Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,
 
Bilindiği gibi genel olarak sağlık ve özel olarak da psikiyatri alanı, gerek çalışma yönteminin nitelikleri gerekse hizmet verilen populasyonun özellikleri nedeniyle işyerinde şiddete maruz kalma riski yüksek olan iş alanlarıdır. Geçmiş yıllarda bir çok meslektaşımız hayati tehlike oluşturacak denli ciddi yaralanmalarda dahil olmak üzere sıklıkla fiziksel şiddete maruz kaldılar. Ne yazık ki sağlık kurumlarının birçoğunda yöneticiler, bu konuda gerekli önlemleri almamaktadırlar. Saldırıya uğramış sağlık çalışanları olay sonrasında tedavi ve hukuksal süreçlerde genellikle yalnız bırakılmakta, ilgili kurum yöneticilerince destek sağlanmamaktadır. Bu fiili durum, yöneticilerin ya ihmal ve ciddiyetsiz tutumlarından ya da “iş yerinde şiddet” hakkında bilgili olmamalarından kaynaklanmaktadır.
 
Güvenlik tedbirlerinin arttırılması için kurum yöneticilerinin uyarılmasının ve şiddete maruz kalan meslektaşlarımıza ise tıbbi ve hukuki destek sağlanmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Örneğin İstanbul’da faaliyet gösteren ve sık sık hekime yönelik fiziksel saldırıların olduğu bir kamu hastanesinde 14.12.2009 tarihinde bir meslektaşımıza yapılan saldırı sonrasında MYK üyelerimiz ve İstanbul Şube başkanı ile birlikte hastane başhekimi ile yapılan görüşmelerde hastanenin güvenlik açıkları hakkında bilgi verilmiş, çeşitli güvenlik tedbirleri konusunda talepte bulunulmuştu. Yapmış olduğumuz bu girişim sonrasında hastane başhekiminin olaydan 1 ay sonra vaat ettiği tüm tedbirleri almış olduğunu saptadık. Bu olaydan 10 ay sonra hastanenin güvenlik sistemi tarafımızdan tekrar denetlenmiş ve bir aksaklık olmadığı görülmüştür. Söz konusu güvenlik önlemlerinden sonra 10 ay içinde yalnızca bir meslektaşımıza fiziksel saldırı olmuş, bu olayda da güvenlik zaafiyeti olmadığı saptanmıştır.
 
Benzer şekilde psikiyatri birimlerinin bulunduğu kurumların yöneticileriyle ilişki kurularak, şiddet konusundaki kurumsal önlemler, müdahaleler, çalışanlara eğitim-güvenlik-hukuki-idari ve gerekirse ruhsal destek konularında kurum yöneticilerine yönelik danışmanlık ve denetim sağlanması amacıyla tüm şubelerimizin aktif olarak katılmasını beklediğimiz bir süreç başlatılması planlanmıştır.
 
Bu amaçla dernek bünyesinde Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu kurularak; Türkiye Psikiyatri Derneği adına, ruh sağlığı hizmetlerinin yürütüldüğü ortamlarda ortaya çıkan şiddet olaylarının izlenmesi ve önlenmesi açısından, eğitsel, yönetsel ve hukuksal önlem ve izleme çalışmalarını yapmak ve ruh sağlığı çalışanlarına yönelik şiddetin tüm boyutları ile tanınması ve önlenmesi için izlenecek yol ve yöntemleri belirleyerek gerekli eylem planlarının hazırlanarak uygulamaya konması amaçlanmıştır. Ayrıca, şubelerimizin kendi bölgelerinde meydana gelen şiddet olayları hakkında yapacakları bildirimlerle şiddet olaylarının kaydedilmesi, bölgelerindeki sağlık kurumlarına yapacakları ziyaretlerle hastanelerin güvenlik sistemlerindeki aksaklıkların saptanması ve hastane başhekimleri ile işbirliği kurularak danışmanlık verilmesi, gerçekleşmiş şiddetle başaçıkmak (bireysel, kurumsal yöntemler), başhekimliklerin adli sürece bizzat dahil olması için uyarılarda bulunup baskı oluşturmak, şiddet sonrası durum değerlendirmesi ve uygun girişimleri yaparak
şiddete maruz kalan meslektaşlarımıza destek sağlanması planlanmıştır. 
 
Söz konusu kurul web sayfamızda yer alan yönerge doğrultusunda (TPD Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu Yönergesi) oluşturulacaktır. Merkez Yönetim Kurulumuzca ŞİÖK aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu MYK tarafından atanan 5 kişi ve 20 ŞİÖŞK’ten oluşur.
 
ŞİÖK Yürütme Kurulu; 
  1. Eğitsel önlemler koordinatörü :    Dr. Burhanettin Kaya
  2. Hukuksal önlemler koordinatörü: Dr. Fatih Öncü
  3. Yönetsel önlemler koordinatörü:  Dr. Ahmet Türkcan
  4. TPD MYK adına;Dr. Agah Aydın Dr. Umut Karasu
ŞİÖK alt kurulları ve üyeleri
(*ŞİÖK üyeleri şube yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarından seçecekleri 20 ŞİÖŞK’ten oluşur) 

I - Eğitsel Önlemler kurulu
Eğitsel Önlemler Kurulu Koordinatörü ve ŞİÖK üyelerinin seçtiği ŞİÖŞK’lerden oluşur.
II - Yönetsel Önlemler Kurulu
Yönetsel Önlemler Ve İzleme Kurulu Koordinatörü ve ŞİÖK üyelerinin seçtiği ŞİÖŞK’lerden oluşur.
III - Hukuksal Önlemler Kurulu
Hukuksal Önlemler Kurulu koordinatörüve ŞİÖK üyelerinin seçtiği ŞİÖŞK’lerden oluşur.
*Alt kurullar tüm TPD üyelerinin katılımına açıktır.
 
Kurul sekretaryasını, BS-Yıllık Toplantı-2011’de ŞİÖK üyelerinin yapacakları ilk toplantıda belirlemesine kadar, kurucu birim olarak TPD MYK üstlenmiştir.
 
ŞİÖK yürütme kurulu tarafından kısa ve uzun vadeli eylem planlarının hazırlanmasına kadar, Merkez Yönetim Kurulumuzca belirlenen aşağıdaki eylem planı çerçevesinde hareket edilecektir.
 
Eylem planı:
 
  1. TPD MYK tarafından şube yönetim kurullarınca belirlenen, şube yönetim kurulu üyesi ŞİÖŞK (Şiddet İzleme ve Önleme Şube Koordinatörü)’ler ve yürütme kurulunun atanması ile ŞİÖK(Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu)’ün oluşturulması,
  2. Şubelerin kendi bölgelerinde ruh sağlığı hizmeti veren kurumlarda ŞİÖŞK’lerin;Şube yöneticileri ile birlikte bizzat kendilerinin ya da görevlendirilecekleri kişinin ya da ruh sağlığı hizmeti veren ilgili kurumlarda çalışan psikiyatri hekimlerinin aracılığı ile inceleme yaparak şube yöneticilerine MYK’ca hazırlanıp iletilmiş olan “Ziyaret ve denetleme formu” çerçevesinde değerlendirme raporu yazılması ve bir nüshası kendilerinde kalacak şekilde  ŞİÖK geçici sekretaryasının siddetizle@hotmail.com e-posta adresine gönderilmesi,
  3. Bu şekilde şube yönetim kurullarınca bölgelerinde ruh sağlığı hizmeti veren kurumların güvenlik sistemi profillerinin belirlenmesi,
  4. En fazla güvenlik zaafiyeti olduğunu düşünülen hastanelerden başlanmak üzere ŞİÖŞK’ün planlaması doğrultusunda şube yönetimlerinin ya da görevlendirdikleri kişilerin ziyaret ettikleri/denetledikleri hastane başhekimleri ile yüzyüze görüşerek, güvenlik konusu ile ilgili durum değerlendirmesi yapmaları, önlemler alınması için eksikliklere ilişkin talepte bulunmaları ve idarecilerin yükümlülüklerinin hatırlatılması,
  5. Şube başkanlıklarına bildirilen ya da bizzat şube yönetim kurullarınca tespit edilen meslektaşlarımıza yönelik saldırıların ŞİÖŞK’ler tarafından ŞİÖK’ün geçici sekretaryasının e-posta adresine kişinin kimlik bilgileri, sağlık durumu, adli süreç, ilgili başhekimliğin olay karşısındaki tutumunu da içerecek şekilde bildirimde bulunulması ve sürecin tüm boyutları ile ŞİÖŞK’ler tarafından takip edilmesi,
  6. Saldırı sonrasında ilgili kuruluştan konu ile ilgili soruşturma-değerlendirme istenmesi, olay sonrası başhekimlikçe, idari, güvenlik ile ilgili ve adli girişimlerin yapılıp yapılmadığı, tıbbi yardım ihtiyacının değerlendirilip değerlendirilmediği, meslektaşımıza istirahat veya izin verilip verilmediği, görev yeri değişikliği yapılıp yapılmadığı, hastanede bulunduğu sürede koruma verilip verilmediği saptanarak ve konunun ŞİÖK’e bildirilerek ilgili şubeyle işbirliği içinde takip edilmesi, planlanmıştır.

 
Konunun önemi dolayısıyla hem şube yöneticilerimizin hem de üyelerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyor, işbirliğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla,
 
TPD MYK adına
Doç Dr. Doğan Yeşilbursa
Genel Başkan