Cinsel Suçlulara Uygulanacak Psikiyatrik Muayene Ve Tedaviler İçin Algoritma

psikiyatri.org.tr /

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği gibi “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi Ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik” 26 Temmuz 2016 tarihli resmi gazetede http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160726-1.htm yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Ağustos başından bu yana da bazı hastanelere bu yönetmelik doğrultusunda hasta gönderilmeye başlanmıştır.

 

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu söz konusu yönetmelik doğrultusunda yapılacak psikiyatrik işlemlerin belirlenmesi amacıyla Dr. Mustafa Sercan, Dr. Fatih Öncü, Dr. Rahşan Erim’den oluşan bir Görev Grubu kurulmasına karar vermiştir.

 

Görev Grubumuz, şöyle bir iş planıyla çalışmaya karar vermiştir.

1) Bu sıralar mahkemelerden gelen ilk dalganın karşılanması için öneriler geliştirme

2) Yasa ve yönetmeliğin uygulanmasında çıkacak sorunların öngörülmesi ve çözümü için öneri geliştirme.

3) Bu sürecin sonunda bu yönetmelik kapsamındaki hükümlülere yönelik psikiyatrik uygulamalar için bir algoritma geliştirme

 

İçinde bulunduğumuz dönemde ilk dalganın karşılanması açısından görev grubumuzun ilk önerileri aşağıdadır. Bu önerilerin eksikleri olabilir. Öngörülememiş, tahmin edilememiş durumlar söz konusu olabilir. Böyle durumlarla karşılaşan meslektaşlarımız bu gruba (psikiyatri@yahoogroups.com) yazabilecekleri gibi, isterlerse mustafa56sercan@gmail.com adresine de danışabilirler.

 

İlk önerilerimiz ve daha sonraki adımlar için sorularınız, görüşleriniz, eleştirileriniz katkı sağlayıcı ve yol gösterici olacaktır.

 

Saygılarımızla

 

CİNSEL SUÇLULARA UYGULANACAK PSİKİYATRİK MUAYENE VE TEDAVİLER İÇİN ALGORİTMA HAZIRLAMA GÖREV GRUBU

 

ÖNERİLER

1.     Özellikle bulunduğu yörede yüksek kapasiteli cezaevi bulunan meslektaşlarımızın bu tür rapor istekleriyle daha çok karşılaşacakları tahmin edilmektedir. Önerilerimizin öncelikle bu durumdaki meslektaşlarımız için daha önemli olacağını sanıyoruz.

2.     Meslektaşlarımız bu tür rapor isteği ile karşılaşmadan önce alınacak önlem ve yapılacak düzenlemeler bağlamında yasa ve yönetmelikten hastane yönetimini haberdar etmelidir.

3.     Hastane yönetiminin bir psikiyatrist, bir ürolog ve/veya bir endokrinoloji uzmanından oluşacak bir sağlık kurulunun oluşturulması ilk adımda daha uygun bir yol gibi gözükmektedir.

4.     Genel işleyiş içinde hekimlerin yükünün azaltılması ve düzenlenecek raporun gereken ayrıntı ve incelikte düzenlenebilmesini sağlayabilmek için bu kurulun genel sağlık kurulu dışında bir gün toplanması sağlanmalıdır.

5.     Psikiyatriste bu yönetmelik uyarınca yönlendirilen hükümlünün dava dosyasının tam bir kopyasının, kişinin ceza infaz süresini içeren “müddetname”sinin, cezaevindeki tutum ve davranışlarını ifade eden her türlü bilgi materyalinin (sosyal inceleme raporu dahil) gönderen kurumdan istenmesi.

6.     Cezaevi yönetimleri ve denetimli serbestlik büroları ile görüşülerek bu tür rapor düzenlenmesi amacıyla gönderilme olasılığı bulunan potansiyel hükümlü sayısının öğrenilmesi, çok sayıda başvurunun aynı anda olmasını, iş yükünün çokluğu nedeniyle düzenlenecek raporların özen ve inceliğinin olumsuz etkilenmesini önleme bakımından önemli olacaktır.

7.     Cinsel suç işlemiş ve ceza sorumluluğu bulunmayan ya da azalmış olanların TCK’da başka şekilde tedavileri  (koruma ve tedavi ile) mümkün olduğundan başlangıçta bu kapsamda değerlendirilmelerine gerek olmadığının bildirilmesi iş yükünü azaltacaktır.

8.     Hükümlülerin dava dosyasının tamamı, müddetname, cezaevi davranış bilgileri gelmeden, hastanede uygulanacak sosyal anket, psikometrik inceleme, ayrıntılı psikiyatrik muayene, tanı koydurucu ölçekler uygulanmadan, ürolojik ve endokrinolojik muayene ve incelemeler yapılmadan karar verilmek üzere sağlık kuruluna sunulmaması önemlidir.

9.     Psikiyatrik değerlendirmede;

a.   kişide başta bir parafilik bozukluk olmak üzere bir ruhsal hastalık olup olmadığı,

b.   ruhsal hastalık varsa cinsel suç işlemesine etkisinin olup olmadığı

c.    hastalığın yeniden cinsel suç işleme riskine etkisinin olup olmadığı

d.   önceki müdahalelerin etkili olup olmadığı

e.   psikoseksüel gelişim öyküsü

f.     cinsel suçun işleniş şekli,

g.    kurbanın özellikleri (çocuk, ergen, kadın, erkek vb),

h.   cinsel suç sayısı ve bu suçların özellikleri, kurbanları

i.     alkol-madde kullanım öyküsü, cinsel suç sırasında kullanımının olup olmadığı ele alınmalıdır.

10. Tıbben ve hukuken geçerli olmayan gerekçelerle hükümlülerin başka bir kuruma sevk edilmelerinin yaratacağı sorunlara dikkat çekmek istiyoruz. Daha önce bazı meslektaşlarımız hakkında bu nedenle “devleti zarara uğratmak”, “adaleti geciktirmek”, “görevi ihmal” gibi suçlamalarla dava açılmasının söz konusu olduğu anımsanmalıdır.