PSİKİYATRİDE YETERLİK SÜRECİ KONUSUNDA MYK AÇIKLAMASI

psikiyatri.org.tr /

 

Psikiyatride Yeterlik Sınavı için şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar, 20.01.2006 tarihinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Yeterlik Yürütme Kurulu (YYK) Başkanı Dr. Raşit Tükel tarafından özetlenerek Dernek üyelerine gönderilmiştir. Gene Dr. Raşit Tükel’in, TPD Psikiyatri Bülteni’nde yayımlanmak üzere hazırlamış olduğu “Psikiyatri ve Diğer Uzmanlık Alanlarında Yeterlik Kurulları: Oluşum ve Gelişim Süreci Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı yazısı da, bugün bu yazıyla birlikte TPD internet sayfasına konacaktır. Bu kapsamlı yazılarda da belirtildiği gibi, yeterlik sınavı baştan beri TPD bünyesinde planlanmaktadır. Yeterlik Sınavı, psikiyatri uzmanlık eğitiminin niteliğini yükseltme ve eğitim veren kurumların standardizasyonunu sağlama çalışmalarına paralel olarak TPD’nin önde gelen çalışma alanlarından olagelmiştir. Yeterlik kurullarının oluşturulması sürecini TPD-Merkez Yönetim Kurulu (MYK) başlatmıştır ve YYK, TPD bünyesinde çalışmaktadır. Bundan ötürü, TPD-MYK, son günlerde Yeterlik Sınavına yönelik olarak haberleşme grubunda yer alan eleştiriler konusunda görüşlerini açıklama ihtiyacı duymuştur.

 

1.      Türkiye’de psikiyatri yeterlik sınavı süreci 1999 yılından itibaren çeşitli kongrelerde yapılan forumlarda ve çalışma gruplarında tartışılmış, TPD’nin görevlendirdiği meslektaşlarımız tarafından hazırlanmış olan Yeterlik Kurulu İç Yönergesi taslağı TPD’nin 08.11.2003 tarihinde yapılan V. Olağan Genel Kurulu’nda (OGK) hararetli tartışmalar sonucunda oylanarak kabul edilmiştir. Türkiye Psikiyatri Derneği Tüzüğü’nde görüleceği üzere, Genel Kurul’da oy verme yetkisinde olan üyeler, şubeler tarafından seçimle belirlenmektedir. Ekteki listede isimleri verilen V. Olağan Genel Kurul delegelerinin önemli bölümünün profesör, doçent, şef ya da şef yardımcısı olmadıkları görülecektir. (EK: V. OGK Delege Listesi)

2.      Geçici Yeterlik Kurulu’nun, YYK’nın ve Yeterlik Alt Kurulları’nın çalışma ilkeleri, sınavın yöntemi ve sınavsız yeterlik belgesi düzenlenmesine ilişkin kurallar daha önce tartışılmış ve oy çokluğuyla karara bağlanmış olsa da, haberleşme grubunda itirazların dile getirilmesi ilk sınavın duyurulmasından hemen sonraya rastlamaktadır.

3.      Sınavın tarih ve yerinin duyurulmasından sonra sıklaşan ve keskinleşen eleştirilerden anlaşılan odur ki, süreci eleştiren meslektaşlarımızın çoğunun itirazı nesnel bir yeterlik sınavına değil, sınavsız yeterlik belgesi verilmiş olmasına yöneliktir. Bunun yanı sıra, yeterliğin işlevini sorgulayan ya da sınavın nesnel koşullarda yapılıp yapılamayacağı konusundaki kuşkularını dile getiren üyelerimiz de vardır.

4.      Haberleşme grubundaki yazışmalarda kullanılan üslup eleştirilebilir, ancak bu, itirazların önemsiz olduğu ve dikkate alınmadığı anlamına gelmez. İlk sınavın sorularının hazırlanmış olması ve sınav tarihinin duyurulmuş olması, bu konuların tekrar tartışılmasını gereksiz kılmaz. Nitekim TPD-MYK, bu eleştiriler ve sorulardan sonra süreci tekrar gözden geçirmiştir. Öne çıkan ilk eleştiri konusundaki görüşlerimizi bildirmek isteriz:

 

Sınavsız yeterlik belgesi verilmesi:

 

Sınavsız yeterlik belgesi alabilmek için aranan koşulların ayrıntısı internet sayfasında bulunabilir. Özetle, Şef, Şef Yardımcısı, Profesör ya da Doçent ünvanına / kadrosuna sahip olmanın yanı sıra, başvuranın bilimsel yayınları ve katılmış olduğu bilimsel toplantıları dikkate alan bir değerlendirme yapılmış durumdadır; başvuran bütün unvan ve/veya kadro sahiplerine sınavsız yeterlik belgesi düzenlenmemiştir.

 

Derneğimizin halen 1300 üyesi mevcuttur. Bu üyelerden bine yakını uzmandır. 31/12/2005 tarihinde sınavsız yeterlik belgesi almak için başvuru süresi dolmuştur ve sınavsız belge alanların sayısının 100 civarında olacağı anlaşılmaktadır. Sayının daha yüksek olmaması, ön koşul olan ünvana / kadroya sahip bütün meslektaşlarımızın yayınlarının ve toplantı katılımlarının yeterlik belgesi almaya yetecek sayıda ve nitelikte olmaması olabileceği gibi aranan ölçütleri karşılasa da bazı meslektaşlarımızın bu uygulamadan haberdar olmamaları, başvurmaya gerek görmemeleri, ya da başvurmamayı tercih etmiş olmaları olabilir.

 

Sınavsız Yeterlik Belgesi uygulamasının özellikleri ve gerekçeleri şöyle sıralanabilir:

 

  1. Sınavsız Yeterlik Belgesi, sınav jürilerinin ve Yeterlik Alt Kurulları’nın oluşturulabilmesi amacıyla gündeme gelmiştir. Yeterlik Yürütme Kurulu 9, Yeterlik Denetleme Kurulu 3, Yeterlik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Altkurulu 7 ve Yeterlik Sınav Altkurulu 7 kişiden oluşmaktadır. Söz konusu kurulları oluşturabilmek için en uygun yönteminin sınavsız yeterlik belgesi düzenlemek olduğu yönündeki kararı TPD Genel Kurulu almıştır. Bir ülkede yeterlik belgeleme süreci başlatılırken genellikle yapılan uygulama nesnel ölçütler belirlenip belirli bir grubun yeterli sayılması ve bu grubun sınavları hazırlamasıdır. İzleyen aşamalarda yeterlik belgesi almış olanların hazırlayacağı sınavlarla süreç devam edecektir. Türkiye Psikiyatri Derneği’nce uygulanan yöntem de budur. Benzer uygulamalara başka uzmanlık derneklerinde de başvurulmaktadır. Bir ülkede bir uzmanlık alanı ya da yan dal uzmanlık alanı oluşturulurken de benzer bir yöntem uygulanmakta, belirli süre o alanda çalıştığını belgeleyen kişilere sınavsız uzmanlık belgesi verilmektedir.
  2. Sınavsız Yeterlik Belgeleri beş yıllık bir süre için geçerlidir, bir başka deyişle geçicidir. 
  3. Bu belgelerde, belgenin sınavsız verildiği ve geçici olduğu yazılıdır (Kararların tarihleri ve ayrıntıları ile başka derneklerdeki uygulamaların ayrıntıları, Dr. Raşit Tükel’in 27.01.2006 tarihli metninde bulunabilir).

 

 

Sınavsız Yeterlik Belgesini hak etme ölçütleri ile nesnel yazılı ve uygulama sınavlarının gerektirdiği hazırlık elbette bir değildir. TPD MYK ya da YYK’nın, sınavsız yeterlik belgesini sınava girmek zorunda kalmamak için almak istemiş olan meslektaşlarımızın bulunmadığını iddia etmesi de mümkün değildir. Ancak, 5 yıl süreyle geçerli olacak sınavsız yeterlik belgelerini alan uzmanların  hepsi halen Şef, Şef Yardımcısı, Profesör ya da Doçent ünvanına / kadrosuna zaten sahiptirler. Ayrıca akademik ya da akademik olmayan başvurularda yeterlik koşulu aranmasının önümüzdeki yıllarda hemen uygulamaya konması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, sınavsız yeterlik belgesine sahip olan meslektaşlarımızın akademik olan ya da olmayan herhangi bir iş başvurusunda ya da yükseltilme-atanmada yeterlik belgelerini kullanma olasılıkları düşüktür. O halde, sınavsız yeterlik belgesi alanların çoğunun, süreçte görev alan ya da almaya istekli meslektaşlarımız olduğunu düşünmek yanlış olmaz. 

 

TPD-MYK, süreç boyunca görevde olan MYK’ların ya da YYK’nın, bu kararı yazışmalarda iddia edildiği gibi belli bir ünvana / kadroya sahip olanların belgeyi kolayca almalarını sağlamak gibi bir niyetle almadığı, asıl amacın süreci başlatmak olduğu düşüncesindedir.

 

Yazışmalarda dile getirilen güç ilişkileri, iktidar davranışı gibi kavramlar MYK üyelerince de bilinmekte ve birçok kararda akılda tutulmaktadır.

 

Yetki ile sorumluluğun dengelenmesi gereği gibi temel bir kurala, daha önce de, etik karşılığı olan birçok kararda uyulmaya çalışılmıştır. Bu tutumuzdaki kararlılığımızı sürdüreceğimizi üyelerimizin bilmesini isteriz.

 

EK: TPD 5. OLAĞAN GENEL KURUL DELEGELERİ                   

 

Prof. Dr. Ercan Abay

Doç. Dr. İsmail Ak

Doç. Dr. Asena Akdemir

Dr. Mert Aksoy

Prof. Dr. Köksal Alptekin

Dr. Murat Altın

Uz. Dr. Cem Ataklı

Doç. Dr. Hakan Atalay

Uz. Dr. Hamza Avcı

Uz. Dr. Çiğdem Aydemir

Doç. Dr. Ömer Aydemir

Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu

Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu

Dr. Koray Başar

Uz. Dr. Ayşe Devrim   Başterzi

Uz. Dr. Göksel Bayam

Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu

Uz. Dr. M.Sezai Berber

Uz. Dr. Nihat   Beşikçi

Dr. Hamid Boztaş

Uz. Dr. Ömer   Böke

Dr. Ayten Büyükbayram

Prof. Dr. Can Cimilli

Uz. Dr. Mehmet İrfan   Coşkun

Doç. Dr. Ali Çayköylü

Yrd. Doç. Dr.  Ali Savaş Çilli

Dr. Melise Dağaltı

Yrd. Doç. Dr.  M. Murat Demet

Doç. Dr. Başaran Demir

Uz. Dr. Engin   Demiriz

Doç. Dr. Nesrin Dilbaz

Prof. Dr. Orhan Doğan

Dr. Özge Doğanavşargil

Uz. Dr. Murat Dokur

Uz. Dr. Özge Yenier Duman

Prof. Dr. Engin Eker

Prof. Dr. Hayriye Elbi-Mete

Dr. Ayhan Erakay

Dr. Defne Eraslan

Uz. Dr. Şahap  Erkoç

Uz. Dr.Almıla Erol

Doç. Dr.Turan Ertan

Dr. Erhan Ertekin

Dr. Aygün Ertuğrul

Dr. Ertuğrul Eşel

Dr. Altan Eşsizoğlu

Uz. Dr. Murat Fettahlıoğlu

Doç. Dr. Erol   Göka

Doç. Dr. Peykan Gökalp

Dr. Kasım Göktaş

Yrd. Doç. Dr.  Ali Saffet Gönül

Prof. Dr. Cengiz Güleç

Dr. Aytül Gürbüz

Doç. Dr. Ayça Gürdal

Dr. Münevver  Hacıoğlu

Prof. Dr.Ş.İlkin İçelli

Doç. Dr. Cem  İncesu

Prof. Dr.Hayrettin Kara

Uz. Dr. Figen   Karadağ

Uz. Dr.İbrahim A. Karakılıç

Prof. Dr. Taha  Karaman

Doç. Dr. Nazmiye Kaya

Yrd. Doç. Dr.  Burhanettin Kaya

Dr. Emel Keskin

Doç. Dr. Cengiz Kılıç

Prof. Dr. Selçuk Kırlı

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Uz. Dr. Cebrail Kısa

Doç. Dr. Kaan Kora

Dr. Saniye Korkmaz

Dr. Aydın Kurt

Prof. Dr. Savaş Kültür

Doç. Dr. Levent Mete

Doç. Dr. E. Timuçin Oral

Doç. Dr. Kültegin Ögel

Dr. Fatih Öncü

Dr. Özen Önen-Sertöz

Doç. Dr.Haluk Özbay

Dr. Samuray Özdemir

Uz. Dr. Şeref Özer

Dr. Ali Özgen

Dr.Cenk Özdemir

Doç. Dr.Güliz   Özgen

Doç. Dr. Nurgül Özpoyraz

Dr. Özgür Öztürk

Prof. Dr. Orhan Öztürk

Dr. Ozan Pazvantoğlu

Doç. Dr. Murat Rezaki

Doç. Dr. Haluk Asuman Savaş

Doç. Dr. Mustafa Sercan

Uz. Dr. Mithat Sertel

Doç. Dr. Aytekin Sır

Uz. Dr. Hüseyin Soysal

Doç. Dr. Doğan Şahin

Dr. Cem Şengül

Uz. Dr. Tamer Şuer

Yrd. Doç. Dr. Lut Tamam

Uz. Dr. Defne Tamar

Prof. Dr. Bilgen Taneli

Doç. Dr. A.Ertan Tezcan

Dr. Volkan Topçuoğlu

Dr. Şule Topkaya

Yrd. Doç. Dr.  Cengiz  Tuğlu

Prof. Dr. Zeliha Tunca

Dr. Ömer Tuncer

Yrd. Doç. Dr.  Tayfun  Turan

Prof. Dr. Raşit Tükel

Doç. Dr. Solmaz Türkcan

Uz. Dr. Ahmet Türkcan

Dr. Ali Türkoğlu

Dr. Halis Ulaş

Prof. Dr.Berna Uluğ

Prof. Dr.Aylin Uluşahin

Dr. Cenk Ural

Uz. Dr. Kamuran Uslu

Uz. Dr. Niyazi Uygur

Prof. Dr. Mehmet Ünal

Yrd. Doç. Dr.  Erdal Vardar

Dr. Semra Yalçınkaya

Yrd. Doç. Dr. Medaim Yanık

Yrd. Doç. Dr.  M. Kemal Yazıcı

Uz. Dr. Medine Yazıcı

Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa

Uz. Dr. Ejder Yıldırım

Doç. Dr. Başak Yücel

Prof. Dr. Şahika Yüksel

Dr. F. Volkan Yüksel