YETERLİK KURULU ÇALIŞMALARI: DÜNDEN BUGÜNE

psikiyatri.org.tr /

Yeterlik Kurulu Çalışmaları: Dünden Bugüne

  
      Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Kurulunun Oluşumu
       
      Türkiye Psikiyatri Derneği'nin (TPD) Yeterlik Kurulu oluşturma çalışmaları 1999 yılında başlamıştır. 22-27 Ekim 2002 tarihlerindeki 38.Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde toplanan TPD Merkez Eşgüdüm Kurulu'nda, çalışmaların, Psikiyatri Yeterlilik Kurulu Komisyonu oluşturularak sürdürülmesi kararı alınmıştır. Komisyonun oluşturduğu TPD Psikiyatri Yeterlilik Kurulu Taslağı, 30 Nisan 2003 tarihinde VII. Bahar Sempozyumları kapsamında Tıp Fakülteleri Psikiyatri Anabilim Dalları ve Eğitim Hastaneleri Psikiyatri Kliniklerinden temsilcilerin katıldığı bir toplantıda, ardından 18 Ekim 2003 tarihinde 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi programı içinde düzenlenen bir forumda tartışılmış ve ortaya konan görüş ve eleştiriler doğrultusunda taslak metne son şekli verilmiştir. 8 Kasım 2003 tarihinde yapılan TPD Olağan Genel Kurulunda, taslak metin son kez tartışılarak oylanmış ve TPD Psikiyatri Yeterlilik Kurulu İç Yönergesi olarak yürürlüğe girmiştir. Aynı Genel Kurulda Yönergeye uygun olarak Geçici Yeterlik Yürütme Kurulu üyeleri seçilmiştir. 
      
      
İlk İki Yıl İçin Geçerli Olan Bir Uygulama: Sınavsız Yeterlik Belgesi Verilmesi
      
       TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu İç Yönergesi’nin Geçici Madde 3a bendine göre, Yönergenin kabul edildiği tarih olan 8 Kasım 2003’ten 8 Kasım 2005’e kadar olan 2 yıllık süre içinde, profesör, doçent, klinik şefi ve klinik şef yardımcısı olan ve Yeterlik Belgesi almak üzere başvuruda bulunan meslektaşlarımızdan Yeterlik Yürütme Kurulunun belirleyeceği ölçütleri karşılayanlara “sınav yapılmaksızın verilmiştir” ibaresi eklenerek Yeterlik Belgesi verilmesi kararı alınmıştır. 26 Kasım 2005 tarihinde yapılan TPD Olağan Genel Kurulu’nda, sınavsız Yeterlik Belgesi almak için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2005 tarihine kadar uzatılması kararı alınmıştır.
       Geçici Yeterlik Yürütme Kurulu’nda profesör, doçent, klinik şefi ve klinik şef yardımcısı olan meslektaşlarımız için “sınavsız” yeterlik belgesi alabilmek için gerekli ölçütler şu şekilde belirlenmiştir: (1) Index Medicus'da yer alan dergilerdeki yayınlar 2 puan, yurtiçi hakemli dergilerdeki yayınlar 1 puan sayılmak üzere, son 10 yılda toplam 10 puanlık yayın yapmış olmak, (2) Son 5 yılda kredilendirilmiş bilimsel toplantılara katılarak toplam 75 Sürekli Tıp Eğitimi (STE / CME) kredisi toplamış olmak.
       Sınırlı bir süre için de olsa, sınavsız Yeterlik Belgesi verilmesi, TPD Yeterlik Kurulu oluşturulma çalışmaları sırasında çeşitli kereler tartışılmıştır. Benzeri tartışmalar ülkemizde Yeterlik Kurulunu oluşturan çok sayıdaki uzmanlık derneği bünyesinde de yapılmış; gerek psikiyatri, gerekse diğer uzmanlık alanlarında mevcut uygulamadan daha iyi bir seçenek oluşturulamamıştır. Bu tür bir uygulamaya, Yeterlik Kurulu organlarını oluşturabilmek ve bu süreci yaşama geçirebilmek için başvurulmuştur. Sınavsız Yeterlik Belgesi verilmesi uygulaması ve bu uygulamanın bir parçası olarak sınavsız Yeterlik Belgesi alınabilmesi için getirilen akademik ölçütler, TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'nun, yapılanma sürecinde sınırlı bir dönem için geçerli olan uygulamaları olarak değerlendirilmelidir.
      
      
Kurul ve Altkurulların Oluşturulması
      
       30 Eylül 2004 tarihinde Kuşadası'nda, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında sınavsız Yeterlik Belgesini sahibi olan üyelerin katılımıyla Yeterlik Genel Kurulu toplantısı yapılmış ve Yeterlik Yürütme Kurulu ve Yeterlik Denetleme Kurulu üyelikleri seçilmiştir. Yeterlik Yürütme Kurulu’nun 20 Kasım 2004 tarihinde yaptığı toplantıda, Yeterlik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Altkurulu ve Yeterlik Sınav Altkurulu üyeleri seçilmiş ve altkurullar çalışmalarına başlamışlardır.
      
      
Yeterlik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Altkurulu Çalışmaları
      
       Yeterlik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Altkurulu’nda, psikiyatri uzmanlık eğitiminin asgari standartlarını oluşturma çalışmalarına başlama kararı alınmıştır. Altkurul tarafından bu amaç doğrultusunda biri psikiyatri uzmanları, diğeri uzmanlık eğitimi veren kurum yetkilileri tarafından yanıtlanmak üzere iki farklı anket hazırlanmıştır. Kurumlar için hazırlanan anket aracılığıyla; (1) psikiyatri uzmanlık eğitimi veren kurumlardaki eğitim programlarına ilişkin güncel durumun saptanması, mevcut eğitim programlarının değerlendirilmesi ve eğitimle ilgili gereksinimlerin belirlenmesi, (2) yeni Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim ve Müfredat Komisyonu’nca hazırlanan Psikiyatri Uzmanlık Eğitiminde Gereklilikler ve Asgari Standartlar başlıklı metnin, psikiyatri uzmanlık eğitimi veren kurumların görüş ve önerilerinin alınarak geliştirilmesi planlanmıştır. Psikiyatri uzmanlık eğitim programı anketi, tıp fakülteleri psikiyatri anabilim dalı başkanlıkları ve eğitim hastaneleri klinik şefliklerine gönderilmiştir.
       Psikiyatri uzmanlarının yanıtlaması için hazırlanan anket ise, TPD tarafından internet aracılığıyla dernek üyelerine ulaştırılmış; ayrıca 2006 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen 9. Bahar Sempozyumu / Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı sırasında dağıtılmıştır. Bu anketle amaçlanan psikiyatri uzmanlarının hekimlik uygulamalarında karşılaştığı sorunlardan yola çıkarak, psikiyatri uzmanlık eğitiminde edinilmesi gerekli bilgi ve beceriler konusunda görüş oluşturmaktır. Anketler değerlendirilme aşamasında olup, ilk sonuçları 15 Kasım 2005 tarihinde 41.Ulusal Psikiyatri Kongresinde sunulmuştur. Altkurulumuz, bu çalışmalarla kurumlarda uzmanlık eğitimi açısından gereksinimleri, eğitim desteğinin gerektiği alanları ve bu desteğin verilme yollarını belirlemeyi ve uygulanabilir bir Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi Programı oluşturmayı hedeflemektedir.
       Yeterlik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Altkurulu, ikinci olarak, Psikiyatri Uzmanlık Eğitiminde Gereklilikler ve Asgari Standartlar’ı temel alarak, yeterlik yazılı sınavı sorularının hazırlanmasına yönelik konu ağırlıklarını belirlemiştir. Altkurulun bir diğer etkinliği psikiyatri uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere Asistan Karnesi oluşturulması olup, bu konudaki çalışmaları sürmektedir.
      
      
Yeterlik Sınav Altkurulu ve Yeterlik Sınavı
      
       Uzmanlık derneklerinin görevleri arasında, iyi hekimlik uygulaması ve iyi sağlık hizmeti verilmesi için, hekimlerin sürekli mesleki gelişim etkinliklerine etkin olarak katılımına olanak sağlayacak düzenlemeler yapılması yer almaktadır. TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu, bu doğrultuda, psikiyatri uzmanlarının bilimsel gelişmeleri yakından izlemelerini ve güncel bilgiye ulaşmalarını teşvik etmeyi amaçlayarak Yeterlik Sınavları yapma kararı almıştır.
       Yeterlik Sınav Altkurulu, yazılı ve uygulamalı sınavların gerçekleştirilmesinde danışmanlık almak üzere Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile işbirliği kurmuş ve bu işbirliği çerçevesinde Yeterlik Sınavları için bir iş takvimi hazırlamıştır. Bu takvime uygun olarak, ilk aşamada, psikiyatri alanında çalışan profesör, doçent, şef ve şef yardımcılarından, Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Kılavuzunu kullanarak soru hazırlamaları istenmiştir. Soru havuzunun oluşturulması sonrasında, 2005 yılı Aralık ayı içinde ise, soruların yapı ve içerik analizleri yapılarak sınav matriksi oluşturulmuştur.
       Tamamen gönüllülüğe dayalı ve psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamış olan bütün meslektaşların katılımına açık olan Yeterlik Sınavlarının, yazılı sınav ve uygulama sınavı olarak iki aşamada yapılması planlanmıştır. Sınavların ilk aşaması olan ve çoktan seçmeli sorular kullanılarak bilginin ölçülmesinin hedeflendiği yazılı sınav, 10. Bahar Sempozyumu / Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı’nın ilk günü olan 28 Mart 2006’da, İstanbul’da The Marmara Otelinde yapılacaktır. Uygulama sınavının tarihi ise, yazılı sınav sonrasında belirlenecektir.

 TPD Psikiyatri Yeterlik Yürütme Kurulu