Psikiyatri Asistanlık Eğitim Süresi

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız

TPD-MYK asistanlık eğitim süresi ile ilgili olarak yeterlik kurulu, psikiyatri egitimi BÇB ve asistan BÇB’ den görüş istemiş ve gelen görüşler ile gerek Avrupa Birliği ülkeleri, gerekse ABD'de psikiyatri uzmanlık egitiminin 5 yıl olması dikkate alınarak dava açılmasına karar vermiştir. Açılan dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. Derneğimiz avukatı Ziynet Özçelik’in uygulamaya yönelik görüşü aşağıda bilgilerinize sunulur.
TPD MYK

Soru: Uzmanlık Eğitim Süresi yönünden verilen yürütmeyi durdurma kararı asistanları nasıl etkileyecek?

Cevap: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile kısaltılan uzmanlık eğitim süresinin yürütmesi durduruldu.

Diğer kimi uzmanlık dallarında da olduğu gibi süre yönünden yürütmeyi durdurma kararı özet olarak; “eğitimi süresini belirleyen düzenlemeleri hukuki bir zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak bilimsel gerekçenin bulunmaması” nedeni ile verilmiştir. Bu gerekçe uyarınca Sağlık Bakanlığının ilgili tarafların katılımına olanak verecek bir biçimde bilimsel kurulları toplayarak sonucuna göre bu süreleri yeniden düzenlemesi gerekmektedir.

Esasen yürütmeyi durdurma kararları işlemi baştan itibaren geçersiz kılmakla birlikte kararın uygulaması da gerekçesine göre yapılacaktır. Gerekçede uzmanlık eğitim süresinin tespiti yönteminin hukuka uygun olmadığına ilişkin bir tespit olduğundan bilimsel kurul kararına göre yeni bir sürenin belirlenmesi söz konusu olacaktır. Yürütmeyi durdurma kararı ile mevcut süre geçersiz hale gelmiştir. Yürürlükten kalkan Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 5 yıllık eğitim süresine ilişkin hükümlerin otomatik olarak uygulamaya geçmesi de mümkün değildir.

Kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve bireyler yönünden hukuki güvenliğin sağlanması hukuk devleti ilkesinin sonucudur. Sağlık Bakanlığı tarafından, bu süreçte görevli kuruluş olarak belirsizliğin giderilmesi ve acilen yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

  • 18 Temmuz 2009 tarihinde asistan olanlardan Yönetmeliğe tabi olmak için başvuruda bulunanlar ile 18 Temmuz 2009 tarihinden sonra sınava girerek asistan olan hekimler yönünden bir boşluk oluşmuştur. Bunlar yönünden asistanlık eğitimine başladıkları tarihteki sürelerin uygulanacağı düşünülebilir. Ancak bu asistanlar yönünden daha kısa süre eğitim görme yönünden kazanılmış bir haktan söz etmek mümkün değildir.
  • Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmelikte yapılacak bir düzenleme ile boşluğun giderilmesinden sonra belirlenen sürenin Yönetmelikte mevcut 4 yıllık süreden farklı olması halinde; süre farkının uzmanlık eğitimine etkilerini de değerlendirerek bir geçiş hükmünün konulması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığının bir an önce bu alanda düzenleme yapması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.