Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Mesleki Gelişim Ortamı; TPD-Açık Eğitim Sitesi Açıldı!

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Mesleki Gelişim Ortamı; 
TPD-Açık Eğitim Sitesi Açılıyor! 


Tıp biliminde ve biyoteknolojideki gelişimlerin baş döndürücü bir hızda ilerlediği bu günlerde tıbbi bilgi hızla büyümekte, yenilenmekte ve eskimektedir. Her geçen gün tıbbi hastalıklar için yeni tanısal sınıflandırmalar, yeni tedaviler ve tedavi algoritmaları yayımlanmaktadır. Tıbbi bilginin değişim dönüşüm hızı, yetkin tıbbi tanı ve tedavi hizmetleri üretmek için hekimleri sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişime yönlendirmektedir. Sürekli Tıp Eğitimi (STE), mesleki standartları mümkün olan en yüksek düzeyde sürdürmek için gerekli olan bilimsel bilgi, beceri ve mesleki yeteneklerin sürekli olarak yenilenmesi, geliştirilmesi ve güncellenmesini amaçlayan eğitim etkinlikleridir. Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) ise STE etkinliklerini de içerecek şekilde, klinik deneyimler ya da klinik uygulamaları geliştirme girişimleriyle harekete geçirilen ve kişinin kendisinin yönlendirdiği bir öğrenme sürecidir. 

Tıbbi bilgiye ulaşmanın ve STE/SMG etkinliklerine katılmanın günümüzdeki en yaygın ve geçerli yollarından birisinin elektronik öğrenme ortamları aracılığıyla gerçekleştirilen özyönelimli (self-directed) öğrenme olduğu kabul edilmektedir. Son 20 yıl içinde dünyada birçok saygın tıbbi meslek kuruluşu elektronik eğitim ortamları geliştirerek hekimlerin güncel tıbbi bilgiye ulaşmasını ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunmasını desteklemeye çalışmaktadır. 

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu ve TPD İstanbul Şubesi, psikiyatri uzmanlık eğitimi ve psikiyatri sürekli tıp eğitimi/sürekli mesleki gelişim (STE/SMG) konularında üyelerinin eğitimini destekleyebilmek için, TPD-Açık Öğretim Destek Programı (TPD-AÖDP) ismindeki sanal eğitim ortamının hazırlıklarına 2010 yılında başlamıştır. 2012 yılının Nisan ayından itibaren TPD-AÖDP hazırlıkları TPD-Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu tarafından üstlenilmiştir. 

Bu girişim ilk etapta TPD-Yeterlik Kurulu’nca hazırlanan Psikiyatri Çekirdek Eğitim Programının kuramsal kısımlarını hayata geçirmeyi planlamaktadır. Programın temel amacı psikiyatri uzman ve uzmanlık öğrencilerine zengin, kolay ulaşılabilir ve güvenilir bilgi sağlamaktır. Ayrıca her uzmanlık öğrencisinin psikiyatri temel kuramsal eğitimine ulaşmasını desteklemek ve kolaylaştırmak, psikiyatri uzmanlık öğrencilerinin ülkemizdeki yetkin eğiticileri tanımasını ve onlardan yararlanmasını sağlamak, psikiyatri uzmanlarının mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamalarını desteklemeyi hedeflemektedir. 

Bu amaçla hazırlanan sitemiz 10 Ekim 2012 Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde dernek üyelerimizin erişimine açılmış olacaktır. Ülkemizdeki birçok meslektaşımızın gereksinim duyduğu bir alan olması nedeniyle, ilk olarak Adli Psikiyatri modülü hazırlanmıştır. Hastayla iletişim, hasta değerlendirme, anksiyete bozuklukları, yaşlılık psikiyatrisi, bağımlılık psikiyatrisi, psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları ve deliryum ve diğer kognitif bozukluklar başlıklı modüller önümüzdeki bir yıl içinde sırayla erişime açılacaktır. Bu öğrenim ortamının hazırlanmasına gönüllü olarak katkıda bulunan, başta modül koordinatörleri ve eğiticileri olmak üzere tüm meslektaşlarımıza, karşılıksız eğitim desteği ile bu sanal ortamı hazırlamamıza olanak sağlayan Bristol-Myers Squibb, Janssen, Lundbeck ve Pfizer firmalarına cok teşekkür ederiz. 

TPD-YÖEK adına 
Prof. Dr. Raşit Tükel 

 

tpdegitim.psikiyatri.org.tr/