın açıklaması için tıklayınız