TTB'den; "17 Nisan’da iş bırakıyoruz"

psikiyatri.org.tr /

TTB'den;

17 Nisan’da iş bırakıyoruz


04 Nisan 2013

Böyle Sağlık Sistemi Olmaz! Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde G(Ö)REVDEYİZ

17 Nisan 2013, Dr. Ersin Arslan’ın Gaziantep’te çalıştığı hastanede bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı.

Başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla 17 Nisan 2013 tarihinde Türkiye’nin her yerinde, her hastane ve sağlık biriminde hekimler ve sağlık çalışanları artan şiddeti ve alınmayan önlemleri protesto etmek üzere seslerini yükseltecek, “Eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti, iş, can ve gelir güvencesi” talepleri ile iş bırakacak.

Çağrı İzmir’den yapıldı

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Ebeler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sağlık Çalışanlarının Sözü Sendikası ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği tarafından 3 Nisan 2013 tarihinde iki hekimin şiddete maruz kaldığı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve SES Genel Başkanı Çetin Erdolu’nun katılımı ile yapılan basın açıklamasında, 17 Nisan günü tüm Türkiye’de yapılacak eylemler ve sağlıkta şiddete karşı mücadele sürecine katılım çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, 28 Mart günü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde görev yapan iki asistan hekimin maruz kaldığı şiddete ilişkin, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve SES Genel Başkanı Çetin Erdolu’nun da aralarında bulunduğu bir heyet, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Refik Mas, Tıp Fakültesi Dekanı Tülay Canda ve İzmir Valisi Cahit Kıraş ile görüştü. Görüşmelerde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında emniyet güçlerinin ve savcılığın, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması konusunda daha titiz davranılması temennisi dile getirildi.

 

Basın Açıklaması

03.04.2013


DR. ERSİN ARSLAN’IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE G(ö)REVDEYİZ:

Böyle Sağlık Sistemi Olmaz/Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN..!

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” ve son uygulaması olan “Kamu Hastane Birlikleri” sonucu çalışanların;

    Gittikçe ağırlaşan bir iş yükü ve angarya ile karşı karşıya gelmesi,
    7/24 esnek, kuralsız ve baskı altında çalıştırılması,
    Baskısı altında çalışmak bir yana, ödeme güvencesini tamamen yitirmiş PERFORMANS uygulaması,
    Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması,
    Görev tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalışma yetmezmiş gibi, çalışanlara yönelik şiddet devam etmektedir.

Üstelik, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kışkırtan uygulamalar;

    Sağlık hizmetine ulaşmak için her kademede ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler giderek artıyor,
    Sağlık çalışanlarını itibarsızlaştırma ve şiddeti kışkırtan üslup değişmedi,
    Şiddeti engellemek adına hiçbir adım atılmıyor.

Geçtiğimiz hafta içinde bir uzman hekimin darp edilmesi üzerine Ağrı’da, iki sağlık çalışanının şiddete maruz kalması sonucu İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde, hasta yakını tarafından uzman doktorun darp edilmesi üzerine Mersin Erdemli Devlet Hastanesi’nde ve son olarak iki asistan hekimin hasta yakını şiddetine uğraması sonucu Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sağlık çalışanları iş bırakmışlardır.

17 Nisan 2013, Gaziantep’te öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümüdür. Geçtiğimiz bir yılda maalesef sağlık çalışanlarına şiddet artarak devam etmiştir. Daha da ürkütücü gelişme ise şiddetin yaygınlaşmasının yanı sıra olağanlaşmasıdır.

Artan şiddet, sağlık hizmeti verilmesini kesintiye uğratmakta ve tüm sağlık çalışanlarının gelecek ile ilgili beklentilerini azaltarak, çalışma isteğini yok etmektedir.

Sağlıkta artan şiddeti araştırmak ve önlemek için kurulan TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu henüz raporunu bile açıklayamamış durumda olup bu gelişmelere seyirci kalmaktadır.

 Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri 14 Mart için 14 Talep içinde şiddet konusunu öne çıkarıp taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletmiş ancak bu konuda da herhangi bir gelişme sağlanamamıştır.

Bütün bu nedenlerle,

17 Nisan 2013 Çarşamba günü G(ö)REVdeyiz:

Türkiye’nin her köşesinde, her hastane ve sağlık biriminde tüm sağlık çalışanları artan şiddeti ve alınmayan önlemleri protesto etmek üzere seslerini yükseltecek, şiddete neden olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı mücadele kararlılığını gösterecek, Dr. Ersin  Arslan’n ölümü ve artan sağlıkta şiddet ile ilgili anma ve toplantılar yaparak hizmet veremeyecektir. Sağlık çalışanlarının mücadelesi bununla bitmeyecek, taleplerimizle ilgili mücadele daha kararlı ve daha etkin biçimde, 17 Nisan 2013 sonrasında da sürdürülecektir. 17 Nisan 2013 günü, başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm çalışanları ve halkımızı yanımızda olmaya çağırıyoruz.

TTB (Türk Tabipleri Birliği)

TDB (Türk Dişhekimleri Birliği)

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)

THD (Türk Hemşireler Derneği)

Türk Ebeler Derneği

TÜM RAD DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği)

TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği)

SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği)

Türk Psikologlar Derneği

SÖZSEN (Sağlık Çalışanlarının Sözü Sendikası)

Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği