YETERLİK YAZILI SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

psikiyatri.org.tr /

Sayın Üyelerimiz,

Yeterlik Yazılı Sınavı İle İlgili Bazı Bilgiler Aşağıda Sunulmuştur:

 

  1. Sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacaktır.
  2. Sınav süresi 90 dakikadır.
  3. Sınav sorularının kapsamı müfredat kurulunun çalışması sonucu oluşturulan konular listesine göre düzenlenmiştir. Bu liste aşağıda verilmiştir.
  4. Sınavda 60 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacak ve uygulama sınavına girmeye hak kazanacaklardır.   
  5. Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanacak, ayrıca ilan edilmeyecektir.

 

Yeterlik Sınav AltkuruluSınav sorularının konulara göre dağılımı:

 

 

Soru ağırlıkları

Hasta değerlendirmesi

Ruhsal durum muayenesi, fizik ve nörolojik muayene ve öykü almayı içeren klinik değerlendirme ve tanı koyma becerisi, ayırıcı tanı ve tedavi planının oluşturulması, tedavi izlemi

 

 

6

Büyüme ve gelişim

Sosyal-emosyonel-bilişsel gelişim, gelişim kuramları

 

2

Acil psikiyatri ve kriz müdahalesi

Acil hastaya yaklaşım, acil hastanın stabilizasyonu ve yönlendirilmesi, intihar eğilimi olan hastaların değerlendirilmesi ve tedavisi, krizlere müdahale yöntemleri

 

 

4

Afet psikiyatrisi

Afet durumlarında hastaya yaklaşım, hastanın değerlendirilmesi, tedavisi ve yönlendirilmesi

 

2

Tanı araçları ve psikolojik testlerin değerlendirilmesi

Yaygın olarak kullanılan tanı araçları ile psikolojik testlerin kullanımı ve yorumlanması, nöropsikolojik testler

 

2

Erişkin psikopatolojisi

Psikiyatrik bozuklukların tanı ve sınıflandırılması, psikopatoloji kuramları

 

16

Klinik psikofarmakoloji

Kısa ve uzun süreli farmakolojik tedaviler, ilaçların etki mekanizmaları

 

8

 

Fiziksel tedaviler

EKT endikasyonları, kontrendikasyonları, uygulama biçimleri ve diğer fiziksel tedaviler

 

2

Psikoterapiler

Analitik yönelimli bireysel psikoterapide kuram ve teknikler

 

3

Bilişsel-davranışçı terapilerde kuram ve teknikler

 

3

Grup terapileri endikasyon ve süreçleri hakkında bilgi

 

1

Aile terapileri (aile dinamiklerini tanıma, aileye danışmanlık ve müdahale teknikleri)

 

1

Diğer

1

Nöroloji/nöropsikiyatri

Psikiyatrik uygulamada karşılaşılan nörolojik bozuklukların etiyoloji, tanı, ayırıcı tanı ve tedavisi, nöropsikiyatrik sendromlar

 

6

Toksikoloji

İlaçların ve ilaç yan etkilerinin morbidite ve mortaliteye etkileri

 

1

Alkol ve madde kullanım bozuklukları

Yatan ve ayaktan alkol ve madde bağımlılığı hastalarında etiyoloji, tanı, arındırma ve uzun süreli tedavi 

 

6

Yaşlılık psikiyatrisi

Psikiyatrik bozukluğu olan yaşlı hastalarda tanı ve tedavi

 

3

Etik

Tıp etiği ve psikiyatrik uygulamalarda etik ilkeler

 

2

Nörobilim

Temel nöropatoloji, nöroanatomi, nörokimya, nörofizyoloji ve bilişsel nöropsikoloji, psikogenetik, beyin görüntüleme

 

6

Cinsel işlev bozuklukları

Cinsel işlev bozukluklarının etiyoloji, tanı, ayırıcı tanı ve tedavisi

2

Cinsel kimlik bozuklukları

Cinsel kimlik bozukluklarında etiyoloji, tanı, ayırıcı tanı ve hastaya yaklaşım

1

İletişim becerileri

Hastalar ve aileleri; psikologlar, psikiyatri hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları ile etkin işbirliği için gereken tutumlar

1

Çocuk ve ergen psikiyatrisi

Çocuk ve aileyle görüşme teknikleri, psikiyatrik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin tanı ve tedavisi konusunda deneyim kazanılması

 

3

Zeka geriliği

Zeka geriliği ve diğer gelişimsel bozuklukları olan hastaların tanı ve tedavisi konusunda deneyim kazanılması

 

1

Liyezon-konsültasyon

Dahili ve cerrahi servislerdeki hastaları içeren konsültasyon-liyezon psikiyatrisi uygulamaları, ruhsal hastalık-tıbbi hastalık ilişkisi

 

4

Psikiyatrik epidemiyoloji

Ruhsal bozuklukların sıklığı, biyolojik ve çevresel risk etkenleri

 

2

Toplum psikiyatrisi

Topluma dayalı-koruyucu psikiyatri uygulamaları, psikososyal çevrenin bozukluklara etkisi, sosyal psikoloji, damgalama

 

2

Psikiyatrik rehabilitasyon

Ruhsal rehabilitasyon teknikleri, yeti yitiminin rehabilitasyonu, sosyal beceri eğitimi

 

2

Kültürel psikiyatri

Ruhsal bozukluklarda kültürel etkenler, kültürler arası psikiyatri, sosyal grupların psikolojisi

 

1

Psikiyatri tarihi

Psikiyatrinin kökeni ve tarihi gelişimi

1

Araştırma eğitimi

Araştırma yöntemleri, literatürü eleştirel değerlendirebilme (kanıta dayalı tıp), temel biyoistatistik

 

1

Adli psikiyatri

Kötü hekimlik uygulamaları, bilgilendirilmiş olur, rıza dışı hastaneye yatırma, vesayet vb.

 

4