Çözger raporları hakkında bilgilendirme

psikiyatri.org.tr /

ÇÖZGER RAPORLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Meslektaşlarımız;

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 6/3 maddesine göre sağlık kurum ve kuruluşunda çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunmadığı durumlarda yerine ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanının sağlık kuruluna dâhil edileceği belirtilmiştir.  Bazı meslektaşlarımızın bu kurulların üyesi olduğu, çocuk ve ergen olgularda nasıl tıbbi kanaat oluşturulacağı ile ilgili tereddütler yaşadıkları bildirilmiştir. Söz konusu durum ÇÖZGER sağlık kurulunun teşkili ile ilgili bir sorun olup 06.08.2019 tarihli basın açıklamamızda (TPD Çözger Yönetmeliği ile İlgili Açıklama ) eleştirilmiştir ve gerekli itirazlar yapılmıştır.

Meslektaşlarımızın ve çocukların mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için bu konuda yeni bir açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

İlgili branş hekiminin olmadığı durumlarda sağlık kurulunun oluşturulmasında nasıl bir yol izleneceği aynı yönetmeliğin 8/e maddesinde belirtilmiştir. İlgili yönetmeliğe göre; ÇÖZGER sağlık kurulunun bir üyesi olarak çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı bulunmaması durumunda erişkin psikiyatristinin kurul üyesi olarak katılım sağlar. Burada kişinin değerlendirmesi için görüş istenemeyeceği, kararın çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı yok ise erişkin uzmanı tarafından verilmesi gerektiği yönünde bir yanlış anlaşılma ortaya çıkmıştır. Raporu düzenleyecek hekimin erişkin ruh sağlığı hastalıkları uzmanı olduğu durumlarda; çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlığının ayrı bir branş olması sebebiyle  gerekli görünen her durumda en yakın sağlık kuruluşunda görev yapan bir çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından konsültasyon hizmeti alınarak kurula sevk işleminin yapılması gerekmektedir. Yani sağlık kurulu üyesi olmak ile hastayı değerlendirirken danışma amaçlı görüş almak farklı iki durumdur ve ikisi de yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

Konsültasyon (danışım) amacıyla “ÇÖZGER Danışım Formu” kullanılmalıdır. Bu form ekte yer almakta olup web sitemizde de aynı başlıklı haberin içinde mevcuttur.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu